Peter Salner, PhDr., DrSc.

urbánna etnológia, sociálna kultúra Židov

ORCID ID: 0000-0002-6844-0235
e-mail: peter.salner@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 109

VŠ vzdelanie: FFUK Bratislava, národopis, 1974
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1980), CSc. (1980), DrSc. (2003)
Komunikačné jazyky: nemčina
Rok nástupu do ústavu : 1975


 

Vedecké projekty

Etnokultúrne procesy v mestskom prostredí (Tolerancia a intolerancia vo veľkých mestách strednej Európy); hodnotený v kategórii A, 1991–1992

Dynamika sociálnych procesov v podmienkach veľkých miest strednej Európy (Odraz historických zmien v každodennom živote obyvateľov); hodnotený v kategórii  „splnil ciele vynikajúco“, 1993–1995

Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva (na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí);  hodnotený v kategórii „splnil ciele vynikajúco“, 1996–1998

Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva na Slovensku; hodnotený v kategórii „splnil ciele vynikajúco“, 1999–2001

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). Projekt VEGA: 2/0024/14, 2014 – 2016

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácií politických a spoločenských zmien. Projekt VEGA 2/0086/14, 2014 - 2017

Transformácia židovskej komunity po roku 1989 /Projekt ÚEtSAV č. 30/2013/.

Súčasná židovská komunita z pohľadu jej členov. Projekt ÚEtSAV 38/2015

Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze (etnologický pohľad). Projekt VEGA 2/0022/17

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity (etnologický pohľad). Projekt VEGA 2/0047/21
 

Pedagogická činnosť

Výberové prednášky na KE FFUK

Urbánna etnológia (1992–1995)

Holokaust (1997–1998)

Sociálna kultúra Židov (1998-2000; 2003-2006)

Sociálna kultúra Židov – do súčasnosti

Výberové prednášky na iných pracoviskách

Etnografia (Katedra antropológie UK) – nepretržite od šk.r. 1994/1995 do 2004/2005)

Fenomén židovskej identity (Institut základu vzdělanosti KU, Praha) od r. 1998/1999 do 2004/2005)

Transformácia židovskej komunity FHS KU, Praha – 2005/6 – 2009/10

Spoločnosť a židovská identita, Fakulta humanitních studií UK Praha, 2014/2015
 

Ocenenia

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za knižnú publikáciu Židia na Slovensku, 2003 

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii vedecko-organizačnej činnosti, 1999 

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za knižnú publikáciu Premeny Bratislavy, 1998

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za knižnú publikáciu P. Salner a kol.: Taká bola Bratislava, 1992

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za dielo vedecko-odborné – štúdie, 1986

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii vedecko-organizačnej činnosti, 1986

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii vedecko-organizačnej činnosti, 1984

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za dielo vedecko-odborné – štúdie, 1982

Cena podpredsedu vlády za vedu a techniku v kategórii Vedeckotechnický tím roka (CE Procesy), 2009

Osobitná cena Slovenskej národopisnej spoločnosti za mimoriadnu publikačnú činnosť, 2008

Cena E.E. Kischa za knihu P. Salner a kol.: Taká bola Bratislava, 1992

Cena primátora 2015 (24. 4. 2015)

Ocenenie za dlhodobú činnosť pri záchrane a zviditeľnení  židovského kultúrneho dedičstva (9. 11. 2015), Ústredný zväz ŽNO

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za publikáciu P. Salner (ed.) Holokaust okolo nás, 2020

Strieborná medaila Slovenskej akadémie vied za podporu vedy, 2021

Bibliografia

Monografie

SALNER, P. a kol.: Taká bola Bratislava. Veda, Bratislava 50% 1991. 200 s. textu + 16 s. príloh. Zostaviteľ, výber fotografií, autor 6 kapitol. (V roku 1992 bola publikácii udelená Cena E.E. Kischa za dielo literatúry faktu); 1992 1. cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV .

SALNER, P.: Prežili holokaust. Veda, Bratislava 1997. 189 s.

SALNER P.: Premeny Bratislavy 1939–1993 (Etnologický pohľad na dynamiku sociálnych procesov). Veda, Bratislava 1998. 133 s.

SALNER, P.: Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou. Zing Print, Bratislava 2000.

SALNER, P.: (Môj) židovský humor (Židovský vtip a identita). Zing Print, Bratislava 2002. 152 s.

SALNER, P. – KVASNICA, M.: Chatam Sofer Memoriál (1762–2002). Zing Print, Bratislava 2002.

SALNER, P.: Cesty k identite. Zing-Print, Bratislava 2005. 240 s.

SALNER, P.: Bratislavské kaviarne a viechy. Bratislava: Marenčin PT 2006. 173 s.

SALNER, P.: Budúci rok v Bratislave alebo Stretnutie. Bratislava: Marenčin PT 2007.

SALNER, P.: Mozaika židovskej Bratislavy. Bratislava: Marenčin PT 2007.

SALNER, P.: Mozaika židovskej Bratislavy. Bratislava: Marenčin PT 2007.

SALNER, P.: Premeny židovskej Bratislavy. Bratislava: Marenčin PT 2008.

SALNER, P.: Minulý rok v Jeruzaleme. Bratislava: Marenčin PT 2010.

SALNER, P. – KVASNICA, M.: Chatam Sofer Memoriál (zánik a obnova). 2. rozšírené a upravené vydanie. Marenčin PT, Bratislava 2012.

SALNER, P.: The Jewish Identity in Slovakia after the Shoah. Lambert Academic Press, Saarbrücken 2013.

SALNER, P. Požehnaný spravodlivý sudca (Súčasné formy židovského pohrebu). Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014.

SALNER, P.: Židia na Slovensku po roku 1945 (Komunita medzi vierou a realitou). Veda, Bratislava 2016, 215 s.

SALNER, P.: Židia na Slovensku po roku 1989. Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou. Bratislava : Veda 2018. /139 s./

SALNER, P. : Judaizmus medzi tradíciou a súčasnosťou. Bratislava: Veda 2019 /140 s. rkp, 30 foto)

SALNER, P.: Crossroads of Jewish Bratislava. An Ethnological Examination of the Jewish Community between the 19th and 21th Centuries. Berlin: Peter Lang 2021.

Editorstvo

SALNER, P. – LUTHER, D. (zost.): Ethnokulturelle Prozesse in den Großstädten Mitteleuropas. Bratislava 1992. (Spoluzostavovateľ a autor dvoch štúdií).

SALNER, P. (zost.): Židovská identita včera, dnes a zajtra. Bratislava 1995. (Zostavovateľ a autor 1 štúdie.)

BEŇUŠKOVÁ, Z. – SALNER, P. (zost): Stabilität und Wandel in 50 % der Großstadt. Bratislava 1995. (Spoluzostavovateľ a autor 1 štúdie.)

SALNER, P. (zost.): Židia v Bratislave. Zing Print, Bratislava 1997. (Zostavovateľ a autor 1 štúdie.)

BEŇUŠKOVÁ, Z. – SALNER, P.: Diferenciácia mestského 50% spoločenstva v každodennom živote. Ústav etnológie SAV, Bratislava 1999. (Spoluzostaviteľ a autor 1 štúdie.)

LÁRIŠOVÁ, Petra: Židovská komunita v Bratislave v roku 1940, Zing-Print, Bratislava 2000, ed.

Fero a Chana GILOVCI: Osudy jednej rodiny. Zing Print, Bratislava 2001.

SALNER, P. – LUTHER, D.: Etnicita a mesto. Ústav etnológie SAV, Bratislava 2001. (Spoluzostaviteľ a autor jednej štúdie.)

LUTHER, D. – SALNER, P.: Menšiny v meste. Bratislava 2004. (Spoluzostaviteľ a autor jednej štúdie.)

SALNER, P.: Židovská komunita po roku 1945. Zing Print, Bratislava 2006. Zostaviteľ a autor jednej štúdie.

Minority in a Multicultural Urban Space (on the Exampel of Bratislava in the First Half of the 20th Century). In: Minority: Construct or reality? On Reflection and Self-realization of Minorities in History (eds. Z. Jurkova, B. Soukupova, H. Novotna, P. Salner), Bratislava, Zing Print 2007.

SALNER, P. (zost.): Židovská menšina 1945-1953. Židovské muzeum Praha, Praha 2009 – editor slovenskej časti, autor úvodu a jednej štúdie.

SALNER, P., VRZGULOVÁ, M. (zost.): Reflexie holokaustu. Zing Print, Bratislava 2010.

SOUKUPOVÁ, B., LUTHER, D., SALNER, P. (eds.): Mýtus - „realita“ - identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomniost a vizi šťastné budoucnosti. Urbánní studie 8, Praha : Fakulta humanitních studií, 2014.

HLAVINKA, J.-SALNER, P. (eds.): Tábor smrti Sobibor: dejiny a odkaz (Bratislava: Marenčin PT 2019.

SALNER, P. (ed.): Holokaust okolo nás. (Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania). Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV a Marenčin PT 2020.

SALNER, P. (ed.): Ťažké časy. Roky 1938-1945 v súčasnom spoločenskom diskurze. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV a Marenčin PT 2020.

Kapitoly v monografiách

SALNER, P.: The tide swept away ewen those who were seemingly escaping it. In: We saw the Holocaust (ed. M. Vrzgulova), Bratislava: Milan Šimečka Foundation, 2005, ISBN 80-89008-19-4,  P. 67-87.

SALNER, P.: Židovská emigrácia po auguste 1968. In: E/Migrácia a Slovensko (zost. D. Luther), Zing Print, Bratislava 2006, s. 75-94.

SALNER, P.: Zmeny hodnotových orientácií  židov na slovensku po roku 1945 (na príklade emigrácie do Izraela v štyridsiatych, resp. šesťdesiatych rokoch). In: Židovská komunita po roku 1945 (zost. P. Salner), Zing Print, Bratislava 2006, s. 119-136.

SALNER, P.: Transformácia religióznej identity. In: KILIÁNOVÁ, G., KOWALSKÁ, E. KREKOVIČOVÁ, E.: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava : Veda 2009, s. 163-174. /16/

SALNER, P.: Niektoré prejavy neverbálnej komunikácie vo svedectvách tých, ktorí prežili holokaust. In Vrzgulová, M.-Salner, P. (eds.) Reflexie holokaustu. Dokumentačné stredisko holokaustu, Ústav etnológie SAV, Bratislava 2010, s. 94-112.

SALNER, P.: Židovská komunita na Slovensku. In: Úvod do antropologie etnických menšin. Vybrané texty přednášek magisterského kurzu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha : FHS, s. 67-85.

SALNER, P.: Identita detí holokaustu a ich rodičov. In: SALNER, P. (zost.): Premeny židovskej identity (Slovensko v 20. storočí). Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2011, s. 54-86.

SALNER, P.: Niektoré aspekty činnosti židovských organizácií na Slovensku v rokoch 1956-1969 (Prípadová štúdia na základe zachovaných okumentov ÚZŽNO a ŽNO Bratislava. In: Soukupová, B. - Pojar, M. (zost.): Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968 (od destalinizace k pražskému jaru), Židovské muzeum v Praze, Praha 2011, s. 69-84.

SALNER, P.: Mýtus (alebo realita?) trojjazyčného mesta (Bratislava 1919-1938). In SOUKUPOVÁ, B., HROCH, M., SCHEU, H.CH., JURKOVÁ, Z.: Mýtus - „realita“ - identita. Státní a národní metropole po první světové válce. Urbánní studie 3, Praha 2012, s. 121-133.

SALNER, P.: Kto nehladoval, nikdy nepochopí, čoho je človek schopný, aby sa najedol. In Vrzgulová, M. - Hlavinka, J. (edítori): Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe. Dokumentačné stredisko holokaustu, , Bratislava 2012, s. 85-95.

SALNER, P.: Thode, who have never Starved, will never understand, what One can do in order to get some Food. In Vrzgulová, M. - Hlavinka, J. (eds.): The Research and Education about the Holocaust in Central Europe. Dokumentačné stredisko holokaustu, Bratislava 2012, p. 223-233.

SALNER, P.: Cesty urbánnej etnológie na Slovensku (subjektívny pohľad na výskum mesta). In: SOUKUPOVÁ, B., HROCH, M., SALNER, P., PAUKNEROVÁ, K.: Cesty urbánní etnologie. Tradice – nové směry – identita. Urbánní studie, 4, Praha 2013, s. 73 - 86.
 
SALNER, P.: Mesto slušných ľudí? (Bratislava 1939-1945). In: SOUKUPOVÁ, B., GODULA-WENCLAWOWICZ, R (eds.): Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. Urbánní studie 5, Praha 2013, s. 85-98.
 
SALNER, P.: Kremácia ako prejav marginalizácie židovskej ortodoxnej identity. In: SOUKUPOVÁ, B. NOSKOVÁ, H., BEDNAŘÍK, P. (eds.): Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity. Urbánní studie 6, 2013, Praha: FHS UK v Praze, s. 203-210. 

SALNER, P. Mýtus zániku mesta. Bratislava v období socializmu. : In SOUKUPOVÁ, B., LUTHER, D., SALNER, P. (eds.): Mýtus - „realita“ - identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomniost a vizi šťastné budoucnosti. Urbánní studie 8, Praha : Fakulta humanitních studií UK 2014, s. 67-82.

SALNER, P.:  Mýtus ortodoxnej Bratislavy. In SOUKUPOVÁ, V. – STAWARZ, A. (eds.): Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase „návratu do Evropy“. Urbánní studie 9, Praha : FHS UK 2015, s. 81-96.

SALNER, P.: Mýtus o zázračnom rabínovi. In SOUKUPOVÁ, B., MYSLIVCOVÁ, M. A KOL.: Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918-2016), Urbánní studie, sv. 11, Fakulta humanitních studií UK, Praha 2017, s. 57-72. 

SALNER, P.: Hovoriť? Mlčať? In VRZGULOVÁ, M., VOĽANSKÁ, Ľ., SALNER, P.:
Rozprávanie a mlčanie. Bratislava : Veda 2017, s. 86-109.

SALNER, P.: Premeny mesta. Niektoré traumy Bratislavy 1919-1989. In SOUKUPOVÁ, B. - GODULA WENCLAWOWICZ, R. a kol.: Národy - města - lidé - traumata. Urbánní studie 12, Praha : Fakulta humanitních studií UK 2017, s. 49-60.

SALNER, P.: Die Strassen Bratislavas in der Zeit des kalten Krieges. In CORNEISSEN, Ch., PETRBOK, V., PEKÁR, M. (Hg.): Stadt und Krieg in 20. Jahrhundert. Essen : klartext verlag 2019, s. 305-318.

SALNER, P.: Spomíname. Ale kto, ako, a dokedy? Diverzifikácia pripomínania holokaustu na Slovensku po roku 1989 In SALNER, P. (ed.): Holokaust okol nás. (Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania). Bratislava : Marenčin PT 2020, s. 99-174.

Vedecké štúdie

SALNER, P.: Struktura slovačke porodice u drugoj polovine XX. veka. In: Glasnik Etnografskog instituta, 36-37, 1988, s. 105-112.

SALNER, P.: Ethnologische Aspekte der Alltagskultur von Bratislava. In: Wien. Metropole im 21. Jahrhundert, 1990, časť 4.7., s. 1-3.

SALNER, P.: Kaffee im Kaffeehäuser und Haushalten von Bratislava. In: Kaffee im Spiegel europäischer Trinksitten (Hg. U. Ball), Zürich 1991, s. 207-212.

SALNER, P.: Bratislava, the City of the Frontiere. In: Z. Uherek (ed.): Prague Occasional Papers in Ethnology, 2, Prague 1993, s. 67-76.

SALNER, P.: Parametre židovskej identity. In: Židovská ročenka 5756/1995-96, Praha 1995, s. 112-119.

SALNER, P.: Bratislava – mesto medzi dedinou a metropolou. In: Brno, město v srdci Evropy. Brno 1994, s. 79-92.

FEGLOVÁ, V. – SALNER, P.: Town and Power. In: The City: 50 % Today, Yesterday and the Day before. Lodž 1995, s. 63-73.

SALNER, P.: Spoleczeňstwo Bratyslawy miedzy pluralizmem i totalitarismem. In: Materialy do etnografii miasta IV, 1995, s. 5-20.

SALNER, P.: Pozsony társasági eléte (1919-1989). In: Limes, 1996/1-2, s. 31-38.

SALNER, P.: Minderheit und Stadt (Am Beispiel der jüdischen Gemeinde in Bratislava). In: Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Brno 1997, s. 26-32.

FEGLOVÁ, V. – SALNER, P.: Bratislava und Petržalka. Zwei Gestalten einer Stadt. In: Acta Ethnographica Hungarica, 42, 1997, 1-2, s. 159-166.

SALNER, P.: Wspólnota žydowska v Bratyslawie (1900–1939); In: Miasto i kultura 1, (red. P. Salner, A. Stawarz), Warszawa 1997, s. 131-136.

SALNER, P.: Jewish Community in Bratislava (1900-1939). In: Journal of Urban Ethnology, 2, 1997, s. 129-134.

SALNER, P.: Die Bratislavaer Gesellschaft zwischen Pluralität und Totalität. In: Journal of Urban Ethnology, 3, 1998, s. 23-36.

SALNER, P.: Evolution of Jewish Identity in Slovakia. In: Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Prague Occasional Papers in Ethnology, No. 5, Prague 1998, P. 61-68.

SALNER, P.: Bal de Pourim a Bratislava. In: Les Cahiers de judaisme, 1998, č. 1, s. 14-18.

SALNER, P. – SALNEROVÁ, E.:The Treatment of Jewish Themes in Slovak Schools. The Central and East European Curriculum Review Project. AJC, New York 1999, 26 s.

SALNER, P. – SALNEROVÁ, E.: Židovská tematika na slovenských školách. Spracované v rámci projektu Prehľad školských osnov krajín strednej a východnej Európy. AJC, New York 1999, 38 s.

SALNER, P.: The Children of the Holocaust: Problems of the Second Generation. In: Bridge to the Future. 12 th World Conference of Jewish Child Survivors of the Holocaust. Praha 1999, s. 78-82.

SALNER, P.: Die Stellung der Juden in einer Majoritätsgesellschaft am Beispiel der Slowakei im 20. Jahrhundert. In: E.-P. Brezovsky – A. Suppan – E. Vyslonzil (Hgs): Multikulturalität und Multiethnizität in Mittel- Ost- und Suedosteuropa. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien 1999, S. 123-138.

SALNER, P.: Kaviarne a viechy v medzivojnovej Bratislave. In: Scriptum, 9, 1999, č. 24, s. 10-11.

SALNER, P.: Premenovanie mesta ako katalyzátor vzťahov medzi obyvateľmi. In: Z. Uherek, C. Bazac-Billaud (zost.): Slova města. Cahierrs du CEFRES no. 18, Praha 2000, 133-144.

SALNER, P.: Juden und Jüdinnen in der Bratislavaer Gesellschaft. In: Dérive, Zeitschrift für Stadtforschung, Nr. 5, sept. 2001, S. 37-39.

SALNER, P.: Ethnic Polarisation in an Ethnically Homogenous Town. In: Czech Sociological Revue, IX, 2001, č. 2, s. 235-246.

SALNER, P.: Etnická polarizácia v podmienkach etnicky homogénneho mesta. In: Lidé města, 5, 2001, s. 25-41.

SALNER, P.: Podoby judaizmu v súčasnosti. In: Národopisná revue, 2003, 1, s. 29-32.

SALNER, P. – SALNEROVA, E.:A zsidoság témája a szlovákaiai iskolában. In: REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. 14, 2003, 2, s. 106-139.

SALNER, P.: Industrializácia a usídlenie mladomanželov po sobáši. In: Stav a perspektivy průmyslových oblastí, Třinec 1976, s. 115-118.

SALNER, P.: Faktor ekonomickej zainteresovanosti v súčasnej svadbe. In: Slovenský národopis, 24, 1976, s. 481-487.

SALNER, P.: K niektorým otázkam súčasného svadobného cyklu. In: Slovenský národopis, 25, 1977, s. 244-260.

SALNER, P.: Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazateľov vo výskume javov sociálnej kultúry v súčasnej dedine. In: Současná vesnice (zost. V. Frolec), Brno 1978, s. 101-104.

SALNER, P.: Štruktúra súčasnej mestskej rodiny. In: Slovenský národopis, 26, 1978, s. 285-301.

SALNER, P.: Kritériá výberu manželského partnera na Kysuciach (Na základe materiálu z obce Riečnica). In: Národopisné aktuality, 1978, č. 1, s. 1-12.

SALNER, P.: Štruktúra súčasnej rodiny v Sebechleboch. In: Slovenský národopis, 27, 1979, s. 268-272.

