Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí

20. – 21. 11. 2014
Ústav etnológie SAV v spolupráci s Dokumentačným strediskom holokaustu a Židovskou náboženskou obcou v Bratislave Vás organizovali konferenciu Podoby antisemitizmu v Čechách a 
na Slovensku v 20. a 21. storočí, ktorá sa uskutočnila v Bratislave (Panenská 4) v dňoch 20. – 21. 11. 2014.

Program

20. 11. 2014

9.00 – 9.15 otvorenie konferencie, úvodné slovo organizátorov/openning

9.15 – 10.45

od prelomu storočí po rok 1938/from the beginning of 20th Century to 1938

Miloslav Szabó (Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies) 
Slovenské národné hnutie a antisemitizmus – náčrt historickej analýzy/Slovak National Movement and Antisemitism

Zuzana Panczová (Ústav etnológie SAV, Bratislava)
Obraz Žida v karikatúrach – na príklade časopisu Kocúr v období 1918 – 1938/Image of the Jew – journal Kocúr in 1918 – 1938
 
Hana Kubátová (Institut politogických studií, Fakulta sociálních věd UK, Praha, ČR)
Holokaust na Slovensku v materiáloch Svetového židovského kongresu/Holocaust in Slovakia in materials of JWC
 
10.45 – 11.15 prestávka/break
 

11.15 – 12.15
1938 – 1945 (holokaust)  

Ján Hlavinka (Historický ústav SAV, Bratislava/Dokumentačné stredisko holokaustu SR)
Rusínska národnostná menšina a antisemitská politika ľudáckeho režimu na Slovensku (1939 –1945)/Ruthenian minority and Antisemitic policy of Ludak’s regime (1939 – 1945).
 
Martin Šmok (SCU Shoah Foundation Institute for Visual History, L.A., USA)
Konstrukce židovského nepřítele – nic nového/The Construction of Jewish Enemy.
 

12.30 – 14.00  obed
 

14.15 – 15.15

obdobie 1945 – 1968/years 1945 – 1968

Ivica Bumová  (Katedra porovnávacej religionistiky – Sekcia judaistických štúdií FF UK, Bratislava, SK) Antisemitizmus na Slovensku po roku 1945/Antisemitism in Slovakia after 1945
 
Blanka Soukupová (Fakulta humanitních studií UK, Praha, ČR
Diskriminace židovské komunity v českých zemích - její nositelé, formy a důsledky pro menšinovou identitu (od osvobození Československa k pražskému jaru a na práh tzv. normalizace)/Discrimination of Jewish community in Czech Lands (1945 – 1968 – 1970)
 
15.15 – 15.30 prestávka

15.30 – 17.00   prednáška
Miriam Mouryc (Yad Vashem, Jeruzalem, Izrael) 
Antisemitizmus v triede. Otázky a výzvy/Challenges in teaching anti-Semitism in classroom
 
17.15 – 18.15     prednáška
František Šebej (predseda Zahraničného výboru NR SR)
Antiizraelizmus: moderná forma antisemitizmu/Anti-Israelism: modern form of Antisemitism?
 

21.11. 2014
 
9.00 – 10.30
obdobie normalizácie/period of the „normalization“

Peter Salner (Ústav etnológie SAV, Bratislava, SR)
Antisemitizmus v každodennom živote (Slovensko 1970 –1989)/Antisemitism in every-day life (Slovakia 1970 – 1989)
 
Hedvika Novotná (Fakulta humanitních studií UK Praha, ČR)
Diskurzivní rámce vztahu k židům (antisemitismu) v obd. tzv. normalizace/Relation to Jews - Antisemitism in Public discourse in the period of “normalization”
 

po roku 1989

Jaroslav Franek (Dokumentačné stredisko holokaustu, Bratislava, SK)
Prejavy antisemitizmu na Slovensku po roku 1989/Antisemitism after 1989 in Slovakia
 
10.30 – 11.00 prestávka/break
 
11.00 – 12. 00
Attila Kovács (Katedra porovnávacej religionistiky FF UK, Bratislava, SK)
Antisemitské, protisionistické a protiizraelské motívy vo vizuálnej reprezentácii palestínskych islámskych hnutí/Antisemitic, anti- Zionist, and anti- Israeli motifs in visual representation of Palestine Islamic movement
 
Monika Vrzgulová (Ústav etnológie SAV, Dokumentačné stredisko holokaustu, SK)
Spomienky „divákov“ na holokaust: antisemitizmus, ľahostajnosť či pragmatizmus?/Holocaust memories of bystanders: antisemitism, indifference or
pragmatism?

 
12.30 – 13.00
Záverečné zhrnutie dvojdňového podujatia/ Final sumary
 
13.00 – 14.00 obed/lunch
 
 (Každý prednášajúci má k dispozícii 20 minút + 10 minút na zodpovedanie otázok)
 
 

Galéria: