Podujatia

Nie

Authority and Expectation: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe

10.–12. 5. 2007

Medzinárodný workshop organizovaný Ústavom etnológie SAV v Bratislava v spolupráci niekoľkými zahraničnými inštitúciami.
Miesto konania: Bratislava

Diverzifikácia ako faktor formovania identity

9.–10.11. 2006

Medzinárodný workshop zorganizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB Banská Bystrica v rámci projektu Sustainable Development in a Diverse World a projektu Centra Excelentnosti SAV – Kolektívne identity v moderných spoločnostiach.
Miesto konania: Bratislava

Trendy miestneho a regionálneho rozvoja

21. – 23. 10. 2006

Interdisciplinárny seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Centrom pre európsku politiku a Katedrou etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Miesto konania: Častá-Papiernička

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

18.–20.9.2006

Medzinárodná konferencia, ktorú zorganizovalo Ústav etnológie SAV, Centrum excelentnosti „Procesy“ a Spoločnosť pre európsku politiku. 
Miesto konania: Univerzitná knižnica, Bratislava

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

27.–28.8. 2006

Interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná ÚEt SAV.
Miesto konania: Budova spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava

60. výročie vzniku Ústavu etnológie SAV

18. 5. 2006

Slávnostný seminár k 60. výročiu od založenia Ústavu etnológie Slovenskej Akadémie Vied. P
Miesto konania: Primaciálny palác, Bratislava

Populism East and West: In search for new prospects of an old phenomen

9.–10.4. 2005

Medzinárodný workshop organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Malé dejiny veľkých udalostí

10. – 12. 11. 2004

Medzinárodná konferencia bola venovaná 15. výročiu pádu Berlínskeho múru a Nežnej revolúcii v Československu).
Miesto konania: Bratislava

Soziale Netzwerke uns soziales Vertrauen in den Transformationsländern

7.–10.10.2004

Medzinárodná konferencia spoluorganizovaná Ústavom etnológie SAV, Univerzitou Komenského v Bratislave a FOROST.
Miesto konania: Smolenice

Slovensko a jeho kultúra. Jednota z rozmanitosti

17.6.2004

Výstava o kultúrnych osobitostiach tradičných regiónov Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.