​Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku /a/ Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt.

Projekt VEGA

Evidenčné číslo projektu: VEGA: 2/6059/26

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

 

Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Profantová, Mgr., CSc. 

Doba riešenia projektu: 1.1.2006 – 31.12.2008 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: