Pamäť žien

Medzinárodný projekt

Koordinátor a finančné zabezpečenie: Open Society Fund

Koordinátorka za slovenskú stranu: Doc. PhDr. Z. Kiczková, CSc.; Filozofická fakulta UK

Doba riešenia projektu: 1999 - 2001

Členky projektu z ÚEt SAV a výstupy za rok 2000: PhDr. H. Hlôšková, CSc.; Mgr. A. Šalingová; v roku 2000 realizácia výskumov a účasť s vystúpením na seminároch projektu v júni a decembri 2000

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2001
Typ projektu: