Opustil nás vedec a pedagóg prof. PhDr. Milan Leščák, CSc.

Vo veku 81 rokov nás 18. januára navždy opustil vedec a pedagóg prof. PhDr. Milan Leščák, CSc. – významná osobnosť slovenskej etnológie a folkloristiky druhej polovice 20. storočia.
Bol absolventom odborov slovenský jazyk a národopis na FF UK v Bratislave. Až do roku 1996 pôsobil v Národopisnom ústave, resp. Ústave etnológie SAV (dnes Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.), kde sa venoval teórii a dejinám folkloristiky, folklórnym žánrom (hádanka, humoristické rozprávanie), vzťahu folklóru a literatúry a dlhodobo tiež tzv. druhej existencii folklóru – folklorizmu. V  rokoch 1976-1988 pôsobil ako zástupca riaditeľky; v rokoch 1988-1992 ako riaditeľ ústavu; zároveň bol v rokoch 1989-1998 hlavným redaktorom vedeckého periodika Slovenský národopis.

Vo vedeckej práci  M. Leščák nadviazal na dielo svojho učiteľa, folkloristu bogatyriovovskej tradície, prof. A. Melicherčíka. V spoluautorstve s prof. O. Sirovátkom vydal v roku 1982 doteraz základnú publikáciu Folklór a folkloristika (Bratislava 1982). Autorsky sa podieľal aj na bazálnom kompendiu etnológie na Slovensku – Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II. (Bratislava 1995).

Na konci 60. rokov sa zaslúžil o vznik odborného periodika Národopisné informácie (teraz Etnologické rozpravy), vydávaného Slovenskou národopisnou spoločnosťou, ktorej predsedom bol v rokoch 1987-1990. M. Leščák stál pri zrode súťažnej prehliadky filmov s národopisnou problematikou Etnofilm Čadca (od 1980), v rámci ktorej pôsobil ako člen prípravného výboru a viac ročníkov tiež ako predseda hodnotiacej poroty. Začiatkom 90. rokov 20. stor. sa podieľal na založení Katedry folkloristiky a regionalistiky na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre, kde aj prednášal. Od roku 1995 pôsobil na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, od roku 1996 ako jej vedúci. Bol členom mnohých domácich a zahraničných vedeckých organizácií a držiteľom viacerých významných ocenení, ako Cena SAV za popularizáciu vedy, Cena predsedu Národnej rady SR.

Česť jeho pamiatke!

Hana Hlôšková a Tatiana Zachar Podolinská

Foto (c) Arne B. Mann

Galéria: 
Nie