Podmienky zamestnanosti obyvateľstva vidieka na Slovensku v 1. polovici 20. storočia s ohľadom na neroľnícke zamestnania a ich vplyv na rozvoj kultúry a spôsob života

VEGA projekt - On The Conditions of Rural Employment in Slovakia during 1st half of 20th Century with Regard to Non-Peasant Work and their Influence onto Development of Culture and Way of Life

Meno zodpovednej riešiteľky: Falťanová Ľubica, Mgr., CSc.

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Evidenčné číslo projektu: 2/7041/20

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VEGA, Odbor vedy a výskumu SAV, Štefánikova 49, Bratislava

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2002
Typ projektu: