Peter Salner, PhDr., DrSc.

urbánna etnológia, sociálna kultúra Židov

ORCID ID: 0000-0002-6844-0235
e-mail: peter.salner@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 109

VŠ vzdelanie: FFUK Bratislava, národopis, 1974
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1980), CSc. (1980), DrSc. (2003)
Komunikačné jazyky: nemčina
Rok nástupu do ústavu : 1975


 

Vedecké projekty

Etnokultúrne procesy v mestskom prostredí (Tolerancia a intolerancia vo veľkých mestách strednej Európy); hodnotený v kategórii A, 1991–1992

Dynamika sociálnych procesov v podmienkach veľkých miest strednej Európy (Odraz historických zmien v každodennom živote obyvateľov); hodnotený v kategórii  „splnil ciele vynikajúco“, 1993–1995

Procesy diferenciácie lokálneho spoločenstva (na príklade skupinových vzťahov v mestskom a vidieckom prostredí);  hodnotený v kategórii „splnil ciele vynikajúco“, 1996–1998

Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva na Slovensku; hodnotený v kategórii „splnil ciele vynikajúco“, 1999–2001

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). Projekt VEGA: 2/0024/14, 2014 – 2016

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácií politických a spoločenských zmien. Projekt VEGA 2/0086/14, 2014 - 2017

Transformácia židovskej komunity po roku 1989 /Projekt ÚEtSAV č. 30/2013/.

Súčasná židovská komunita z pohľadu jej členov. Projekt ÚEtSAV 38/2015
 

Pedagogická činnosť

Výberové prednášky na KE FFUK

Urbánna etnológia (1992–1995)

Holokaust (1997–1998)

Sociálna kultúra Židov (1998-2000; 2003-2006)

Sociálna kultúra Židov – do súčasnosti

Výberové prednášky na iných pracoviskách

Etnografia (Katedra antropológie UK) – nepretržite od šk.r. 1994/1995 do 2004/2005)

Fenomén židovskej identity (Institut základu vzdělanosti KU, Praha) od r. 1998/1999 do 2004/2005)

Transformácia židovskej komunity FHS KU, Praha – 2005/6 – 2009/10

Spoločnosť a židovská identita, Fakulta humanitních studií UK Praha, 2014/2015
 

Ocenenia

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za knižnú publikáciu Židia na Slovensku, 2003 

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii vedecko-organizačnej činnosti, 1999 

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za knižnú publikáciu Premeny Bratislavy, 1998

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za knižnú publikáciu P. Salner a kol.: Taká bola Bratislava, 1992

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za dielo vedecko-odborné – štúdie, 1986

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii vedecko-organizačnej činnosti, 1986

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii vedecko-organizačnej činnosti, 1984

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za dielo vedecko-odborné – štúdie, 1982

Cena podpredsedu vlády za vedu a techniku v kategórii Vedeckotechnický tím roka (CE Procesy), 2009

Osobitná cena Slovenskej národopisnej spoločnosti za mimoriadnu publikačnú činnosť, 2008

Cena E.E. Kischa za knihu P. Salner a kol.: Taká bola Bratislava, 1992

Cena primátora 2015 (24. 4. 2015)

Ocenenie za dlhodobú činnosť pri záchrane a zviditeľnení  židovského kultúrneho dedičstva (9. 11. 2015), Ústredný zväz ŽNO

 

Bibliografia

Monografie

SALNER, P. a kol.: Taká bola Bratislava. Veda, Bratislava 50% 1991. 200 s. textu + 16 s. príloh. Zostaviteľ, výber fotografií, autor 6 kapitol. (V roku 1992 bola publikácii udelená Cena E.E. Kischa za dielo literatúry faktu); 1992 1. cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV .

SALNER, P.: Prežili holokaust. Veda, Bratislava 1997. 189 s.

SALNER P.: Premeny Bratislavy 1939–1993 (Etnologický pohľad na dynamiku sociálnych procesov). Veda, Bratislava 1998. 133 s.

SALNER, P.: Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou. Zing Print, Bratislava 2000.

SALNER, P.: (Môj) židovský humor (Židovský vtip a identita). Zing Print, Bratislava 2002. 152 s.

SALNER, P. – KVASNICA, M.: Chatam Sofer Memoriál (1762–2002). Zing Print, Bratislava 2002.

SALNER, P.: Cesty k identite. Zing-Print, Bratislava 2005. 240 s.

SALNER, P.: Bratislavské kaviarne a viechy. Bratislava: Marenčin PT 2006. 173 s.

SALNER, P.: Budúci rok v Bratislave alebo Stretnutie. Bratislava: Marenčin PT 2007.

SALNER, P.: Mozaika židovskej Bratislavy. Bratislava: Marenčin PT 2007.

SALNER, P.: Mozaika židovskej Bratislavy. Bratislava: Marenčin PT 2007.

SALNER, P.: Premeny židovskej Bratislavy. Bratislava: Marenčin PT 2008.

SALNER, P.: Minulý rok v Jeruzaleme. Bratislava: Marenčin PT 2010.

SALNER, P. – KVASNICA, M.: Chatam Sofer Memoriál (zánik a obnova). 2. rozšírené a upravené vydanie. Marenčin PT, Bratislava 2012.

SALNER, P.: The Jewish Identity in Slovakia after the Shoah. Lambert Academic Press, Saarbrücken 2013.

SALNER, P. Požehnaný spravodlivý sudca (Súčasné formy židovského pohrebu). Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014.

SALNER, P.: Židia na Slovensku po roku 1945 (Komunita medzi vierou a realitou). Veda, Bratislava 2016, 215 s.

SALNER, P.: Židia na Slovensku po roku 1989. Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou. Bratislava : Veda 2018. /139 s./

SALNER, P. : Judaizmus medzi tradíciou a súčasnosťou. Bratislava: Veda 2019 /140 s. rkp, 30 foto)

Editorstvo

SALNER, P. – LUTHER, D. (zost.): Ethnokulturelle Prozesse in den Großstädten Mitteleuropas. Bratislava 1992. (Spoluzostavovateľ a autor dvoch štúdií).

SALNER, P. (zost.): Židovská identita včera, dnes a zajtra. Bratislava 1995. (Zostavovateľ a autor 1 štúdie.)

BEŇUŠKOVÁ, Z. – SALNER, P. (zost): Stabilität und Wandel in 50 % der Großstadt. Bratislava 1995. (Spoluzostavovateľ a autor 1 štúdie.)

SALNER, P. (zost.): Židia v Bratislave. Zing Print, Bratislava 1997. (Zostavovateľ a autor 1 štúdie.)

BEŇUŠKOVÁ, Z. – SALNER, P.: Diferenciácia mestského 50% spoločenstva v každodennom živote. Ústav etnológie SAV, Bratislava 1999. (Spoluzostaviteľ a autor 1 štúdie.)

LÁRIŠOVÁ, Petra: Židovská komunita v Bratislave v roku 1940, Zing-Print, Bratislava 2000, ed.

Fero a Chana GILOVCI: Osudy jednej rodiny. Zing Print, Bratislava 2001.

SALNER, P. – LUTHER, D.: Etnicita a mesto. Ústav etnológie SAV, Bratislava 2001. (Spoluzostaviteľ a autor jednej štúdie.)

LUTHER, D. – SALNER, P.: Menšiny v meste. Bratislava 2004. (Spoluzostaviteľ a autor jednej štúdie.)

SALNER, P.: Židovská komunita po roku 1945. Zing Print, Bratislava 2006. Zostaviteľ a autor jednej štúdie.

Minority in a Multicultural Urban Space (on the Exampel of Bratislava in the First Half of the 20th Century). In: Minority: Construct or reality? On Reflection and Self-realization of Minorities in History (eds. Z. Jurkova, B. Soukupova, H. Novotna, P. Salner), Bratislava, Zing Print 2007.

SALNER, P. (zost.): Židovská menšina 1945-1953. Židovské muzeum Praha, Praha 2009 – editor slovenskej časti, autor úvodu a jednej štúdie.

SALNER, P., VRZGULOVÁ, M. (zost.): Reflexie holokaustu. Zing Print, Bratislava 2010.

SOUKUPOVÁ, B., LUTHER, D., SALNER, P. (eds.): Mýtus - „realita“ - identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomniost a vizi šťastné budoucnosti. Urbánní studie 8, Praha : Fakulta humanitních studií, 2014.

HLAVINKA, J.-SALNER, P. (eds.): Tábor smrti Sobibor: dejiny a odkaz (Bratislava: Marenčin PT 2019.

SALNER, P. (ed.): Holokaust okolo nás. (Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania). Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV a Marenčin PT 2020.

SALNER, P. (ed.): Ťažké časy. Roky 1938-1945 v súčasnom spoločenskom diskurze. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV a Marenčin PT 2020.

Kapitoly v monografiách

SALNER, P.: The tide swept away ewen those who were seemingly escaping it. In: We saw the Holocaust (ed. M. Vrzgulova), Bratislava: Milan Šimečka Foundation, 2005, ISBN 80-89008-19-4,  P. 67-87.

SALNER, P.: Židovská emigrácia po auguste 1968. In: E/Migrácia a Slovensko (zost. D. Luther), Zing Print, Bratislava 2006, s. 75-94.

SALNER, P.: Zmeny hodnotových orientácií  židov na slovensku po roku 1945 (na príklade emigrácie do Izraela v štyridsiatych, resp. šesťdesiatych rokoch). In: Židovská komunita po roku 1945 (zost. P. Salner), Zing Print, Bratislava 2006, s. 119-136.

SALNER, P.: Transformácia religióznej identity. In: KILIÁNOVÁ, G., KOWALSKÁ, E. KREKOVIČOVÁ, E.: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava : Veda 2009, s. 163-174. /16/

SALNER, P.: Niektoré prejavy neverbálnej komunikácie vo svedectvách tých, ktorí prežili holokaust. In Vrzgulová, M.-Salner, P. (eds.) Reflexie holokaustu. Dokumentačné stredisko holokaustu, Ústav etnológie SAV, Bratislava 2010, s. 94-112.

SALNER, P.: Židovská komunita na Slovensku. In: Úvod do antropologie etnických menšin. Vybrané texty přednášek magisterského kurzu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha : FHS, s. 67-85.

SALNER, P.: Identita detí holokaustu a ich rodičov. In: SALNER, P. (zost.): Premeny židovskej identity (Slovensko v 20. storočí). Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2011, s. 54-86.

SALNER, P.: Niektoré aspekty činnosti židovských organizácií na Slovensku v rokoch 1956-1969 (Prípadová štúdia na základe zachovaných okumentov ÚZŽNO a ŽNO Bratislava. In: Soukupová, B. - Pojar, M. (zost.): Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968 (od destalinizace k pražskému jaru), Židovské muzeum v Praze, Praha 2011, s. 69-84.

SALNER, P.: Mýtus (alebo realita?) trojjazyčného mesta (Bratislava 1919-1938). In SOUKUPOVÁ, B., HROCH, M., SCHEU, H.CH., JURKOVÁ, Z.: Mýtus - „realita“ - identita. Státní a národní metropole po první světové válce. Urbánní studie 3, Praha 2012, s. 121-133.

SALNER, P.: Kto nehladoval, nikdy nepochopí, čoho je človek schopný, aby sa najedol. In Vrzgulová, M. - Hlavinka, J. (edítori): Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe. Dokumentačné stredisko holokaustu, , Bratislava 2012, s. 85-95.

SALNER, P.: Thode, who have never Starved, will never understand, what One can do in order to get some Food. In Vrzgulová, M. - Hlavinka, J. (eds.): The Research and Education about the Holocaust in Central Europe. Dokumentačné stredisko holokaustu, Bratislava 2012, p. 223-233.

SALNER, P.: Cesty urbánnej etnológie na Slovensku (subjektívny pohľad na výskum mesta). In: SOUKUPOVÁ, B., HROCH, M., SALNER, P., PAUKNEROVÁ, K.: Cesty urbánní etnologie. Tradice – nové směry – identita. Urbánní studie, 4, Praha 2013, s. 73 - 86.
 
SALNER, P.: Mesto slušných ľudí? (Bratislava 1939-1945). In: SOUKUPOVÁ, B., GODULA-WENCLAWOWICZ, R (eds.): Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. Urbánní studie 5, Praha 2013, s. 85-98.
 
SALNER, P.: Kremácia ako prejav marginalizácie židovskej ortodoxnej identity. In: SOUKUPOVÁ, B. NOSKOVÁ, H., BEDNAŘÍK, P. (eds.): Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity. Urbánní studie 6, 2013, Praha: FHS UK v Praze, s. 203-210. 

SALNER, P. Mýtus zániku mesta. Bratislava v období socializmu. : In SOUKUPOVÁ, B., LUTHER, D., SALNER, P. (eds.): Mýtus - „realita“ - identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomniost a vizi šťastné budoucnosti. Urbánní studie 8, Praha : Fakulta humanitních studií UK 2014, s. 67-82.

SALNER, P.:  Mýtus ortodoxnej Bratislavy. In SOUKUPOVÁ, V. – STAWARZ, A. (eds.): Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase „návratu do Evropy“. Urbánní studie 9, Praha : FHS UK 2015, s. 81-96.

SALNER, P.: Mýtus o zázračnom rabínovi. In SOUKUPOVÁ, B., MYSLIVCOVÁ, M. A KOL.: Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918-2016), Urbánní studie, sv. 11, Fakulta humanitních studií UK, Praha 2017, s. 57-72. 

SALNER, P.: Hovoriť? Mlčať? In VRZGULOVÁ, M., VOĽANSKÁ, Ľ., SALNER, P.:
Rozprávanie a mlčanie. Bratislava : Veda 2017, s. 86-109.

SALNER, P.: Premeny mesta. Niektoré traumy Bratislavy 1919-1989. In SOUKUPOVÁ, B. - GODULA WENCLAWOWICZ, R. a kol.: Národy - města - lidé - traumata. Urbánní studie 12, Praha : Fakulta humanitních studií UK 2017, s. 49-60.

SALNER, P.: Die Strassen Bratislavas in der Zeit des kalten Krieges. In CORNEISSEN, Ch., PETRBOK, V., PEKÁR, M. (Hg.): Stadt und Krieg in 20. Jahrhundert. Essen : klartext verlag 2019, s. 305-318.

SALNER, P.: Spomíname. Ale kto, ako, a dokedy? Diverzifikácia pripomínania holokaustu na Slovensku po roku 1989 In SALNER, P. (ed.): Holokaust okol nás. (Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania). Bratislava : Marenčin PT 2020, s. 99-174.

Vedecké štúdie

SALNER, P.: Struktura slovačke porodice u drugoj polovine XX. veka. In: Glasnik Etnografskog instituta, 36-37, 1988, s. 105-112.

SALNER, P.: Ethnologische Aspekte der Alltagskultur von Bratislava. In: Wien. Metropole im 21. Jahrhundert, 1990, časť 4.7., s. 1-3.

SALNER, P.: Kaffee im Kaffeehäuser und Haushalten von Bratislava. In: Kaffee im Spiegel europäischer Trinksitten (Hg. U. Ball), Zürich 1991, s. 207-212.

SALNER, P.: Bratislava, the City of the Frontiere. In: Z. Uherek (ed.): Prague Occasional Papers in Ethnology, 2, Prague 1993, s. 67-76.

SALNER, P.: Parametre židovskej identity. In: Židovská ročenka 5756/1995-96, Praha 1995, s. 112-119.

SALNER, P.: Bratislava – mesto medzi dedinou a metropolou. In: Brno, město v srdci Evropy. Brno 1994, s. 79-92.

FEGLOVÁ, V. – SALNER, P.: Town and Power. In: The City: 50 % Today, Yesterday and the Day before. Lodž 1995, s. 63-73.

SALNER, P.: Spoleczeňstwo Bratyslawy miedzy pluralizmem i totalitarismem. In: Materialy do etnografii miasta IV, 1995, s. 5-20.

SALNER, P.: Pozsony társasági eléte (1919-1989). In: Limes, 1996/1-2, s. 31-38.

SALNER, P.: Minderheit und Stadt (Am Beispiel der jüdischen Gemeinde in Bratislava). In: Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Brno 1997, s. 26-32.

FEGLOVÁ, V. – SALNER, P.: Bratislava und Petržalka. Zwei Gestalten einer Stadt. In: Acta Ethnographica Hungarica, 42, 1997, 1-2, s. 159-166.

SALNER, P.: Wspólnota žydowska v Bratyslawie (1900–1939); In: Miasto i kultura 1, (red. P. Salner, A. Stawarz), Warszawa 1997, s. 131-136.

SALNER, P.: Jewish Community in Bratislava (1900-1939). In: Journal of Urban Ethnology, 2, 1997, s. 129-134.

SALNER, P.: Die Bratislavaer Gesellschaft zwischen Pluralität und Totalität. In: Journal of Urban Ethnology, 3, 1998, s. 23-36.

SALNER, P.: Evolution of Jewish Identity in Slovakia. In: Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Prague Occasional Papers in Ethnology, No. 5, Prague 1998, P. 61-68.

SALNER, P.: Bal de Pourim a Bratislava. In: Les Cahiers de judaisme, 1998, č. 1, s. 14-18.

SALNER, P. – SALNEROVÁ, E.:The Treatment of Jewish Themes in Slovak Schools. The Central and East European Curriculum Review Project. AJC, New York 1999, 26 s.

SALNER, P. – SALNEROVÁ, E.: Židovská tematika na slovenských školách. Spracované v rámci projektu Prehľad školských osnov krajín strednej a východnej Európy. AJC, New York 1999, 38 s.

SALNER, P.: The Children of the Holocaust: Problems of the Second Generation. In: Bridge to the Future. 12 th World Conference of Jewish Child Survivors of the Holocaust. Praha 1999, s. 78-82.

SALNER, P.: Die Stellung der Juden in einer Majoritätsgesellschaft am Beispiel der Slowakei im 20. Jahrhundert. In: E.-P. Brezovsky – A. Suppan – E. Vyslonzil (Hgs): Multikulturalität und Multiethnizität in Mittel- Ost- und Suedosteuropa. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien 1999, S. 123-138.

SALNER, P.: Kaviarne a viechy v medzivojnovej Bratislave. In: Scriptum, 9, 1999, č. 24, s. 10-11.

SALNER, P.: Premenovanie mesta ako katalyzátor vzťahov medzi obyvateľmi. In: Z. Uherek, C. Bazac-Billaud (zost.): Slova města. Cahierrs du CEFRES no. 18, Praha 2000, 133-144.

SALNER, P.: Juden und Jüdinnen in der Bratislavaer Gesellschaft. In: Dérive, Zeitschrift für Stadtforschung, Nr. 5, sept. 2001, S. 37-39.

SALNER, P.: Ethnic Polarisation in an Ethnically Homogenous Town. In: Czech Sociological Revue, IX, 2001, č. 2, s. 235-246.

SALNER, P.: Etnická polarizácia v podmienkach etnicky homogénneho mesta. In: Lidé města, 5, 2001, s. 25-41.

SALNER, P.: Podoby judaizmu v súčasnosti. In: Národopisná revue, 2003, 1, s. 29-32.

SALNER, P. – SALNEROVA, E.:A zsidoság témája a szlovákaiai iskolában. In: REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. 14, 2003, 2, s. 106-139.

SALNER, P.: Industrializácia a usídlenie mladomanželov po sobáši. In: Stav a perspektivy průmyslových oblastí, Třinec 1976, s. 115-118.

SALNER, P.: Faktor ekonomickej zainteresovanosti v súčasnej svadbe. In: Slovenský národopis, 24, 1976, s. 481-487.

SALNER, P.: K niektorým otázkam súčasného svadobného cyklu. In: Slovenský národopis, 25, 1977, s. 244-260.

SALNER, P.: Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazateľov vo výskume javov sociálnej kultúry v súčasnej dedine. In: Současná vesnice (zost. V. Frolec), Brno 1978, s. 101-104.

SALNER, P.: Štruktúra súčasnej mestskej rodiny. In: Slovenský národopis, 26, 1978, s. 285-301.

SALNER, P.: Kritériá výberu manželského partnera na Kysuciach (Na základe materiálu z obce Riečnica). In: Národopisné aktuality, 1978, č. 1, s. 1-12.

SALNER, P.: Štruktúra súčasnej rodiny v Sebechleboch. In: Slovenský národopis, 27, 1979, s. 268-272.

SALNER, P.: K postaveniu detí v súčasnom dedinskom a mestskom spoločenstve. In: Slovenský národopis, 27, 1979, s. 531-536.

SALNER, P.: K niektorým aspektom života riečnickej rodiny. In: Správy a informácie KM, 3, 1979, s. 13-24.

SALNER, P.: Vplyv detí na vytahy medzi dospelými členmi rodiny. In: Dítě a tradice lidové kultury (zost. V. Frolec), Brno 1980, s. 93-96.

FERÁK, V. – KROUPOVÁ, Z. – SALNER, P.: Sekulárny vývoj endogamie a inbrídingu v obciach Bystrickej doliny (Kysuce). In: Správy a informácie KM, 4, 1980, s. 93-115.

SALNER, P.: Riečnická rodina. In: Národopisné informácie, 1981, č. 2, s. 88-103.

SALNER, P.: Vývoj štruktúry kysuckej rodiny v 20. storočí. In: Slovenský národopis, 30, 1982, s. 390-396.

SALNER, P.: K teoretickým problémom etnografického výskumu mesta. In: Slovenský národopis, 30, 1980, s. 211-218.

SALNER, P. – SALNEROVÁ, E.: K problematike spoločenských kontaktov v súčasnom mestskom prostredí. In: Národopisné aktuality, 19, 1982, č. 4, s. 285-292.

SALNER, P.: K významu výročných obyčajov pre súčasné bratislavské obyvateľstvo. In: Výroční obyčeje – současný stav a proměny. Zost. V. Frolec. Brno 1982, s. 287-290.

SALNER, P.: K postaveniu osôb v dôchodkovom veku v súčasnej vidieckej rodine. (Na základe materiálu zo stredného Slovenska). In: Slovenský národopis, 31, 1983, s. 524-533.

SALNER, P.: Niektoré problémy súčasnej bratislavskej rodiny. In: Svatební obřad – současný stav a proměny. (Zost. V. Frolec), Brno 1983, s. 100-103).

SALNER, P.: K problematike fungovania tradície v lokálnom spoločenstve. In: Národopisné informácie, 1984, č. 2, s. 21-25.

SALNER, P.: Niektoré etnografické aspekty štúdia spôsobu života. In: Zákonitosti rozvoja kultúrnej úrovne pracujúcich a vplyv kultúry na rozvoj socialistickej osobnosti. Bratislava 1984, s. 209-215.

SALNER, P.: Postavenie slobodnej matky v dedinskom spoločenstve v prvej polovici 20. stor. In: Národopisné informácie, 1984, č. 3, s. 82-86.

FEGLOVÁ, V., SALNER, P.: Sviatočné príležitosti v súčasnom mestskom prostredí (Výsledky ankety na bratislavských sídliskách). In: Slovenský národopis, 33, 1985, s. 88-115.

FEGLOVÁ, V., SALNER, P.: Obyčaje v súčasnej Bratislave. In: Národopisné informácie, 1985, č. 1, s. 115-123.

SALNER, P.: Rodina v Riečnici. In: Vlastivedný časopis, 34, 1985, s. 34-38.

SALNER, P.: K problematike štruktúry súčasnej rodiny. (Poznatky z výskumu vybraných obcí v okrese Žilina). In: Slovenský národopis, 34, 1986, s. 463-478.

SALNER, P.: Štruktúra a formy vidieckej rodiny na Slovensku (Súčasný stav a perspektívy). In: Slovenský národopis, 34, 1986, s. 517-540.

SALNER, P.: Medzigeneračné vyťahy v súčasnej rodine. In: Spôsob života družstevnej dediny. Zost. B. Filová. Bratislava 1986, s. 74-84.

FEGLOVÁ, V. – SALNER, P.: Poznatky z výskumu slovenského mesta. (Na príklade sídlisk v Malackách a Bratislave). In: Venkovské město, zv. 2. Zost. V. Frolec. Uherské Hradiště 1987, s. 29-40.

SALNER, P.: Štruktúra bratislavskej rodiny v prvej polovici 20. storočia a jej vývinové tendencie. In: Slovenský národopis, 35, 1987, s. 321-330.

SALNER, P.: Národopis v meste - mesto v národopise. In: Národopisné informácie, 1988, č. 1, s. 35-39.

SALNER, P.: Perspektívy etnografie mesta. In: Národopisné informácie, 1990, č. 2, s. 7-15.

SALNER, P.: Kaviarne a viechy v medzivojnovej Bratislave. In: Slovenské pohľady, 1990, č. 5, s. 119-125.

SALNER, P.: Slowak Town in 20 th Century. In: Human Affairs, 1991, č. 2, s. 187-194.

SALNER, P.: Zmena postavenia podnikateľa v mestskom prostredí v priebehu 20. storočia. In: Kontinuita a konflikt každodennej kultúry. (Zost. Ratica, D.), Bratislava 1991, s. 36-42.

SALNER, P.: Možnosti etnografie pri topografickom porovnávaní Bratislavy. In: Kultúrno-historická a sociologická topografia Bratislavy, Bratislava 1991, s. 35-40.

SALNER, P.: Spoločenské prostredie a tolerancia. In: Kultúrny život, 1991, č. 26, s. 8.

SALNER, P.: Migration und Akkulturation im 20. Jahrhundert. In: Ethnokulturelle Prozesse in den Großstädten Mitteleuropas. (Zost. P. Salner, D. Luther.) Bratislava 1992, s. 17-25.

SALNER, P.: Die Stadt zwischen Mensch und Politik. In: Ethnokulturelle Prozesse in den Großstädten Mitteleuropas. (Zost. P. Salner, D. Luther.) Bratislava 1992, s. 69-78.

SALNER, P.: Methamorphosen Bratislavas aus urbanethnologischer Sicht. In: Leute in der Großstadt. Brno 1992, s. 7-12.

SALNER, P.: Zmena postavenia podnikateľa v mestskom prostredí v priebehu 20. storočia. In: Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry (zost. D. Ratica), Bratislava 1992, s. 36-42.

SALNER, P.: Tolerancia a intolerancia vo veľkých mestách strednej Európy. (Model Bratislava.) In: Slovenský národopis, 41, 1993, č. 1, s. 3-15.

SALNER, P.: Tolerance and Intolerance. (Model Bratislava.) In: Human Affairs, 4, 1994, s. 181-192.

SALNER, P.: Bratislava medzi človekom a politikou. In: Lettre International, 12, jar 1994, s. 57-59.

FEGLOVÁ, V. – SALNER, P.: Die ethnokulturelle Entwicklung in Bratislava im 20. Jahrhundert. In: Ethnocultural Processes in Central Europe in 20-th Century, Bratislava 1994, s. 211-220.

SALNER, P.: Bratislava in Apathie. In: Slovenský národopis, 42, 1994, s. 185-201.

SALNER, P.: Pramene. In: Etnologické rozpravy, 1994, č. 2, s. 24-28.

SALNER, P.: Časti vzorca. In: Text, 1994, č. 1, s. 41-50.

SALNER, P.: Karnevalelemente in der gegenwärtigen Stadt. In: Stabilität und Wandel in der Großstadt. (Zost. Z. Beňušková, P. Salner.) Bratislava 1995, s. 141-150.

SALNER, P.: Svedectvo tých, ktorí prežili Holocaust. In: Slovenský národopis,, 43, 1995, s. 445-460.

SALNER, P.: Die Juden in der bürgerlichen Gesellschaft der Slowakei. In: Elena Mannová (Hg.): Burgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989. Bratislava, AEP 1997, s. 153-164.

SALNER, P.: Premeny židovskej komunity v Bratislave (1919-1969). In: Židia v Bratislave (zost. P. Salner). Zing Print, Bratislava 1997, s. 53-70.

SALNER, P.: "Viditeľní" a "neviditeľní" Židia v slovenskej spoločnosti po roku 1945. In: Acta Judaica Slovaca, 4, 1998, s. 121-134.

SALNER, P.: Židovská rodina na Slovensku v 20. storočí. In: Židia v interakcii, 1998, s. 21-30.

SALNER, P.: Vonkajšie faktory diferenciácie mestského spoločenstva (Pohľad (urbánnej) etnológie na roky 1939-1945). In: Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote (zost. Z. Beňušková, P. Salner). Ústav etnológie SAV, Bratislava 1999, s. 222-233.

SALNER, P.: Proces hľadania stratenej kontinuity. In: Židia v interakcii II. Inštitút judaistiky UK, Bratislava, 19-28.

SALNER, P.: Otváranie a uzavieranie priestoru ako súčasť židovskej tradície domova. In: Etnologické rozpravy, 1999, č. 2, 24-29.

SALNER, P.: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava 1995. Autor 31 hesiel (549 riadkov; spoluautor 4 hesiel (124 riadkov); spolu 673 riadkov, t.j. 1,12 AH.

LUTHER, D. – SALNER, P.: Spoločnosť v prejavoch neformálnej komunikácie pred novembrom 1989. In: November 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky (zost. J. Pešek, S. Szomolányi), .Bratislava 2000, s. 170-179.

SALNER, P.: Etnická identita ako faktor polarizácie židovskej komunity. In: Etnicia a mesto (zost. P. Salner, D. Luther), Zing Print, Bratislava 2001, s. 205-226.

POPELKOVÁ, K. – SALNER, P.: Urbánny svet v slovenskej etnológii. In: Slovenský národopis, 50, 2002, s. 444-451.

SALNER, P.: Bratislava a normalizácia. In: Slovensko a režim normalizácie. Ústav politických vied, Bratislava 2002, s. 201-205.

SALNER, P.: Humor vo viere židovského človeka. In: Igor Kišš a kolektív: Humor a teológia. Bratislava 2003, s. 42-47.

SALNER, P.: História židovského cintorína v Bratislave. In: Slovenský národopis, 51, 2003, s. 356-372.

SALNER, P: Židovská komunita na území Slovenska pred rokom 1914. In: Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. Společnost po Hilsneriádě (zost. B. Soukupová, P. Salner). Zing Print, Bratislava 2004, s. 89-98.

SALNER, P.: Reflexia holokaustu ako jedna z trecích plôch medzi židovskou minoritou a slovenskou majoritou. In: Národ a národnosti na Slovensku. Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy (zost. J. Šutaj). Prešov 2004, s. 217-221.

SALNER, P.: Mlyn zomlel aj tých, ktorí zdanlivo unikali. In: Videli sme holokaust (zost. M. Vrzgulová). Nadácia Milana Šimečku 2002, s. 58-84.

SALNER, P.: Premeny religióznej identity Židov v 20. storočí (Vplyv holokaustu na vzťah k judaizmu). In: Menšiny a mesto (zost. D. Luther, P. Salner). Bratislava 2004, s. 57-74.

SALNER, P: Židovská komunita na území Slovenska pred rokom 1914. In: Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. Společnost po Hilsneriádě (zost. B. Soukupová, P. Salner). Zing Print, Bratislava 2004, s. 89-98.

SALNER, P.: Židovská komunita na Slovensku medzi demokraciou a holokaustom. In: Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Uspořádali Miloš Pojar, Blanka Soukupová, Marie Zahradníková, Židovské muzeum v Praze, Praha 2004, s. 83-95.

SALNER, P.: Medzi sakrálnym a profánnym (Memoriál Chatama Sofera v Bratislave). In: Sfera sacrum i profanum v kulturze wspólczesnych miast Europy šrodkowej. (zost. A. Koseski, A. Stawarz), Varšava – Pultusk 2004, s. 125-136.

POPELKOVÁ, K. – SALNER, P.: Die urbane Welt in der slowakischen Ethnologie. In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21. Century. Reflections and Trends. (eds. G. Kiliánová, K. Koestlin, H. Nikitsch, R. Stoličná). Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005, s. 210-219.

SALNER, P.: Eine Stadt zwischen Pressburg und Bratislava. In: Ethnizität und Stadt. Interdisziplinäre Beiträge zum Spannugsfeld Mehrheit/Minderheit in urbanen Raum. (Hgs. A. Hoenigspeger und F.P. Kirsch), IZENUM, Wien 2005, S. 129-138.

SALNER, P.: Identita jednotlivca a mesta (na príklade návratu domov). In: Tožsamošč spoleczno-kulturowa miasta postindustrialnego v Europie šrodkowej (zost. B. Kloch a A. Stawarz), Rybnik-Warszawa 2005, s. 55-60.

SALNER, P.: Židovská komunita a štátna politika po novembri 1989 (vybrané problémy vzájomných vzťahov). In: Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. (zost. Š. Šutaj), Universum 2005, ISBN 80-89046-30-4,s. 188-190.

SALNER, P.: Súčasné napätia vo vzťahoch medzi židovskou minoritou a majoritným obyvateľstvom. In: Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty (zost. Š. Šutaj), Universum, Prešov 2005, s. 196-202.

SALNER, P. – LUTHER, D. (2007): Minority in a Multicultural Urban Space (on the Exampel of Bratislava in the First Half of the 20th Century). In: Minority: Construct or reality? On Reflection and Self-realization of Minorities in History (eds. Z. Jurkova, B. Soukupova, H. Novotna, P. Salner), Bratislava 2007, s. 82-99.

SALNER, P.: Emigrácie po roku 1945 a 1968 (na príklade židovskej komunity). In: E/Migrácie a Slovensko (zost. D. Luther). Zing Print, Bratislava 2006, s. 75-94.

SALNER, P.: Zmeny hodnotových orientácií Židov na Slovensku  po roku 1945 (na príklade emigrácie do Izraela v štyridsiatych, resp. šesťdesiatych rokoch). In: Židovská komunita po roku 1945 (zost. P. Salner). Zing Print : Bratislava 2006, s. 119-136.

SALNER, P. – LUTHER, D.: Minority in a Multicultural Urban Space (on the Exampel of Bratislava in the First Half of the 20th Century). In: Minority: Construct or reality? On Reflection and Self-realization of Minorities in History (eds. Z. Jurkova, B. Soukupova, H. Novotna, P. Salner), Bratislava 2007, s. 82-99.

SALNER, P.: Transformácia židovskej rodiny (Pokus o modelovú analýzu). In: Neroľnícka rodina na Slovensku; Zborník príspevkov z rovnomenného seminára. (zost. M. Botíková, Ľ. Herzánová, M. Bobáková), Bratislava : Katedra etnológie a kultúrnej antropológie 2007, s. 126-132.

SALNER, P.: Holokaust a deti. In: VRZGULOVÁ, M.: Deti holokaustu.  Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu 2007, s. 6-21.

SALNER, P.: Podoby (židovskej) pamäti: príklad Bratislavy. In: Město – identita – paměť (zost. B. Soukupová, H. Novotná, Z. Jurková, A. Stawarz), Zing Print, Bratislava 2007, s. 109-118.

SALNER, P.: Peeling the Bratislava Onion. (Collective Memory in Incomplete Communities) In: Urban People, 10, 2008, č. 2, s. 7-23.

SALNER, P.: Stratégia slovenských židov po šoa. In: První pražský seminář Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století, Praha : Spolek akademiku Židu 2008, s. 75-81.

SALNER, P.: Transformácia židovského vtipu. In: Revue svetovej literatúry, 2008, č. 3, s. 19-21.

SALNER, P.: Československá republika a židovská komunita. In: Folia ethnographica 42, Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Stientiae sociales XCIII, 2008, s. 135-142.

SALNER, P.: Odraz vládnuceho režimu v uliciach mesta (na príklade Bratislavz v 20. storočí). In: Miasto v obraze, legendzie, opowiesci... Archivum etnograficzne, 48, Wroclaw – Kraków 2008, s. 201-208.

SALNER, P.: Židovská komunita na Slovensku v rokoch 1945–1953 In: SOUKUPOVÁ, B., LUDVÍKOVÁ, M., SALNER, P. (eds.): Židovská menšina v Českolsovensku po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě. Praha : Židovské muzeum, 2009, s. 119-131.

SALNER, P.: Sociálne inžinierstvo a (ne)pamäť mesta. (Desať rokov, ktoré otriasli Bratislavou). In: Český lid, 96/2009, č. 4, s. 395-402.

SALNER, P.: The Holocaust and the Jewish identity in Slovakia, In: Pardes, Heft 16 2010, s. 117-133.

SALNER, P.: Niektoré prejavy neverbálnej komunikácie vo svedectvách tých, ktorí prežili holokaust. In: Vrzgulová, M., Salner, P. (eds.): Reflexie holokaustu. Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, Ústav etnológie SAV 2010, s. 94-112.

SALNER, P.: Bratislava et le pendule: les chaotiques anneés 1940. In: Miroir briseés, Cultures de Europe Centrale, Universite Paris-Sorbonne, No 7, 2011, P. 99-116.

SALNER, P.: Rabín Chatam Sofer (1762-1839). In Slovenský národopis, 60, 2012, č. 2, s. 117-132.

SALNER, P. : Židovská komunita v Bratislave (a jej identita) po roku 1989. In Borský, M. a kol.: Sme tu! Bratislava : Menorah, 2014, s. 11-27.

SALNER, P.: The Jewish Community Museum as a Result of Civic Activities. In Slovenský národopis, 2015, č. 4, s. 366-379.

SALNER, P.: The Role of Judaism in the Jewish Community after the Holocaust. In Acta Ethnographica Hungarica, 60, 2015, s. 215-224.

SALNER, P.: Tradičný židovský pohreb v súčasnom mestskom prostredí. In Ethnologia Europea Centralis. The Journal of Ethnographical Research, 12, 2015, s. 13-28. /19 s. Rkp., 5 foto

SALNER, P.: Premeny mesta. niektoré traumy Bratislavy 1919-1989. In SOUKUPOVÁ, B. - GODULA WENCLAWOWICZ, R. a kol.: Národy - města - lidé - traumata. Urbánní studie 12, Praha : Fakulta humanitních studií UK 2017, s. 49-60.

VRZGULOVÁ, M. - SALNER, P.: Strach náš každodenný. In: ROGUĽOVÁ, J. – JAKSICSOVÁ, V. (zost.): Historik a dejiny. Jubileum Ivana Kamenca. Bratislava : Veda 2018, s. 103-113.

SALNER, P.: Eugen Bárkány v archívoch židovskej komunity. In BORSKÝ, M., ŠVANTNEROVÁ, J. a kol.: Každá rodina má svoj príbeh. Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menora 2018, s. 137-148.

SALNER, P.: Pesach - sviatok macesu, pamäti a identity (premeny náboženskej tradície v bratislavskej židovskej komunite). Národopisná revue, 2019, č. 3, s. 154-161.

SALNER, P.: Visible as a man, yet invisible as a Jew. Human Affairs, 29, 2019, č. 1, s. 95-107.

SALNER, P.: Súčasné reflexie holokaustu na Slovensku. In HLAVINKA, J. - SALNER, P. (eds.): Tábor smrti Sobibor: Dejiny a odkaz. Bratislava: Marenčin PT 2019, s. 201-225.

SALNER, P.: Anti-Semitism in Slovakia After the Velvet Revolution of 1989. OPREE (Ocassional Paper of Religion in Eastern Europe, George Fox University), Volume 40, Issue 4, May 2020, s. 32-43.

SALNER, P.: Jewish Holidays in the Time of the Coronavirus Pandemic. In OPREE (Ocassional Paper of Religion in Eastern Europe, George Fox University), Volume 40, Issue 8, August 2020 s. 110-121.

Odborné štúdie

SALNER, P.: Židovská identita v diaspóre (Východiská bádania na Slovensku). In: KOVÁCS, É, VAJDA, J.: Príbehy židovskej identity. Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu 2013, s. 320 - 323.

SALNER, P.: Najmenšia metropola? In Perrault, D., Bogár, M., Králik, Ľ., Urban, Ľ. (eds.): Bratislava. Metropolis? Bratislava : Spolok architektov Slovenska 2013, s. 101-114.

SALNER, P.: Kto zachránil ľudský život, zachránil celý svet? Slovenský národopis, 2014, s. 399-411.

Rozhovor

SALNER, P.: Všetko jej inak. In VRZGULOVÁ, M. (ed.): Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste. Bratislava: Marenčin PT 2020, s. 25-125.

Nerecenzované publikácie

SALNER, P.: Dejiny Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Bratislava : Židovský kultúrny inštitút. 2016.