Pamäť žien

Medzinárodný projekt

Koordinátorka: Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

Riešiteľka z ÚEt SAV a výstupy v roku 2001: H. Hlôšková, účasť na dvoch pracovných seminároch, priebežné nahrávanie a spracovanie rozhovorov, spracovávanie bibliografie

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2001
Typ projektu: