Nový korpus mayských hieroglyfických nápisov z mesta Uaxactún

VEGA projekt

Nositeľ projektu: Katedra porovnávacej religionistiky FF UK

Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.

Evidenčné číslo projektu: 1/0011/13

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2013 - 31.12.2015

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2015
Typ projektu: