Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti.

Začiatok riešenia: 2003

Koordinátor: Š. Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice

Spoluriešitelia z ÚEt SAV: M. Benža a P. Salner

Výstupy: príprava expertíz podľa schváleného plánu riešenia projektu v roku

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: