Naratívne piesne o zbojníkoch: Príspevok k porovnávaciemu štúdiu


BURLASOVÁ, Soňa: Naratívne piesne o zbojníkoch: Príspevok k porovnávaciemu štúdiu. Editorka a jazyková redakcia: Eva Krekovičová. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2015. 118 s. Etnologické štúdie, 22. ISBN 978-80-970975-4-7.

Zbojníckym piesňam ako výraznému žánru slovenského folklóru venovali bádatelia na Slovensku pomerne veľkú pozornosť. Zásadný prínos pre výskum v tejto oblasti predstavujú diela významnej slovenskej folkloristky a etnomuzikologičky S. Burlasovej. V oblasti naratívnych piesní, často označovaných aj ako balady, vystupuje zbojnícka tematika ako – na rozdiel od iných tematických skupín, ktoré majú prevažne nadnárodný výskyt – pre toto územie špecifická. Kniha prináša analýzu a katalóg jednotlivých typov piesní v širšom stredoeurópskom porovnaní, pričom autorka vymedzuje 3 vrstvy piesní: 1. medzinárodne rozšírené typy; 2. piesne o zbojníckych hrdinoch (Jánošíkovi a Vdovčíkovi) a 3. o prevažne lokálnych zbojníkoch, tzv. novelistické piesne. Kniha je prínosná o.i. v strednej Európe unikátnym paralelným výskumom hudobnej a textovej zložky piesní.

DOI: https://doi.org/10.31577/2015.9788097097547

Menu?: 
Nie