Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

27.–28.8. 2006

Interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou, organizovaná ÚEt SAV v rámci grantu VEGA (9/6059/26). Podujatia sa zúčastnilo 17 domácich a 5 zahraničných účastníkov.

Miesto konania: Budova spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava