Opustila nás popredná folkloristka PhDr. Soňa Burlasová, DrSc.

Vo veku nedožitých 94 rokov nás v týchto dňoch opustila PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. ˗ vynikajúca folkloristka, dlhoročná pracovníčka Národopisného ústavu SAV (dnes Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV).

Soňa Burlasová, rodená Sláviková, sa narodila 23. 6. 1927 v Horných Otrokovciach. Univerzitné štúdium odborov slovenský jazyk, francúzsky jazyk a hudobná veda na Filozofickej fakulte UK absolvovala v roku 1953. Už ako poslucháčka hudobnej vedy u prof. J. Kresánka spolupracovala na príprave III. zväzku Slovenských ľudových piesní a odborný záujem o ľudovú pieseň naplno uplatnila vo svojej vedeckej práci. V SAV pôsobila od roku 1954 až do odchodu do dôchodku v roku 1989. Pôsobila tiež externe ako vysokoškolská pedagogička.

Venovala sa problematike piesní, ako súčasti tradičnej kultúry, aktuálnym premenám spevného repertoáru, jednotlivým piesňovým druhom a poetike tradičných ľudových piesní. Objavným spôsobom charakterizovala tzv. novú tvorbu – piesne s tematikou SNP, či s tematikou kolektivizácie poľnohospodárstva. Jej vedecký prístup charakterizuje snaha o komplexné uchopenie sledovaných problémov z etnologického, etnomuzikologického a historického hľadiska, výsledkom čoho je temer tristo bibliografických jednotiek – autorkiných samostatných publikácií, štúdií, odborných príspevkov a recenzií.

S. Burlasová sa podieľala na viacerých kolektívnych výskumných projektoch, ktorých výsledkom sú lokálne či regionálne monografie (Žakarovce, Horehronie, Hont, Uhrovská dolina) a bola spoluautorkou viacerých základných syntetických diel slovenskej etnológie (Slovensko – Ľud, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska).

S. Burlasová sa ako školiteľka podieľala aj na vedeckej výchove, z ktorých  na jej vedecké výsledky nadviazali A. Sulitka, E. Krekovičová či H. Urbancová.

Hlboký a sústredený ponor PhDr. Sone Burlasovej, DrSc. do skúmanej problematiky, podopretý kvalitným terénnym výskumom a pútavé publikačné sprístupnenie poznatkov ostávajú inšpiratívnym príkladom pre ďalšie generácie etnológov a folkloristov.

Česť Vašej pamiatke, pani dr. Burlasová!

V mene Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, 4.5.2021 v Bratislave
Hana Hlôšková

Nie