​Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické a antropologické aspekty výskumu folklóru

VEGA projekt

Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 

Evidenčné číslo projektu: 2/5103/25 

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 
49, Bratislava

Doba riešenia projektu: 2005-2007 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: