Ornament a predmet. Dekoratívna tradícia na Slovensku


DANGLOVÁ, Oľga: Ornament a predmet. Dekoratívna tradícia na Slovensku - Ornament and Object. Decorative Tradition in Slovakia. Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava 2019, 418 s.

Primárnym zámerom autorky je priblížiť ľudovú výtvarnú kreativitu s dôrazom na dekorativizmus a ornamentalizáciu ako príznačné črty ľudového štýlu. Prostredníctvom vybraných skupín ručne zhotovených predmetov, ktoré slúžili úžitkovým, dekoratívnym, reprezentačným, rituálnym a i. účelom sa snaží objasniť význam ich vzhľadu a ozdobnosti v sledovanom období a kultúrnom priestore. V tomto kontexte prezentuje zdobené tkaniny, vyšívané textílie, zdobené predmety z kovu a dreva, maľovaný nábytok, obrazy na skle a dekorovanú keramiku. Texty o predmetoch a ich dekóre sú doplnené základnými informáciami o kultúrnom  prostredí, v ktorom a pre ktoré predmety vznikali. Autorka vysvetľuje ako, prečo a pre koho sa predmety zdobili a ako sa vyberali ornamentálne motívy. Pri interpretácii dekóru ako produktu ľudovej výtvarnej tvorby reflektuje aj vzťahy ľudového a slohového umenia, domáckej výroby a remesla i technologických postupov a estetických princípov. Publikácia je venovaná artefaktom, ktorých výzdoba vychádza najmä z tradícií roľnícko-pastierskej kultúry i z prostredia malých vidieckych mestečiek. Úzku spätosť ľudovej ornamentiky so slohovým umením kniha reflektuje v textovej i v obrazovej zložke. Do súboru 330 farebných snímok, ktorých autorom je Ivan Kostroň, autorka preto zaradila aj niekoľko ukážok slohového dekóru ako predobrazu či predpokladaného inšpiračného zdroja ľudovej dekoratívnej tradície. Časť súboru publikovaných artefaktov zároveň umožňuje sledovať, ako sa vplyvy historických slohov infiltrovali cez profesionálne remeslo do ľudového prostredia. Celý rozsiahly súbor rôznorodých artefaktov dokumentuje aj pretváranie, prepisovanie a fragmentarizáciu motívov v procese ich tradovania, predstavuje rôznorodosť lokálnych či oblastných variantov motívov i celých ornamentálnych kompozícií, ako aj podoby a vyznenie rovnakých motívov v rôznych materiáloch a technikách výzdoby. Publikácia vychádza zo štúdia stoviek zbierkových predmetov vo fondoch SNM - Etnografického múzea v Martine, SNM - Historického múzea v Bratislave, vybraných krajských a regionálnych múzeí i súborov slovacík múzeí v Prahe, Viedni a Budapešti. Pri zostavovaní súboru snímok do publikácie autorka sledovala najmä zámer predstaviť doteraz neznáme a nepublikované artefakty pochádzajúce z 18. a najmä z 19. storočia, ktoré považuje za obdobie najväčšieho rozkvetu ľudového umenia. Publikácia Ornament a predmet je jedným z výsledkov projektu VEGA č. 2/0155/17 s názvom Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí, riešeného v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV v rokoch 2017 – 2020. V edícii Tradícia dnes knihu v paralelnej slovensko-anglickej mutácii vydalo Ústredie ľudovej a umeleckej výroby  v Bratislave.
Menu?: 
Nie