Občianske aktivity a angažovaný výskum

3.-4.11. 2015
Ústav etnológie SAV organizuje 3.-4.11.2015 konferenciu Občianske aktivity a angažovaný výskum, zameranú na otázky aplikovaného výskumu s dôrazom na problematiku etiky výskumu. Podujatie poskytne platformu pre vytvorenie užších kontaktov a tvorivej komunikácie medzi výskumníčkami a výskumníkmi z akademickej sféry, rovnako ako z oblasti mimovládnych organizácií a praxe. Konferencia sa uskutoční v Impact HUBe na Hviezdoslavovom námestí 20 Bratislave.
V posledných rokoch sa aj v prostredí Slovenska a Čiech sociálni vedci a vedkyne stále viac angažujú vo veciach verejných. Ide predovšetkým o otázky kultúrnej diverzity či sociálnej spravodlivosti, ale aj o problematiku životného prostredia a klimatických zmien, ľudských práv, zdravia, sociálnej nerovnosti či vzdelávania. Podľa niektorých vedcov je antropológia od svojho vzniku predurčená byť angažovanou, pretože antropologické vedomosti sú rozvíjané s účelom riešenia spoločenských problémov (Bennet 1996, podľa Low, Marry 2010). Takýto prístup k výskumnému terénu poskytuje priestor na spoluprácu akademickej sféry s občianskym, resp. mimovládnym sektorom s cieľom indikovania a riešenia aktuálnych spoločenských problémov. Zámerom spolupráce je nastavenie efektívnych riešení zameraných na rozvoj komunity, scitlivovanie ľudí na problémy nielen v ich okolí, či podpora ich angažovanosti v rozhodovacích procesoch, ktoré by nemali prebiehať len smerom zhora – nadol, ale aj zdola – nahor.

 Angažovanosť môže spočívať v rozličných formách od mentoringu, poradenstva, vzdelávacích stretnutí až ku aktivizmu a advokácii. Pritom sa však zároveň vynárajú viaceré etické problémy, ktoré musia výskumníci riešiť a reflektovať. Práve na tieto dilemy by sme sa chceli v rámci konferencie zamerať:

  • Oblasti a formy angažovanosti antropologického, etnologického a sociologického výskumu
  • Zodpovednosť a reciprocita voči objektom/subjektom výskumu
  • Hranica angažovanosti výskumníčky/výskumníka
  • Etické dilemy súvisiace s postavením „insidera“ alebo „outsidera“ v komunite 
Súčasťou konferencie budú aj dva workshopy zamerané na praktické otázky výskumnej angažovanosti. Tomáš Grečko a Juraj Caránek (obaja SEESAME) budú viesť seminár Propagácia vedy a výskumu cez médiá a nové médiá a Andrej Findor (FSEV UK) bude viesť seminár Aký by mohol byť angažovaný výskum?

Program podujatia si môžete pozrieť/stiahnuť nižšie. Udalosť na Facebooku nájdete TU.
Správu z podujatia si môžete prečítať TU.
  
Konferencia je organizovaná v rámci projektu VEGA 2/0024/14 Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad) riešenom v Ústave etnológie SAV.

Galéria: