Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad)

VEGA projekt

Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0024/14

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2014 – 2016

Výsledky projektu (výber):
G. LUTHEROVÁ, Soňa - HLINČÍKOVÁ, Miroslava (Eds.): Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti. Bratislava: Veda, 2016. 167 s. ISBN 978-80-224-1543-9. (kolektívna monografia)

SALNER, Peter: The Role of Judaism in the Jewish Community after the Holocaust. In Acta Ethnographica Hungarica, 2015, 60, č. 1, s. 215-224. 

SALNER, Peter. Židovská komunita v Bratislave (a jej identita) po roku 1989. In: Sme tu! (We Are Here!). Bratislava 2014, s. 11-27. 


 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2016
Typ projektu: