​Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/ Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt.

Narrative Everydayness in the Context of Historical Turns in the Czech Republic (and) Slovakia after 1948, 1948, 1989, 1993, from the Point of View of Value Development Dynamics.

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Profantová, Mgr., CSc. 

Evidenčné číslo projektu: VEGA: 2/6059/26 

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1. 1. 2006–31. 12. 2009 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: