Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe - ETNOFOLK

Nositeľ projektu

Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, p.r.i., Praha (ČR) 

Projektoví partneri

Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, Budapest, Inštitut za slovensko narodopisje, Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in Umetnosti, Ljubljana, AiP Beroun s.r.o


Zodpovedný riešiteľ v ÚEt SAV

Dušan Ratica, Mgr., CSc. 


Riešitelia z ÚEt SAV

Daniel Luther, CSc., Magdaléna Slavkovská


Evidenčné číslo projektu

3CE296P4 


Popis projektu

Projekt Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe – ETNOFOLK je realizovaný v rámci tretej výzvy Operačného programu Stredná Európa (Central Europe Programme), ktorý je súčaťou Európskej teritoriálnej spolupráce 2007-2013. Svojim zameraním projekt spadá pod prioritu č. 4: Zvyšovanie konkurencieschopnosti a atraktivity miest a regiónov a oblasť intervencie Využitie kultúrnych zdrojov pre atraktívnejšie mestá a regióny. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a spolufinacovaný participujúcimi inštitúciami z ČR, SR, Maďarska a Slovinska.


Anotácia projektu

Bohatstvo tradícií ľudovej kultúry v oblasti strednej Európy nepredstavuje iba jeden zo základných zdrojov kultúrnej identity obyvateľov žijúcich v tomto regióne, ale zároveň vytvára aj významný potenciál pre jeho trvalý sociálny a kultúrny vývin. Konštantný záujem odbornej i laickej verejnosti o historické prejavy ľudovej kultúry a jej súčasné transformácie, ako aj recentný technický vývin v oblasti digitalizácie a internetu motivoval autorov projektu k myšlienke vytvorenia spoločného informačného fondu, umožňujúceho jednoduchý uživateľský prístup k rozličným typom dokumentov o celom spektre javov ľudovej kultúry. Dominantným cieľom projektu je vytvorenie internetového portálu ETNOFOLK , spojujúceho existujúce databázy kooperujúcich etnologických inštitúcii zo štyroch krajín strednej Európy (ČR, SR, Maďarsko, Slovinsko) a prezentujúceho digitalizované dokumenty o bohatstve kultúrneho dedičstva v oblasti ľudovej kultúry.Portál  bude slúžiť ako poznatková báza umožňujúca poznávanie a porovnávanie spoločných a špecifických kulturnych prvkov krajín tohto regiónu pre záujemcov z oblasti výskumu, vzdelávania, štátnej správy, ochrany kultúrnych pamiatok, turizmu, regionálneho rozvoja a ďalších záujemcov. Zároveň portál vytvorí vhodné podmienky  pre vládne i mimovládne inštitúcie vo vzťahu k miestam a objektom ľudovej kultúry, podporí medzihraničnú kooperáciu v oblasti ochrany a mapovania kultúrneho dedičstva v Strednej Európe, a tiež predstaví špecifičnosť stredoeurópskeho regiónu v širšom kontexte.


Hlavné výstupy projektu

Vytvorenie portálu ETNOFOLK prinesie bohatý zdroj atraktívnych a užitočných informácií o kultúrnom dedičstve ľudovej kultúry v štyroch krajinách Strednej Európy. Od roku 2014 bude dostupný online TU a poskytne tisíce obrazových dokumentov, množstvo audio- a videozáznamov a geografických máp. 

Ústav etnológie SAV pripravuje softvérové spracovanie metadát k digitalizovanému archívnemu fondu fotografií, diapozitívov a kresieb, získaných počas existencie inštitúcie od 40. rokov 20. storočia. Vznikne tak prehľadný digitálny archívny systém, zahrňujúci údaje o približne 125 000 archívnych jednotkách, ktorý bude vo finálnej fáze projektu inkorporovaný do portálu ETNOFOLK.

ÚEt SAV v rámci projektu aktívne vytvára a koordinuje propagačnú stratégiu, zameranú na popularizáciu kultúrneho dedičstva a samotného projektu. Súčasťou výstupov sú aj 2 knižné publikácie o ľudovej strave a vývoji religiozity v rámci strednej Európy z dielne Etnologockého ústavu AV ČR.
V rámci projektu bola vytvorená pre všetkých projektových partnerov výstava 
ETNOFOLK v štyroch jazykových variantoch (v Bratislave realizovaná v novembri 2013).


Dátum začiatku a ukončenia projektu

1.5.2011–30.4.2014 

Galéria: 
Dátum ukončenia projektu: 
december, 2014
Typ projektu: