Pokyny pre prispievateľov

Slovenský národopis sa venuje výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológii a príbuzným disciplínam. V časopise sa publikujú analytické, teoretické alebo syntetické články prispievajúce k aktuálnym diskusiám v spoločenských vedách. Články sa sústreďujú predovšetkým na Slovensko a strednú Európu a orientujú sa na sociálno-vednú analýzu opierajúcu sa o terénny výskum. Hlavné témy časopisu zahŕňajú sociálne a kultúrne aspekty ekonomickej a politickej transformácie, modernizáciu vidieckych, ako aj mestských oblastí; etnické otázky a problematiku menšín; úlohu kultúrneho dedičstva v európskom kontexte; etnický, kultúrny a historický vývin v strednej Európe; dejiny disciplín.
Každé číslo Slovenského národopisu je zvyčajne tematické, pričom ho zostavuje buď hosťujúci editor alebo člen redakčnej rady, ale prijímajú sa aj články na iné témy. Detaily týkajúce sa tém a editorov sa oznamujú minimálne dve čísla dopredu. Ak nie je uvedené inak, všetku korešpondenciu treba posielať na adresu redakcie.

Typy článkov

Štúdie

Štúdie by mali byť pôvodné práce, prezentujúce výsledky empirického výskumu interpretované z určitého teoretického hľadiska. Text by nemal presiahnuť 25 strán (6250 slov alebo 45 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou) a musí obsahovať abstrakt nie dlhší ako 200 slov (1 400 znakov s medzerami), počet tabuliek a obrázkov nesmie (celkovo) presiahnuť päť. Počítanie slov sa týka len hlavného textu vrátane poznámok pod čiarou (t. j. nie tabuliek, obrázkov, abstraktov alebo literatúry). 

Eseje/Diskusie/Prehľady

Tieto články predstavujú názory autorov na dôležité otázky spoločenských vied a nemusia nevyhnutne poukazovať na pôvodné závery autorov alebo na výsledky výskumov. Môžu obsahovať kritické argumenty týkajúce sa súčasných výskumných problémov, konkrétnych záverov v spoločenských vedách alebo iných dôležitých otázok z akademickej sféry, vrátane práce príslušných inštitúcií. Text by nemal presiahnuť 25 strán (6250 slov alebo 45 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou) a musí obsahovať abstrakt nie dlhší ako 200 slov (1 400 znakov s medzerami), počet tabuliek a obrázkov nesmie (celkovo) presiahnuť päť. Počítanie slov sa týka len hlavného textu vrátane poznámok pod čiarou (t. j. nie tabuliek, obrázkov, abstraktov alebo literatúry).

Recenzie kníh/Eseje o knihách

Recenzie a eseje majú za úlohu informovať o nových alebo inak dôležitých publikáciách v oblasti spoločenských vied. Recenzie by nemali presiahnuť 5 strán (1 250 slov alebo 9 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou). Eseje o knihách musia mať minimálne tri tituly a dĺžku 7 až 15 strán (2 000 až 4 000 slov alebo 14 000 až 28 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou). V oboch prípadoch uprednostňujeme formát knižné eseje, resp. recenzie kníh ako pojednania s odkazmi na ďalšiu literatúru.

Pravidlá prijímania rukopisov

Redakcia Slovenského národopisu prijíma rukopisy na zváženie s predpokladom, že texty predstavujú pôvodný materiál, neboli už publikované alebo sa nechystajú byť publikované inde a autori ich schválili. Každé publikovanie textu s výnimkou abstraktu s maximálnou dĺžkou 400 slov sa považuje za predchádzajúcu publikáciu. Týka sa to aj materiálov zo sympózií, zborníkov, záznamov, kníh (alebo kapitol), vyžiadaných článkov či správ akéhokoľvek druhu bez ohľadu na rôznorodosť cieľového čitateľa, ako aj verejných elektronických databáz.

Rukopisy sa zasielajú v slovenčine / angličtine elektronicky cez redakčný systém, ktorý NÁJDETE TU

Akceptujeme iba formát Microsoft Word 6.0 (a vyšší) alebo rich text (rtf).Skôr než článok odošlete, prosíme, skontrolujte a odstráňte všetky vírusy. Je potrebné, aby mal rukopis v čase odovzdania finálnu podobu. Prijatie rukopisu potvrdí poverený redaktor (prostredníctvom e-mailu).

Publikovanie v časopise nie je spojené so žiadnymi autorskými poplatkami. Autori však plne uhrádzajú anglickú jazykovú korektúru rukopisu pred publikovaním, ktorú zabezpečuje Ebor Editing company, pokiaľ nebude s hosťujúcimi editormi a redakciou dohodnuté inak. Redakcia vydá potvrdenie (akceptačný list) o prijatí článku do tlače na vyžiadanie autora až po odovzdaní finálnej verzie príspevku po úspešnom recenznom konaní a po jazykovej korektúre.

Ďalej pozri Recenzné konanie a pravidlá pre recenzentov a Vyhlásenie o dodržiavaní publikačnej etiky a publikačnej praxe. Časopis neposkytuje autorský honorár, prispievatelia majú nárok na jeden výtlačok príslušného čísla časopisu.

Forma rukopisov

Vyžaduje sa veľkosť písma 12 a štandardný typ písma, ako je Times alebo Times 
New Roman, použitý v celom texte vrátane nadpisov, poznámok a literatúry. Prosíme 
vás, aby ste na málo frekventované znaky alebo diakritické znamienka upozornili 
redaktorov v sprievodnom e-maili (liste). 

Štruktúra rukopisov

Titulná strana

Na titulnej strane je názov článku, krátka charakteristika autora (odborné zameranie, názvy hlavných publikácií – maximálne tri, prípadné ocenenia), kontaktné informácie (adresa a e-mail sa zverejňujú, telefónne číslo a fax slúžia len pre potreby redakcie), jeho akademické tituly, súčasná pozícia a pracovisko. Text charakteristiky autora by nemal presiahnuť 800 znakov. Uveďte, prosím, aj celkový počet slov a počet tabuliek a/alebo obrázkov k textu. Obrázky musia mať jasný názov, aby sa dali v texte ľahko identifikovať. 

Abstrakt a kľúčové slová

K článku musí byť priložený abstrakt s maximálnou dĺžkou 200 slov a 4 až 6 kľúčových slov (1 400 znakov s medzerami). Abstrakt by mal obsahovať výskumnú otázku, identifikovať údaje a naznačiť výsledky. 

Štruktúra textu

Nadpisy jednotlivých častí by mali byť v antikve (stojaté písmo) vo všetkých 
prípadoch, nie v kurzíve. Pri odsadení nového odseku použite, prosíme, tabulátor.

Obrazová príloha

Tabuľky, obrázky, fotografie a príslušné titulky, resp. popisy musia tvoriť samostatné súbory; v hlavnom texte by mali figurovať len indikátory ich umiestnenia. Obrázky a tabuľky by mali byť očíslované arabskými číslicami v takom poradí, ako sa objavujú v texte. Optimálny formát obrázkov alebo fotografií je TIFF, JPG (s rozlíšením minimálne 300 dpi) alebo EPS (800 dpi), pričom treba pripojiť aj všetky typy písma.

Názov článku a podnadpisy

V názve článku použite kapitály a tučné písmo. Napríklad: URBÁNNE ŠTÚDIUM V SLOVENSKEJ ETNOLÓGII. V podnadpisoch nepoužívajte kapitály, ale tučné písmo. Napríklad: Etnológia v meste alebo etnológia mesta?

Táto časť pravidiel vychádza z Informácie pre prispievateľov z Anthropological Journal of European Cultures (1) a Informácie pre autorov z The Year’s Work in Critical and Cultural Theory (1).

Skratky
 • Vyhnite sa zbytočným skratkám.
 • Akronymy sa musia pri prvom použití rozpísať. Vysvetlenie uveďte v zátvorkách: CE (Centrum excelentnosti).
 • Oslovenia a tituly sa nerozpisujú.
 • Niektoré skratky sa nerozpisujú, vrátane takých, ktoré patria do medzinárodného systému mier a váh (m, mm, kg).
 • Časové skratky sa nerozpisujú (pred Kr., pred n. l.).
 • Skratky známych organizácií sa nerozpisujú (UNESCO, OSN, SAV).
 • Bežné skratky pochádzajúce z latinčiny sa nerozpisujú (etc., ibid.).
Interpunkcia
 • Za každým interpunkčným znamienkom by mala nasledovať medzera, nie dve.
 • Za nadpisom a podnadpismi by nemala nasledovať bodka.
 • Nie je potrebné zdvojovať interpunkčné znamienko na konci vety, či už po skratke alebo po interpunkčnom znamienku, v rámci úvodzoviek, po knižnom názve alebo po názve článku.
Transkripcia
 • Odporúčame všetkým prispievateľom, aby pri transkripcii použili Pravidlá slovenského pravopisu.
 • Všetky termíny z jazykov používajúcich inú ako latinskú abecedu (bez prijateľného systému slovakizácie) musia byť presne transkribované s jasne uvedenými diakritickými znamienkami.
 • Prispievatelia nesú zodpovednosť za dôslednosť a presnosť transkripcie.
 • Transkribované termíny (s výnimkou tých slov, ktoré v slovenčine zdomácneli) by mali byť uvedené kurzívou v celom texte. 
[Hranaté zátvorky] a (zátvorky)
 • Hranaté zátvorky používajte na edičné poznámky v rámci citácií alebo pri neistých údajoch v literatúre (napr. ak rok vydania alebo miesto vydania sa dá určiť, ale v knihe ho nemožno nájsť).
 • Hranaté zátvorky sa používajú aj v rámci okrúhlych zátvoriek: (zvykol tam chodiť [do Zaježovej] každú jar).
 • Po každej citácii v cudzom jazyku uveďte ihneď preklad v hranatých zátvorkách (bez kurzívy a bez úvodzoviek).
Úvodzovky
 • Vždy používajte dvojité úvodzovky. Jednoduché úvodzovky sa používajú len v rámci citácie.
 • Pokiaľ nie je interpunkcia súčasťou pôvodnej citácie, koncová úvodzovka predchádza akémukoľvek interpunkčnému znamienku. 
 • Citácie, ktoré majú osem až desať riadkov, prípadne viac (alebo viac ako šesťdesiat slov), by mali byť odsadené ako úryvky, oddelené od hlavného textu a v kurzíve.
 • Každý prepis, interpunkčné znamienka, skratky atď. v rámci citátu by sa mali uviesť tak, ako je to v origináli.
Pomlčky a spojovníky
 • Pri použití pomlčiek sa vyžaduje medzera pred a po pomlčke.
 • Spojovník sa obyčajne používa pri uvádzaní rozsahu bez medzier: 129–173.
Bodky v zátvorkách (…) (. …) (, …) (… !)
 • V prípade vynechaného textu by sa mali používať tri bodky. Pred a po zátvorke by sa mala použiť medzera.
 • Ak vynechaný text nasleduje po celej vete, mali by sa uviesť štyri bodky, pričom prvá naznačuje bodku ako koniec vety.
 • Na rozdiel od trojbodkových zátvoriek sa medzi posledné slovo vety a prvú bodku ukončujúcu vetu nedáva medzera.
Dátumy, čísla a rozsahy
 • Dátumy by sa mali uvádzať v poradí: deň, mesiac, rok, s interpunkčným znamienkom za číslom dňa (13. júna 1842).
 • Rozsahy v rámci textu by sa mali uvádzať pomocou predložiek: od r. 1924 do1928, alebo pomlčky: medzi r. 1924 - 1928.
 • V hlavnom texte (s výnimkou paginácie článkov) rozpíšte čísla od 1 do 99 s výnimkou percent, jednotiek a finančných obnosov (10 km, 3 €, 25 %). 
 • Čísla nad 100 by sa mali uvádzať číslicami (101, 2 485), pričom medzi tisícky a stovky sa vkladá medzera. 
Kurzíva, podčiarkovanie a tučné písmo
 • Pri zvýrazňovaní písma kurzívou, tučne alebo podčiarkovaním používajte klávesové skratky. 
 • Kurzíva by sa mala používať pri tituloch kníh, časopisov, hier atď., takisto pri vetách v cudzích jazykoch v rámci textu.
 • Kurzíva: napríklad fin de siècle, inter alia, mise en scène, sic.
 • Tučné písmo: nadpis a podnadpis článku.
Literatúra

Literatúru treba citovať podľa Pravidiel citovania a tvorby zoznamu použitej literatúry. Vzor správneho citovania nájdete TU a TU. Viac informácií v pdf prílohe nižšie.

Zobraziť plávajúce menu