Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

VEGA projekt - Narrative Everydayness in the Context of Historical Turns in the Czech Republic (and) Slovakia after 1948, 1948, 1989, 1993, from the Point of View of Value Development Dynamics

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Profantová, Mgr., CSc. 

Evidenčné číslo projektu: VEGA: 2/6059/26

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2009 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: