Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

agrárna kultúra, roľnícka rodina, migrácia za prácou, Slováci, Slováci v zahraničí

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta UK, Bratislava, odbor národopis, 1967
Tituly a vedecké hodnosti: CSc. (1977), DrSc. (2004)
Komunikačné jazyky: nemecký
Rok nástupu do ústavu: 1970


 

 

Vedecké projekty

Socioekonomické premeny slovenského vidieka, VEGA 2/181/21, 2000-2003

Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva, VEGA 2/3182/23, 2003–2005

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska, Grant Ústavu etnológie SAV, 2004

Aktivizácia vidieckého priestoru v socioekonomickej a kultúrnej sfére, Grant Ústavu etnológie SAV, 2004

Klenotnica ľudovej kultúry, Grant Ústavu etnológie SAV, 2004

 

Pedagogická činnosť

Materiálna kultúra, Katedra etnológie, Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, 1998–2001.

 

Iná činnosť

Expozícia Slovenského národného múzea – „Slovensko a jeho kultúra“ (spoluautor), 2004.

Výstava v SNM Martin: Svet na odchode (roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia) – autor libreta a spoluautor scenára.

 

Zahraničné pobyty

Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Ukrajina – výskumy tradičnej kultúry slovenských menšín, Projekt VEGA „Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe“, 1998–2004.

 

Ocenenia

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska – za vedeckú štúdiu „Niektoré teoretické problémy sledovania vplyvu sezónnych zamestnaní na ľudovú kultúru“, 1973 

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska – za monografiu „Roľník a jeho práca“, 1989

Národná cena Slovenskej republiky – „Etnografický atlas Slovenska“ (tajomník redakčnej rady, člen autorského kolektívu), 1991

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť – za „Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska I. II.“ (vedúci autorského kolektívu), 1995 

Prémia Literárneho fondu – za „Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska“, 1995

Prijatie u prezidenta SR – v súvislosti s prezentáciou „Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska“, 1995 

Medzinárodná cena etnologických a antropologických štúdií G. Pitré – S. Marino, ktorú udeľuje Medzinárodné centrum pre etnohistóriu v Palerme za „Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska“, 1995 

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska – za vedeckú štúdiu „Agrárna kultúra a životné prostredie“, 1997 

Prijatie u predsedu Vlády SR – pri príležitosti odovzdávania ocenení najúspešnejším športovcom, umelcom, kultúrnym a vedeckým pracovníkom za reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. Ďakovný list predsedu Vlády SR, 1997 

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska – za výskumy a spracovanie Atlasov ľudovej kultúry Slovákov v zahraničí (člen autorského kolektívu), 1999

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska – za vedeckú syntézu „Slovakia. European Contexts of Folk Culture (člen autorského kolektívu), 1999

Prémia Literárneho fondu – za „Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry“, 2001 

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť – za „Slovensko. Európske súvislosti ľudovej kultúry“ (člen autorského kolektívu), 2001

Laureát Výročnej ceny časopisu Pamiatky a múzea za výstavu „Slovensko a jeho kultúra – jednota z rozmanitostí“ v SNM v Bratislave, ktorá bola udelená 9.septembra 2005 na Dňoch európskeho kultúrneho dedičstva v Prešove, 2005

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť – čestná plaketa Ľudovita Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 2005

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska – za výstavu „Slovensko a jeho kultúra – jednota z rozmanitostí“ v SNM Bratislava, 2005

Cena Slovenskej akadémie vied v kategórii vedecko-popularizačná a vzdelávacia činnosť za elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom, sprístupnenú na internete v roku 2012. Člen redakčného kolektívu, 2013. Encyklopédia je dostupná online tu.

Prémia za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí - Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, 2015
 

Bibliografia

Monografie a vysokoškolské recenzované učebnice

SLAVKOVSKÝ, P. a BENŽA, M. (1983): Pamiatky pre budúcnosť. Ľudové staviteľstvo na Slovensku a jeho ochrana. ERPO, Bratislava.

SLAVKOVSKÝ, P. (1989): Roľník a jeho práca. Tradície poľnohospodárskej výroby slovenského ľudu. VEDA, Bratislava.

SLAVKOVSKÝ, P. (1998): Tradičná agrárna kultúra Slovenska. Pestovanie poľnohospodárskych plodín - regionálne a technologické aspekty. VEDA, Bratislava.

SLAVKOVSKÝ, P. (2002): Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. VEDA, Bratislava.

SLAVKOVSKÝ, P. (2009): Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. VEDA, Bratislava.

SLAVKOVSKÝ, P. (2011): Svet roľníka. Agrárna kultúra Slovenska ako predmet etnografického výskum. VEDA, Bratislava.

SLAVKOVSKÝ, P. Slovenská etnografia. Kompendium dejín vedného odboru. Bratislava : Veda, 2012 (vyšlo v 2013). 127 s. ISBN 978-80-224-1279-7.
 
SLAVKOVSKÝ, P. Slovenský roľník. Pramene k štúdiu spôsobu života. Bratislava: Veda, 2013. 167 s. ISBN 978-80-224-1307-7.
 
SLAVKOVSKÝ, P. – Klodnický, Z. – Luković, M. – Stoličná, R. – Válka, M. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. Brno: Masarykova univerzita. 252 s. ISBN 978-80-210-6099-9.

Kapitoly v monografiách

SLAVKOVSKÝ, P. (1996): Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. Ed. A. Gyivicsán. Slovenský výskumný ústav, Békéscsaba (autor kapitol: agrárna kultúra a chov hospodárskych zvierat – mapy č. 1-77).

SLAVKOVSKÝ, P. (1998): Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. Ed. M. Benža. Vydavateľstvo kultúrnej a vedeckej činnosti I. Krasku. Nadlac ( autor kapitol: agrárna kultúra a chov hospodárskych zvierat – mapy č. 4-60).

SLAVKOVSKÝ, P.  (2002): Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Ed. M. Benža. Matica slovenská v Juhoslávii, Báčsky Petrovec (autor kapitol: poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, doprava – mapy č. 3-73)

SLAVKOVSKÝ, P. a kol. (1977): Zo života a bojov ľudu Uhrovskej doliny. Ed. V. Urbancová. VEDA, Bratislava (autor kapitoly: poľnohospodárstvo a chov hospodárskych zvierat).

SLAVKOVSKÝ, P. a kol. (1997): Slovakia. European Contexts of the Folk Culture. Ed. R. Stoličná. VEDA, Bratislava (celkový autorský podiel 3, 3 AH).

SLAVKOVSKÝ, P. a kol. (2000): Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. VEDA, Bratislava (celkový autorský podiel 3,3 AH).

SLAVKOVSKÝ, P. (1994): Slovakia and the Slovaks. A Concise Encyklopaedia (1994). Gold press Publishers, Bratislava (autor 12 hesiel).

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. II. (1995). Eds. J. Botík, P. Slavkovský. VEDA, Bratislava (celkový autorský podiel 3,4 AH).

Encyclopaedia Beliana A-Belk (1999), Bell-Czy (2001). Ed. A. Procíková. Encyklopedický ústav SAV, Bratislava. (Autor 22 hesiel, člen redakčnej rady).

Etnografický atlas Slovenska (1990). Ed. S. Kovačevičová. VEDA, Slovenská kartografia, Národopisný ústav SAV, Bratislava (spoluautor dotazníka, redaktor časti o materiálnej kultúre, tajomník redakčnej rady a autor máp a komentárov: Kapitola II. Rastlinná výroba č.22-27. Kultúrne oblasti a regióny č.28.).

SLAVKOVSKÝ, P. a ďalší autori (1983): Dejiny kultúry. Ed. J. Polišenský. ERPO, Bratislava.

SLAVKOVSKÝ, P. a ďalší autori (2002): Rad na polju. In: Narodna kultura Slovaka u Hrvatskoj. Ed. M. Benža, Našice (Chorvátsko), s. 121-128.

SLAVKOVSKÝ, P. a ďalší autori (2002): Uzgoj domaćih životinja. In: Narodna kultura Slovaka u Hrvatskoj. Ed. M. Benža, Našice (Chorvátsko), s. 129-132.

SLAVKOVSKÝ, P. (2005): Sociálne a kultúrne premeny slovenského poľnohospodárstva v druhej polovici 20. storočia na príklade obcí ostrianskeho mikroregiónu. In: Danglová, Oľga a kol. Vidiek v procese transformácie. Bratislava, Ústav etnológie SAV. ISBN 80-88997-25-9, s. 101-113.

SLAVKOVSKÝ, P. (2005): Pestovanie poľnohospodárskych plodín. In: Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine. Užhorod, Matica slovenská na Zakarpatsku, Ústav etnológie SAV. ISBN 966-8764-12-9, s. 40-50.

SLAVKOVSKÝ, P. (2005): Chov hospodárskych zvierat. In: Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine. Užhorod, Matica slovenská na Zakarpatsku, Ústav etnológie SAV. ISBN 966-8764-12-9, s. 51-55.

SLAVKOVSKÝ, P. (spoluautori M. Benža a R. Stoličná) (2005): História a ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku. Našice, Zväz Slovákov v Chorvátsku a Dom zahraničných Slovákov. ISBN 953-7277-01-1, s. 11-23.

SLAVKOVSKÝ, P. (2005): Poľnohospodárstvo. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku. Našice, Zväz Slovákov v Chorvátsku a Dom zahraničných Slovákov. ISBN 953-7277-01-1, s. 49-58.

SLAVKOVSKÝ, P. (2005): Chov hospodárskych zvierat. In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku. Našice, Zväz Slovákov v Chorvátsku a Dom zahraničných Slovákov. ISBN 953-7277-01-1, s. 59-61.

SLAVKOVSKÝ, P. (2005): Poľnohospodárstvo a chov hospodárskych zvierat. In: Mlynka, L.  Región Vodného diela  Žilina. Ľudová kultúra v zátopovej oblasti. Martin: Matica slovenská. ISBN 80-7090-793-2, s. 80-96.

SLAVKOVSKÝ, P. (2006): Hospodárenie na lúkach a pasienkoch – súčasť tradičnej agrárnej kultúry Slovenska. In: Gáborčík, Norbert a kol. Tráva a kosa. Edícia GENOTYP. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. ISBN 80-8069-720-5, s. 47-53.

SLAVKOVSKÝ, P. (spoluautori M. Benža a R. Stoličná) (2006): Poľnohospodárstvo. In: Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe. Zost. M. Benža, Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko. ISBN 973-107-002-8, s. mapy 19-46, komentár 215-222.

SLAVKOVSKÝ, P. (spoluautori M. Benža a R. Stoličná) (2006):  Chov hospodárskych zvierat. In: Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe. Zost. M. Benža, Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko. ISBN 973-107-002-8, s. mapy 46-57, komentár 222-225.

SLAVKOVSKÝ, P. (spoluautori M. Benža a R. Stoličná) (2006): Záver. In: Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe. Zost. M. Benža, Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko. ISBN 973-107-002-8, s. 254-257.

SLAVKOVSKÝ, P. (2006): Tradičné formy agrárnej kultúry. In: Telgart. Monografia obce. Zost.D. Mekelová, Prešov: PETRA, n.o. ISBN 80-89007-86-4, s. 125-141.

SLAVKOVSKÝ, P. (2008): Tradičná agrárna kultúra Slovenska. In: Válka, M. a kol. Agrárni kultúra. O tradičných formách zemědělského hospodáření a života na vesnici. Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, (autor kapitoly Tradičná agrárna kultúra Slovenska), s. 9-19.

SLAVKOVSKÝ, P. a ďalší autori (2011): Poľnohospodárstvo a chov hospodárskych zvierat.  In: Nováková, K. a kol.: Smolenice. Vlastivedná monografia obce. Smolenice : Obecný úrad, s. 223-247.

Vedecké štúdie

SLAVKOVSKÝ, P. (1988): Ratarska porodica u Slovačkoj kao proizvodno-ekonomska grupa. In: Glasnik Etnografskog instituta, XXXVI-XXXVII, s. 113-121.

SLAVKOVSKÝ, P. (1990): Encyclopedia of Ethnography in Slovakia. ROSC Review of Scottisch Culture, 6, s. 87-89.

SLAVKOVSKÝ, P. (1991): Die Volkskultur Europas in der Landkarten. Östererreichische Zeitschrift für Volkskunde, 45 (94), s. 62-63.

SLAVKOVSKÝ, P. (1997): Etnokartografická metóda a výskum slovenských enkláv v Maďarsku. In: Evropský kulturní prostor – jednota v rozmanitosti. Praha, s. 110-113.

SLAVKOVSKÝ, P. (1998): Using the ethno-cartographic method in the research of Slovak minorities in central Europe. In: Das Jahrtausen des Zusammenlebens im Karpatenbecken. (Die Wiederspiegelung des Zusammenlebens der Völker des Donaubeckens in der Völkischen Überlieferung). Békéscsaba-Debrecen, s. 257-259 (v spolupráci s M. Benžom).

SLAVKOVSKÝ, P. (2003): Tradičná agrárna kultúra slovenských kolonistov na Dolnej zemi – súčasťeurópskej roľníckej civilizácie. In: Ethnologia Europae Centralis, 6, s. 47-54.

SLAVKOVSKÝ, P. (2004): Slovenské minority v strednej a juhovýchodnej Európe. In: A néprajztudomány szolgálatában. Békéscsaba 2004, s. 149-159.

SLAVKOVSKÝ, P. (1970): K problematike sezónnych zamestnaní na Orave (I. časť). In: Zborník SNM, 64, Etnografia 11, s. 105-114.

SLAVKOVSKÝ, P. (1971): K problematike sezónnych zamestnaní na Orave (II. časť). In: Zborník SNM, 65, Etnografia 12, s. 149-166.

SLAVKOVSKÝ, P. (1971): Pokus o interpretáciu ľudového umenia z hľadiska Heglovej filozofie. In: Národopisné informácie, 3, s. 16-25.

SLAVKOVSKÝ, P. (1973): Súčasný stav výskumu sezónnych a doplnkových zamestnaní na Slovensku. In: Agricultura Carpatica I. Rožnov pod Radhoštěm, s. 56-58.

SLAVKOVSKÝ, P. (1973): Niektoré etnografické aspekty v diele D.G. Licharda. In: Slovenský národopis, 21, s. 103-113.

SLAVKOVSKÝ, P. (1975): Niektoré teoretické problémy sledovania vplyvu sezónnych zamestnaní na ľudovú kultúru. In: Slovenský národopis, 23, s. 105-110.

SLAVKOVSKÝ, P. (1975): Tradičné formy žatvy na Záhorí. In:Slovenský národopis, 23, s. 401-431.

SLAVKOVSKÝ, P. (1976): Tradičné formy mlatby na Záhorí. In:Slovenský národopis, 24, s. 55-73.

SLAVKOVSKÝ, P. (1977): Kosa. Národopisné informácie, 4, s. 6-17.

SLAVKOVSKÝ, P. (1978): Srp a kosák. In: Slovenský národopis, 26, s. 597-600.

SLAVKOVSKÝ, P. (1978): Pokus o modelovanie v problematike agrárnej etnografie. In: Slovenský národopis, 26, 1978, s. 621-632.

SLAVKOVSKÝ, P. (1978): Kosa (pokusné komentáre EAS). In: Slovenský národopis, 26, s. 83-93.

SLAVKOVSKÝ, P. (1981): Slovensko-maďarské paralely na úseku agrikultúry v Honte. In: Teoretické a praktické problémy národopisného výskumu maďarskej národnosti v Československu ( v spolupráci s M. Paríkovou). SAV, Bratislava, s. 101-105.

SLAVKOVSKÝ, P. (1981): Tradičné formy žatvy a mlatby na slovensko-maďarskom pomedzí Hontu. In: Slovenský národopis, 29, s. 298-314. (v spolupráci s M. Paríkovou).

SLAVKOVSKÝ, P. (1981): Tradičné formy žatvy a mlatby v obci Riečnica. In: Národopisné informácie, 2, s. 13-26.

SLAVKOVSKÝ, P. (1981): Tradičné formy mlatby na Slovensku. In: Agricultura Carpatica II. Rožnov pod Radhoštěm, s. 31-34.

SLAVKOVSKÝ, P. (1983): Die Migration zur landwirtschaftlichen Saisonarbeit un ihre Bedeutung für die Entwicklung der Volkskultur in der Slowakei. In: Ethnologia Slavica, 15, s. 19-37.

SLAVKOVSKÝ, P. (1984): Problematika tradícií a tradovania na príkladoch z agrárnej kultúry. In: Národopisné informácie, 2, s. 58-60.

SLAVKOVSKÝ, P. (1984): Dielo D.G. Licharda ako pramenný materiál etnografického štúdia poľnohospodárstva na Slovensku. In: Zborník SNM, 78, Etnografia 25, s. 200-206.

SLAVKOVSKÝ, P. (1985): Socialistická kolektivizácia poľnohospodárstva a jej odraz v spôsobe života slovenskej dediny. In: Slovenský národopis, 33, s. 323-334.

SLAVKOVSKÝ, P. (1986): 60 rokov činnosti Valašského múzea v prírode. In: Slovenský národopis, 34, s. 488-492.

SLAVKOVSKÝ, P. (1986): Socialistické združstevňovanie poľnohospodárstva a jeho vplyv na formovanie vidieckej rodiny. In: Slovenský národopis, 34, s. 543-550.

SLAVKOVSKÝ, P. (1986): Das älteste tschechoslowakische Freilichtmuseum. In: Ethnologia Slavica, 18, s. 119-126.

SLAVKOVSKÝ, P. (1987): Vývin vzťahu vidieckeho obyvateľstva k práci v poľnohospodárstve. In: Museum vivum II., s. 142-145.

SLAVKOVSKÝ, P. (1987): Ethnographic atlas of Slovakia – objectives and results. In: Ethnologia Slavica, 19, s. 203-207.

SLAVKOVSKÝ, P. (1989): Vzťah roľník – pôda ako problém kultúrnej tradície. In: Zborník SNM, 83, Etnografia 30, s. 75-85.

SLAVKOVSKÝ, P. (1990): Sezónni robotníci ako sociálna skupina. In: Slovenský národopis, 38, s. 65-69.

SLAVKOVSKÝ, P. (1991): Ernte und Drusch. Kulturbereiche und -Regionen. In: Etnographischer Atlas der Slowakei. VEDA, Bratislava, s. 27-29.

SLAVKOVSKÝ, P. (1992-93): Die Erntegerätschaften und Techniken in der Slowakei und deren karpatisch-balkanischer Kontext (Das Mähen mit der Sichel). In: Ethnologia Slovaca et Slavica, 24-25, s. 55-78.

SLAVKOVSKÝ, P. (1990): Ešte raz roľník a jeho práca /diskusný príspevok k problematike etnografického výskumu agrárnej kultúry/. In: Národopisná revue, 3, s. 186-188.

SLAVKOVSKÝ, P. (1991): Transformácia poľnohospodárstva na Slovensku v druhej polovici 20. storočia a jej kultúrny a ekologický dosah. In: Záverečný seminár grantovej úlohy č. 193 “Interakcia človeka a prírodného prostredia z etnografického aspektu“ (Súbor príspevkov). Národopisný ústav SAV, Bratislava, s. 7-12.

SLAVKOVSKÝ, P. (1993): Agrárna kultúra a životné prostredie. In: Slovenský národopis, 41, s. 423-447.

SLAVKOVSKÝ, P. (1993): História jedného družstva. In: Slovenský národopis, 41, s. 69-73.

SLAVKOVSKÝ, P: (1993): Tradičné formy žatvy a mlatby na slovensko-maďarskom kultúrnom pomedzí v Zemplíne. In: Južný Zemplín. Štúdie o etnokultúrnom vývoji národnostne zmiešanej oblasti. Národopisný ústav SAV, Bratislava, s. 103-115.

SLAVKOVSKÝ, P. (1994): Tradičné formy žatvy u Slovákov v Maďarsku – srp a kosák. (Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku). In: Slovenský národopis, 42, s. 327-330.

SLAVKOVSKÝ, P. (1994): Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. In: Etnologické rozpravy, 1, 93-105.

SLAVKOVSKÝ, P. (1994): Harvesting and Threshing. Cultural Areas and Regions. In: Etnographic Atlas of Slovakia. VEDA, Bratislava, s. 53-55.

SLAVKOVSKÝ, P. (1995): Tradičné formy žatvy u Slovákov v Maďarsku – kosa. (Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku). In: Slovenský národopis, 43, s. 83-88.

SLAVKOVSKÝ, P. (1995): Tradičné formy mlatby u Slovákov v Maďarsku – cepy. (Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku). In: Slovenský národopis, 43, s. 383-389.

SLAVKOVSKÝ, P. (1995): Tradičné formy mlatby u Slovákov v Maďarsku – čistenie obilia. (Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku). In: Slovenský národopis, 43, s. 507-510.

SLAVKOVSKÝ, P. (1995): Dve diskontinuity vo vývine slovenského poľnohospodárstva. In: Slovenský národopis, 43, s. 371-377.

SLAVKOVSKÝ, P. (1995): Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. In: Zborník 275 rokov v Békéšskej Čabe. Prednášky zo Sympózia o Slovákoch v Maďarsku (1993). Ed. O. Krupa, Slovenský výskumný ústav, Békešská Čaba.

SLAVKOVSKÝ, P. (1996): Dve diskontinuity a štýl diskusie. In: Slovenský národopis, 44, s. 480-483.

SLAVKOVSKÝ, P. (1996): Poučenie z dvoch diskontinuít vo vývine slovenského vidieka v 20. storočí. In: Sociálne súvislosti transformácie poľnohospodárstva a problémy formovania skupiny samostatne hospodáriacich roľníkov. Nitra, s. 4-7.

SLAVKOVSKÝ, P. (1997): The Encyclopedia of folk Culture of Slovakia. In: Slovenský národopis, 45, s. 75-77.

SLAVKOVSKÝ, P. (1998): Tradičné formy mlátenia obilia na východnom Slovensku. In: Národopisný zborník MS, Martin, s. 49-58.

SLAVKOVSKÝ, P. (1999): Die Erntegeräte und Erntetechniken in der Slowakei und deren karpatisch-balkanischer Kontext (Das Mähen mit der Sense). In: Ethnologia Slovaca et Slavica, 28-29, s. 43-60.

SLAVKOVSKÝ, P. (1999): Tradície roľníckej rodiny na Slovensku. In: Rodina na prelome tisícročí – subjekt kultúry, kresťanských a všeľudských hodnôt. UCM Trnava, s. 196-199.

SLAVKOVSKÝ, P. (2001): Medzigeneračná transmisia hodnôt agrárnej kultúry. In: Tradičná kultúra a generácie. Ed. H. Hlôšková. Ústav etnológie SAV, Bratislava, s. 24-28.

SLAVKOVSKÝ, P. (2001): Tradičné formy agrárnej kultúry horehronskej obce Telgárt. In: Rozpravy k slovenským dejinám. Ed. J. Čičaj. SAP, Bratislava s. 212-239.

SLAVKOVSKÝ, P. (2001): Etnicita a civilizačné trendy v materiálnej kultúre. In: Etnológia a kultúrne dedičstvo. Ed. O. Danglová, R. Stoličná. Ústav etnológie SAV, Bratislava, s. 138-144.

SLAVKOVSKÝ, P. (2002): Spoločensko-politické zmeny na Slovensku po roku 1989 a ich dopad na ľudí v družstevnej poľnohospodárskej prvovýrobe. In: Tradícia a spoločensko-politické zmeny na Slovensku po 2. svetovej vojne. Ed. Z. Škovierová. Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, STIMUL, Bratislava, s. 77-88.

SLAVKOVSKÝ, P. (2002): Tradičná agrárna kultúra Slovákov v Chorvátsku – medzi enkulturáciou a akulturáciou. In: Zborník SNM, XCVI, Etnografia 43, s. 47-69.

SLAVKOVSKÝ, P. (2003): Súkromní roľníci v globalizovanom svete (Úvahy nielen nad publikáciou M. Lapka – M. Gottlieb: Rolník a krajina). In: Slovenský národopis, 51, č. 1, s. 86-101.

SLAVKOVSKÝ, P. (2003): Ako sme vydávali encyklopédiu o ľudovej kultúre Slovenska. In: Ethnologia Actualis Slovaca, 3, s. 93-98.

SLAVKOVSKÝ, P. (2003):Tradičná kultúra slovenských menšín v Európe a možnosti jej výskumu etnokartografickou metódou. In: Národopisný zborník. Ed. V. Sedláková. Martin : Matica slovenská, 2003, ISSN 1335-4396, s. 21-26.

SLAVKOVSKÝ, P. (2003): Vývin etnologického záujmu o slovenské menšiny v strednej a južnej Európe. In: Slováci v zahraničí. Ed. S. Bajaník a V. Denďurová-Tapalágová. Martin: Matica slovenská, 2003, ISBN 80-7090-002-3, s. 49-53.

SLAVKOVSKÝ, P. (2004): Tradicionalna kultura slovačkich manina u srednoj i jugoistočnoj Evropi. In: Glasnik Etnografskog instituta SANU, Belehrad, roč. LII, s. 139-145 (rec.).

SLAVKOVSKÝ, P. (2004): Slovenské minority v strednej a juhovýchodnej Európe. In: A Néprajztumány szolgálatában. Békéscsaba, s. 149-156.

SLAVKOVSKÝ, P. 2001 (vyšlo 2004): Ethnische Identität und Zivilisationstrends in der materiellen Kulture. In: Die Kulturen der Nationalitäten an der Jahrtausenwende (Chancen, Mőglichkeiten, Herasforderungen).  Békéscsaba, s. 589-595.

SLAVKOVSKÝ, P. (2005): Społeczne i kulturowe konteksty rozwoju rolnictwa słiwackiego w XX wieku. In: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Polska akademia nauk Krakov, č. 1, s. 121-133 (rec.).

SLAVKOVSKÝ, P. (2005): Životné stratégie ľudí spätých s poľnohospodárskou prvovýrobou na Slovensku v 20. a 21. storočí. In: Slovenský národopis, roč. 53, č. 2, s. 119-133.

SLAVKOVSKÝ, P. (2006): Vedecké syntézy v druhej polovici 20. storočia  – výzvy i limity  (Etnografický atlas Slovenska, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry)  In: Etnologické rozpravy, roč. 13, č. 1, s. 16-29.

SLAVKOVSKÝ, P. – BENŽA, M. (2007): Tradičná kultúra slovenských minorít v strednej a juhovýchodnej Európe a možnosti jej výskumu etnokartografickou metódou. In: Kultura i Przestrzeń. Dawne i nowe krajobrazy kulturowe w Polsce i na Slowacji. Wydawnictwo Gnome, Katowice, s. 47-56.

SLAVKOVSKÝ, P. (2008): Životné stratégie generácií obyvateľov slovenského vidieka v 20. storočí. In: Glasnik Etnografskog instituta SANU, 2008, roč. LVI, sv. 1, Beograd (Srbsko), s. 181-191.

SLAVKOVSKÝ, P. (2008): Sociálne a kultúrne súvislosti života generácií vidieckých spoločenstiev na Slovensku v 20. storočí In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine CII – Etnografia 49, s. 9-19.

SLAVKOVSKÝ, P. (2008): Slovensko v 20. storočí. Spôsob života a kultúra vidieka. Prírodné, historické a sociálnoekonomické podmienky vývinu vidieckých spoločenstiev na Slovensku v 20. storočí. In: Slovenský národopis, 56, č. 2, s. 210-218.

SLAVKOVSKÝ, P. (2009) : Tradičná agrárna kultúra slovenských kolonistov na Dolnej zemi – problém sociálnej a kultúrnej adaptácie. In: Slovenský národopis 57, 1, s. 5-20.

SLAVKOVSKÝ, P. (2009): Kolektivizácia poľnohospodárstva na Slovensku ako predmet etnologického a muzeologického výskumu v 50. rokoch 20. storočia (historicko-kultúrne kontexty). In: Slovenský národopis 57, 4, s. 429-443.

SLAVKOVSKÝ, P. (2009): Migrácia za prácou – stály fenomén sociálnych dejín Slovenska. In: Národopisný zborník, roč. 15, s. 46-55.

SLAVKOVSKÝ, P. (2010):  Tradičný chov hospodárskych zvierat Slovákov na Dolnej zemi – problém sociálnej a kultúrnej adaptácie [17]. In: Kontexty identity.  Zborník k jubileu A. Divičanovej. Slovenský výskumný ústav Békešská Čaba, s. 72-85.

SLAVKOVSKÝ, P. (2011): Sociálne determinácie tradičnej agrárnej kultúry Slovenska. In: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje.  Eds. H. Rusek a A. Pieńczak. Universytet Ślaskii w Katowiciach. Cieszyn-Katowice, s. 98 - 109.

SLAVKOVSKÝ, P.  Journal Slovenský národopis in the Context of Time (1953-2012). In  Ethnologia Slovaca et Slavica, 2012 (vyšlo v 2013), roč. 35, s. 21 - 37, (15).