SALNER, P.: K postaveniu detí v súčasnom dedinskom a mestskom spoločenstve. In: Slovenský národopis, 27, 1979, s. 531-536.

SALNER, P.: K niektorým aspektom života riečnickej rodiny. In: Správy a informácie KM, 3, 1979, s. 13-24.

SALNER, P.: Vplyv detí na vytahy medzi dospelými členmi rodiny. In: Dítě a tradice lidové kultury (zost. V. Frolec), Brno 1980, s. 93-96.

FERÁK, V. – KROUPOVÁ, Z. – SALNER, P.: Sekulárny vývoj endogamie a inbrídingu v obciach Bystrickej doliny (Kysuce). In: Správy a informácie KM, 4, 1980, s. 93-115.

SALNER, P.: Riečnická rodina. In: Národopisné informácie, 1981, č. 2, s. 88-103.

SALNER, P.: Vývoj štruktúry kysuckej rodiny v 20. storočí. In: Slovenský národopis, 30, 1982, s. 390-396.

SALNER, P.: K teoretickým problémom etnografického výskumu mesta. In: Slovenský národopis, 30, 1980, s. 211-218.

SALNER, P. – SALNEROVÁ, E.: K problematike spoločenských kontaktov v súčasnom mestskom prostredí. In: Národopisné aktuality, 19, 1982, č. 4, s. 285-292.

SALNER, P.: K významu výročných obyčajov pre súčasné bratislavské obyvateľstvo. In: Výroční obyčeje – současný stav a proměny. Zost. V. Frolec. Brno 1982, s. 287-290.

SALNER, P.: K postaveniu osôb v dôchodkovom veku v súčasnej vidieckej rodine. (Na základe materiálu zo stredného Slovenska). In: Slovenský národopis, 31, 1983, s. 524-533.

SALNER, P.: Niektoré problémy súčasnej bratislavskej rodiny. In: Svatební obřad – současný stav a proměny. (Zost. V. Frolec), Brno 1983, s. 100-103).

SALNER, P.: K problematike fungovania tradície v lokálnom spoločenstve. In: Národopisné informácie, 1984, č. 2, s. 21-25.

SALNER, P.: Niektoré etnografické aspekty štúdia spôsobu života. In: Zákonitosti rozvoja kultúrnej úrovne pracujúcich a vplyv kultúry na rozvoj socialistickej osobnosti. Bratislava 1984, s. 209-215.

SALNER, P.: Postavenie slobodnej matky v dedinskom spoločenstve v prvej polovici 20. stor. In: Národopisné informácie, 1984, č. 3, s. 82-86.

FEGLOVÁ, V., SALNER, P.: Sviatočné príležitosti v súčasnom mestskom prostredí (Výsledky ankety na bratislavských sídliskách). In: Slovenský národopis, 33, 1985, s. 88-115.

FEGLOVÁ, V., SALNER, P.: Obyčaje v súčasnej Bratislave. In: Národopisné informácie, 1985, č. 1, s. 115-123.

SALNER, P.: Rodina v Riečnici. In: Vlastivedný časopis, 34, 1985, s. 34-38.

SALNER, P.: K problematike štruktúry súčasnej rodiny. (Poznatky z výskumu vybraných obcí v okrese Žilina). In: Slovenský národopis, 34, 1986, s. 463-478.

SALNER, P.: Štruktúra a formy vidieckej rodiny na Slovensku (Súčasný stav a perspektívy). In: Slovenský národopis, 34, 1986, s. 517-540.

SALNER, P.: Medzigeneračné vyťahy v súčasnej rodine. In: Spôsob života družstevnej dediny. Zost. B. Filová. Bratislava 1986, s. 74-84.

FEGLOVÁ, V. – SALNER, P.: Poznatky z výskumu slovenského mesta. (Na príklade sídlisk v Malackách a Bratislave). In: Venkovské město, zv. 2. Zost. V. Frolec. Uherské Hradiště 1987, s. 29-40.

SALNER, P.: Štruktúra bratislavskej rodiny v prvej polovici 20. storočia a jej vývinové tendencie. In: Slovenský národopis, 35, 1987, s. 321-330.

SALNER, P.: Národopis v meste - mesto v národopise. In: Národopisné informácie, 1988, č. 1, s. 35-39.

SALNER, P.: Perspektívy etnografie mesta. In: Národopisné informácie, 1990, č. 2, s. 7-15.

SALNER, P.: Kaviarne a viechy v medzivojnovej Bratislave. In: Slovenské pohľady, 1990, č. 5, s. 119-125.

SALNER, P.: Slowak Town in 20 th Century. In: Human Affairs, 1991, č. 2, s. 187-194.

SALNER, P.: Zmena postavenia podnikateľa v mestskom prostredí v priebehu 20. storočia. In: Kontinuita a konflikt každodennej kultúry. (Zost. Ratica, D.), Bratislava 1991, s. 36-42.

SALNER, P.: Možnosti etnografie pri topografickom porovnávaní Bratislavy. In: Kultúrno-historická a sociologická topografia Bratislavy, Bratislava 1991, s. 35-40.

SALNER, P.: Spoločenské prostredie a tolerancia. In: Kultúrny život, 1991, č. 26, s. 8.

SALNER, P.: Migration und Akkulturation im 20. Jahrhundert. In: Ethnokulturelle Prozesse in den Großstädten Mitteleuropas. (Zost. P. Salner, D. Luther.) Bratislava 1992, s. 17-25.

SALNER, P.: Die Stadt zwischen Mensch und Politik. In: Ethnokulturelle Prozesse in den Großstädten Mitteleuropas. (Zost. P. Salner, D. Luther.) Bratislava 1992, s. 69-78.

SALNER, P.: Methamorphosen Bratislavas aus urbanethnologischer Sicht. In: Leute in der Großstadt. Brno 1992, s. 7-12.

SALNER, P.: Zmena postavenia podnikateľa v mestskom prostredí v priebehu 20. storočia. In: Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry (zost. D. Ratica), Bratislava 1992, s. 36-42.

SALNER, P.: Tolerancia a intolerancia vo veľkých mestách strednej Európy. (Model Bratislava.) In: Slovenský národopis, 41, 1993, č. 1, s. 3-15.

SALNER, P.: Tolerance and Intolerance. (Model Bratislava.) In: Human Affairs, 4, 1994, s. 181-192.

SALNER, P.: Bratislava medzi človekom a politikou. In: Lettre International, 12, jar 1994, s. 57-59.

FEGLOVÁ, V. – SALNER, P.: Die ethnokulturelle Entwicklung in Bratislava im 20. Jahrhundert. In: Ethnocultural Processes in Central Europe in 20-th Century, Bratislava 1994, s. 211-220.

SALNER, P.: Bratislava in Apathie. In: Slovenský národopis, 42, 1994, s. 185-201.

SALNER, P.: Pramene. In: Etnologické rozpravy, 1994, č. 2, s. 24-28.

SALNER, P.: Časti vzorca. In: Text, 1994, č. 1, s. 41-50.

SALNER, P.: Karnevalelemente in der gegenwärtigen Stadt. In: Stabilität und Wandel in der Großstadt. (Zost. Z. Beňušková, P. Salner.) Bratislava 1995, s. 141-150.

SALNER, P.: Svedectvo tých, ktorí prežili Holocaust. In: Slovenský národopis,, 43, 1995, s. 445-460.

SALNER, P.: Die Juden in der bürgerlichen Gesellschaft der Slowakei. In: Elena Mannová (Hg.): Burgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989. Bratislava, AEP 1997, s. 153-164.

SALNER, P.: Premeny židovskej komunity v Bratislave (1919-1969). In: Židia v Bratislave (zost. P. Salner). Zing Print, Bratislava 1997, s. 53-70.

SALNER, P.: "Viditeľní" a "neviditeľní" Židia v slovenskej spoločnosti po roku 1945. In: Acta Judaica Slovaca, 4, 1998, s. 121-134.

SALNER, P.: Židovská rodina na Slovensku v 20. storočí. In: Židia v interakcii, 1998, s. 21-30.

SALNER, P.: Vonkajšie faktory diferenciácie mestského spoločenstva (Pohľad (urbánnej) etnológie na roky 1939-1945). In: Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote (zost. Z. Beňušková, P. Salner). Ústav etnológie SAV, Bratislava 1999, s. 222-233.

SALNER, P.: Proces hľadania stratenej kontinuity. In: Židia v interakcii II. Inštitút judaistiky UK, Bratislava, 19-28.

SALNER, P.: Otváranie a uzavieranie priestoru ako súčasť židovskej tradície domova. In: Etnologické rozpravy, 1999, č. 2, 24-29.

SALNER, P.: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava 1995. Autor 31 hesiel (549 riadkov; spoluautor 4 hesiel (124 riadkov); spolu 673 riadkov, t.j. 1,12 AH.

LUTHER, D. – SALNER, P.: Spoločnosť v prejavoch neformálnej komunikácie pred novembrom 1989. In: November 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky (zost. J. Pešek, S. Szomolányi), .Bratislava 2000, s. 170-179.

SALNER, P.: Etnická identita ako faktor polarizácie židovskej komunity. In: Etnicia a mesto (zost. P. Salner, D. Luther), Zing Print, Bratislava 2001, s. 205-226.

POPELKOVÁ, K. – SALNER, P.: Urbánny svet v slovenskej etnológii. In: Slovenský národopis, 50, 2002, s. 444-451.

SALNER, P.: Bratislava a normalizácia. In: Slovensko a režim normalizácie. Ústav politických vied, Bratislava 2002, s. 201-205.

SALNER, P.: Humor vo viere židovského človeka. In: Igor Kišš a kolektív: Humor a teológia. Bratislava 2003, s. 42-47.

SALNER, P.: História židovského cintorína v Bratislave. In: Slovenský národopis, 51, 2003, s. 356-372.

SALNER, P: Židovská komunita na území Slovenska pred rokom 1914. In: Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. Společnost po Hilsneriádě (zost. B. Soukupová, P. Salner). Zing Print, Bratislava 2004, s. 89-98.

SALNER, P.: Reflexia holokaustu ako jedna z trecích plôch medzi židovskou minoritou a slovenskou majoritou. In: Národ a národnosti na Slovensku. Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy (zost. J. Šutaj). Prešov 2004, s. 217-221.

SALNER, P.: Mlyn zomlel aj tých, ktorí zdanlivo unikali. In: Videli sme holokaust (zost. M. Vrzgulová). Nadácia Milana Šimečku 2002, s. 58-84.

SALNER, P.: Premeny religióznej identity Židov v 20. storočí (Vplyv holokaustu na vzťah k judaizmu). In: Menšiny a mesto (zost. D. Luther, P. Salner). Bratislava 2004, s. 57-74.

SALNER, P: Židovská komunita na území Slovenska pred rokom 1914. In: Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. Společnost po Hilsneriádě (zost. B. Soukupová, P. Salner). Zing Print, Bratislava 2004, s. 89-98.

SALNER, P.: Židovská komunita na Slovensku medzi demokraciou a holokaustom. In: Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Uspořádali Miloš Pojar, Blanka Soukupová, Marie Zahradníková, Židovské muzeum v Praze, Praha 2004, s. 83-95.

SALNER, P.: Medzi sakrálnym a profánnym (Memoriál Chatama Sofera v Bratislave). In: Sfera sacrum i profanum v kulturze wspólczesnych miast Europy šrodkowej. (zost. A. Koseski, A. Stawarz), Varšava – Pultusk 2004, s. 125-136.

POPELKOVÁ, K. – SALNER, P.: Die urbane Welt in der slowakischen Ethnologie. In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21. Century. Reflections and Trends. (eds. G. Kiliánová, K. Koestlin, H. Nikitsch, R. Stoličná). Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005, s. 210-219.

SALNER, P.: Eine Stadt zwischen Pressburg und Bratislava. In: Ethnizität und Stadt. Interdisziplinäre Beiträge zum Spannugsfeld Mehrheit/Minderheit in urbanen Raum. (Hgs. A. Hoenigspeger und F.P. Kirsch), IZENUM, Wien 2005, S. 129-138.

SALNER, P.: Identita jednotlivca a mesta (na príklade návratu domov). In: Tožsamošč spoleczno-kulturowa miasta postindustrialnego v Europie šrodkowej (zost. B. Kloch a A. Stawarz), Rybnik-Warszawa 2005, s. 55-60.

SALNER, P.: Židovská komunita a štátna politika po novembri 1989 (vybrané problémy vzájomných vzťahov). In: Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. (zost. Š. Šutaj), Universum 2005, ISBN 80-89046-30-4,s. 188-190.

SALNER, P.: Súčasné napätia vo vzťahoch medzi židovskou minoritou a majoritným obyvateľstvom. In: Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty (zost. Š. Šutaj), Universum, Prešov 2005, s. 196-202.

SALNER, P. – LUTHER, D. (2007): Minority in a Multicultural Urban Space (on the Exampel of Bratislava in the First Half of the 20th Century). In: Minority: Construct or reality? On Reflection and Self-realization of Minorities in History (eds. Z. Jurkova, B. Soukupova, H. Novotna, P. Salner), Bratislava 2007, s. 82-99.

SALNER, P.: Emigrácie po roku 1945 a 1968 (na príklade židovskej komunity). In: E/Migrácie a Slovensko (zost. D. Luther). Zing Print, Bratislava 2006, s. 75-94.

SALNER, P.: Zmeny hodnotových orientácií Židov na Slovensku  po roku 1945 (na príklade emigrácie do Izraela v štyridsiatych, resp. šesťdesiatych rokoch). In: Židovská komunita po roku 1945 (zost. P. Salner). Zing Print : Bratislava 2006, s. 119-136.

SALNER, P. – LUTHER, D.: Minority in a Multicultural Urban Space (on the Exampel of Bratislava in the First Half of the 20th Century). In: Minority: Construct or reality? On Reflection and Self-realization of Minorities in History (eds. Z. Jurkova, B. Soukupova, H. Novotna, P. Salner), Bratislava 2007, s. 82-99.

SALNER, P.: Transformácia židovskej rodiny (Pokus o modelovú analýzu). In: Neroľnícka rodina na Slovensku; Zborník príspevkov z rovnomenného seminára. (zost. M. Botíková, Ľ. Herzánová, M. Bobáková), Bratislava : Katedra etnológie a kultúrnej antropológie 2007, s. 126-132.

SALNER, P.: Holokaust a deti. In: VRZGULOVÁ, M.: Deti holokaustu.  Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu 2007, s. 6-21.

SALNER, P.: Podoby (židovskej) pamäti: príklad Bratislavy. In: Město – identita – paměť (zost. B. Soukupová, H. Novotná, Z. Jurková, A. Stawarz), Zing Print, Bratislava 2007, s. 109-118.

SALNER, P.: Peeling the Bratislava Onion. (Collective Memory in Incomplete Communities) In: Urban People, 10, 2008, č. 2, s. 7-23.

SALNER, P.: Stratégia slovenských židov po šoa. In: První pražský seminář Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století, Praha : Spolek akademiku Židu 2008, s. 75-81.

SALNER, P.: Transformácia židovského vtipu. In: Revue svetovej literatúry, 2008, č. 3, s. 19-21.

SALNER, P.: Československá republika a židovská komunita. In: Folia ethnographica 42, Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Stientiae sociales XCIII, 2008, s. 135-142.

SALNER, P.: Odraz vládnuceho režimu v uliciach mesta (na príklade Bratislavz v 20. storočí). In: Miasto v obraze, legendzie, opowiesci... Archivum etnograficzne, 48, Wroclaw – Kraków 2008, s. 201-208.

SALNER, P.: Židovská komunita na Slovensku v rokoch 1945–1953 In: SOUKUPOVÁ, B., LUDVÍKOVÁ, M., SALNER, P. (eds.): Židovská menšina v Českolsovensku po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě. Praha : Židovské muzeum, 2009, s. 119-131.

SALNER, P.: Sociálne inžinierstvo a (ne)pamäť mesta. (Desať rokov, ktoré otriasli Bratislavou). In: Český lid, 96/2009, č. 4, s. 395-402.

SALNER, P.: The Holocaust and the Jewish identity in Slovakia, In: Pardes, Heft 16 2010, s. 117-133.

SALNER, P.: Niektoré prejavy neverbálnej komunikácie vo svedectvách tých, ktorí prežili holokaust. In: Vrzgulová, M., Salner, P. (eds.): Reflexie holokaustu. Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, Ústav etnológie SAV 2010, s. 94-112.

SALNER, P.: Bratislava et le pendule: les chaotiques anneés 1940. In: Miroir briseés, Cultures de Europe Centrale, Universite Paris-Sorbonne, No 7, 2011, P. 99-116.

SALNER, P.: Rabín Chatam Sofer (1762-1839). In Slovenský národopis, 60, 2012, č. 2, s. 117-132.

SALNER, P. : Židovská komunita v Bratislave (a jej identita) po roku 1989. In Borský, M. a kol.: Sme tu! Bratislava : Menorah, 2014, s. 11-27.

SALNER, P.: The Jewish Community Museum as a Result of Civic Activities. In Slovenský národopis, 2015, č. 4, s. 366-379.

SALNER, P.: The Role of Judaism in the Jewish Community after the Holocaust. In Acta Ethnographica Hungarica, 60, 2015, s. 215-224.

SALNER, P.: Tradičný židovský pohreb v súčasnom mestskom prostredí. In Ethnologia Europea Centralis. The Journal of Ethnographical Research, 12, 2015, s. 13-28. /19 s. Rkp., 5 foto

SALNER, P.: Premeny mesta. niektoré traumy Bratislavy 1919-1989. In SOUKUPOVÁ, B. - GODULA WENCLAWOWICZ, R. a kol.: Národy - města - lidé - traumata. Urbánní studie 12, Praha : Fakulta humanitních studií UK 2017, s. 49-60.

VRZGULOVÁ, M. - SALNER, P.: Strach náš každodenný. In: ROGUĽOVÁ, J. – JAKSICSOVÁ, V. (zost.): Historik a dejiny. Jubileum Ivana Kamenca. Bratislava : Veda 2018, s. 103-113.

SALNER, P.: Eugen Bárkány v archívoch židovskej komunity. In BORSKÝ, M., ŠVANTNEROVÁ, J. a kol.: Každá rodina má svoj príbeh. Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menora 2018, s. 137-148.

SALNER, P.: Pesach - sviatok macesu, pamäti a identity (premeny náboženskej tradície v bratislavskej židovskej komunite). Národopisná revue, 2019, č. 3, s. 154-161.

SALNER, P.: Visible as a man, yet invisible as a Jew. Human Affairs, 29, 2019, č. 1, s. 95-107.

SALNER, P.: Súčasné reflexie holokaustu na Slovensku. In HLAVINKA, J. - SALNER, P. (eds.): Tábor smrti Sobibor: Dejiny a odkaz. Bratislava: Marenčin PT 2019, s. 201-225.

SALNER, P.: Anti-Semitism in Slovakia After the Velvet Revolution of 1989. OPREE (Ocassional Paper of Religion in Eastern Europe, George Fox University), Volume 40, Issue 4, May 2020, s. 32-43.

SALNER, P.: Jewish Holidays in the Time of the Coronavirus Pandemic. In OPREE (Ocassional Paper of Religion in Eastern Europe, George Fox University), Volume 40, Issue 8, August 2020 s. 110-121.

Odborné štúdie

SALNER, P.: Židovská identita v diaspóre (Východiská bádania na Slovensku). In: KOVÁCS, É, VAJDA, J.: Príbehy židovskej identity. Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu 2013, s. 320 - 323.

SALNER, P.: Najmenšia metropola? In Perrault, D., Bogár, M., Králik, Ľ., Urban, Ľ. (eds.): Bratislava. Metropolis? Bratislava : Spolok architektov Slovenska 2013, s. 101-114.

SALNER, P.: Kto zachránil ľudský život, zachránil celý svet? In: Slovenský národopis, 2014, s. 399-411.

SALNER, P.: Emigration, Home, Identity: An Ethnological Examination of the Identity of Jewish Emigrants from Czechoslovakia. In: Occasional Papers on Religion in Eastern Europe,  Vol. 41, Iss. 2 , Article 5., 2021, s. 51-68. Dostupné online tu

SALNER, P.: Židovská komunita v roku pandémie (prípadová štúdia). In: Etnologické rozpravy, č.2,  2021, s. 8-23.
 

Rozhovor

SALNER, P.: Všetko jej inak. In VRZGULOVÁ, M. (ed.): Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste. Bratislava: Marenčin PT 2020, s. 25-125.

Nerecenzované publikácie

SALNER, P.: Dejiny Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Bratislava : Židovský kultúrny inštitút. 2016.