PhDr. Ester Plicková, CSc. Osobnosť a dielo


BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: PhDr. Ester Plicková, CSc. Osobnosť a dielo. Nitra: Katedra etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. 63 s. ISBN 978-80-8094-961-7.

Ako prvá etnografka od pôsobenia Antona Václavíka pracovala od roku 1952 v Slovenskom národnom múzeu (vtedy Slovenskom vlastivednom múzeu), potom v Národopisnom ústave SAV (1955 - 1989). Zaoberala sa problematikou hrnčiarstva, ľudového výtvarného prejavu s dôrazom na baníctvo a zberateľskou a muzeologickou prácou súvisiacou s výtvarným prejavom. Kandidátsku dizertačnú prácu Pozdišovské hrnčiarstvo obhájila roku 1961, uţ v roku 1959 vyšla ako kniţná publikácia. Je autorkou ďalších kniţných publikácií Maľované salaše (1982), a Krása hliny (1996). Publikovala desiatky vedeckých štúdií a odborných článkov, autorsky prispela do viacerých syntetických alebo monografických prác, vniektorých spolupracovala aj na ich výtvarnej podobe (napr. Slowakische Volkskultur). Osobitnú časť jej tvorivej práce predstavuje sprístupňovanie ľudového výtvarného umenia prostredníctvom výstav a popularizácia ľudovej kultúry v tlači. 

Publikácia PhDr. Ester Plicková, CSc. Osobnosť a dielo je textovou prílohou k filmovému dokumentu Osobnosti slovenskej etnológie – Ester Plicková a zároveň Doplnkovým učebným textom k dejinám etnológie a k etnológii rodiny v študijnom odbore 3.1.3 etnológia. 

Prílohy: 
Menu?: 
Nie