Profil ústavu

Pracovisko vzniklo v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení a medzi rokmi 1994-2018 niesol názov Ústav etnológie SAV. Od roku 2018 nesie názov Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, a v súčasnosti je jednou z popredných inštitúcií etnologického a antropologického výskumu na Slovensku.
Z odborného hľadiska sa zameriava na analýzu spoločenských vzťahov v lokálnej a globálnej perspektíve s dôrazom na slovenský a stredoeurópsky kontext. Oblasti vedeckého záujmu zahŕňajú výskum kultúrnych tradícií a spôsobu života, ako aj sociálne, kultúrne i materiálne aspekty ekonomickej a politickej transformácie po roku 1989 vo vidieckom a mestskom prostredí. Osobitný dôraz sa kladie na fenomény kolektívnych identít, pamäti, etnicity, náboženstva, otázku minorít a migrácie, rovnako ako na problematiku kultúrneho dedičstva. Vo výskumných projektoch sú aplikované aktuálne svetové teoretické a metodologické trendy a prístupy.
Súčasťou pracoviska je odborná knižnica a informačno-dokumentačný útvar s rozsiahlym vedeckým archívom, obsahujúcim textové, obrazové a multimediálne dokumenty. Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v.v.i., je sídlom redakcie vedeckého časopisu Slovenský národopis/Slovak Ethnology a spolupracuje s Národopisnou spoločnosťou Slovenska a Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev.

 

Medzinárodná spolupráca

Pracovisko sa dlhodobo sústreďuje na problémovo orientovaný výskum, ktorý reaguje na aktuálne regionálne i globálne spoločenské témy a problémy. Oblasť medzinárodnej spolupráce zahŕňa projekty o socio-ekonomickej transformácii a štrukturálnych spoločenských zmenách: aktuálne výzvy a problémy rodín v rozličných fázach životného cyklu ich členov/členiek, starnutie populácie, problematiku chudoby, inklúzie minorít, sprisahaneckých teórií, holokaustu či náboženstva na Slovensku v období neskorej modernity a ďalšie.
Ústav etnológie SAV bol v rokoch 2002 – 2009 spoluriešiteľským pracoviskom dvoch na seba nadväzujúcich projektov 5. rámcového programu Európskej únie a 6. RP EÚ Marie Curie Training Program – European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean (hlavný koordinátor Universita Ca’Foscari di Venezia, Taliansko), ktoré vytvorili európsku sieť na výmenu doktorandov a doktorandiek. Prostredníctvom Tatiany Zachar Podolinskej sa ÚEt SAV v rokoch 2002 – 2005 podieľal na projekte 5. RP EÚ Mobilising Reurbanisation on Condition of Demographic Change; Key Action City of Tomorrow and Cultural Heritage (REURBAN MOBIL) a v rokoch 2007 – 2009 na projekte 6. RP EÚ Religion and Values: Central and Eastern European Research Network (REVACERN). Prostredníctvom Daniela Luthera v rokoch 2006 –2010 participoval na projekte 6. RP EÚ Sustainability in a Glocalising World, Task Group 2.2 Cultural Distance, Organisations and Governance in a Glocal Context; SUS.DIV Network of Exellence (SUS.DIV). Prostredníctvom Michaely Ferencovej sa pracovisko v rokoch 2009 – 2012 zapojilo do projektu 7. RP EÚ Models and their Effects on Development paths: an Ethnographic and comparative Approach to knowledge transmission and livelihood strategies (MEDEA). V rokoch 2011 – 2014 bol ÚEt SAV spoluriešiteľským pracoviskom projektu o kultúrnom dedičstve Ochrana a rozvoj dedičstva v ľudovej kultúry v strednej Európe (ETNOFOLK), podporenom Európskym regionálnym rozvojovým fondom (ERDF).
ÚEt SAV sa podieľa aj na mnohých multilaterálnych a bilaterálnych výskumných a vzdelávacích projektoch. Jedným z posledných je projekt Crimes against Civilian Populations during WW2: Victims, Witnesses, Collaborators and Perpetrators, koordinovanom Holocaust Memorial Museum vo Washingtone (2011 – 2016), na ktorom za ÚEt SAV spolupracuje Monika Vrzgulová. V rokoch 2015 – 2017 je Ústav etnológie jedným z partnerov projektu InovEduc – Inovatívne metódy vzdelávania na Slovensku a Ukrajine pomocou využitia rozšírenej reality. V rokoch 2009 – 2015 sa ÚEt SAV podieľal na medzinárodnom projekte záchrany pamiatok svetového kultúrneho dedičstva mayskej kultúry v guatemalskom Uaxactúne; od roku 2012 aj na etnografickom a sociografickom mapovaní predmetnej lokality (za ÚEt SAV na projekte spolupracovala Tatiana Zachar Podolinská).

Pracovisko sa zapája do európskych programov na podporu sietí a mobility, konkrétne akcií COST (European Cooperation in Science and Technology): Ľubica Voľanská je zástupkyňou SR v COST Akcii Ageizmus – multinárodná interdisciplinárna perspektíva (2014 – 2018) a Zuzana Panczová zástupkyňou SR v Akcii Komparatívna analýza sprisahaneckých teórií (2016 – 2020). V roku 2015 sa ÚEt SAV stal zakladajúcim členom európskej siete akademických a univerzitných pracovísk zameraných na rómske štúdiá – Network of Academic Institutions in Roma Studies (NAIRS), v rámci ktorej v súčasnosti spolupracuje 27 európskych inštitúcií.

V roku 2016 ÚEt SAV organizoval prvú Letnú školu NAIRS-u, ktorej sa zúčastnilo 16 študentov a 5 pozvaných lektorov. Od roku 2015 je ÚESA SAV, , v.v.i., v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizátorom akcie Akadémia rómskych štúdií, ktorá prináša 3-dňový formát otvorených prednášok pozvaných expertov kombinovaný s kurzom rómčiny pre laickú i odbornú verejnosť.
Prehľad projektov nájdete TU.
 

Aplikácia výsledkov v praxi

Ústav etnológie SAV, v.v.i. aktívne rozvíja spoluprácu s rozličnými externými inštitúciami v oblasti verejnej správy a tretieho sektora. Podieľa sa na aplikovaných projektoch, zameraných na evaluáciu miestnych a štátnych politík a hľadanie nových kreatívnych riešení, na problematiku rozvoja občianskej spoločnosti a integrácie vylúčených sociálnych skupín.
K najnovším patria projekt evaluácie terénnej sociálnej práce v oblasti rómskych komunít pre Európsky sociálny fond (2009 – 2010), inovatívny výskum náboženských misií v rómskych komunitách a ich vplyvu na sociálnu zmenu (SIRONA, 2010 – 2011) a program štipendií na sekundárne vzdelávanie Rómov cez Rómsky vzdelávací fond (2012 – 2013). Ďalšie aktuálne riešené projekty zahŕňajú spoluprácu s Nadáciou Milana Šimečku a Dokumentačným strediskom holokaustu (napríklad projekt vzdelávania učiteľov a učiteliek o problematike rasovej neznášanlivosti a holokaustu), spoluprácu s Inštitútom pre verejné otázky (projekty zamerané na výskum migrácie a integrácie migrantov na Slovensku) a spoluprácu s o. z. TransFúzia (výskum transrodových ľudí). Naši pracovníci a pracovníčky sú členmi rôznych poradných orgánov vlády SR, medzinárodných výborov UNESCO pre hmotné a nehmotné dedičstvo a poradných výborov Európskej komisie.
Pracovníci a pracovníčky ÚESA SAV, v.v.i. sa zároveň podieľajú na širokej škále  popularizačných projektov a podujatí (výstavy, múzejné expozície, produkcia dokumentárnych filmov a videí, rozhlasové relácie atď.). V spolupráci s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru pri Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve sme pripravili v rokoch 2010 – 2012 v rámci projektu Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom aj elektronickú encyklopédiu ľudovej kultúry dostupnú TU.

Koncepcia vedy a výskumu 2021-2025

Hlavné výskumné oblasti

Dynamika sociálnej zmeny a diverzifikácie

Kľúčové riešiteľky: Miroslava Hlinčíková, Martina Sekulová
Anotácia: Globálne a národné výzvy: riešenie problémov spojených s multietnicitou a migráciou (pracovní migranti a utečenci).
 

Komunikačné základy civilizácie

Kľúčové riešiteľky: Monika Vrzgulová, Zuzana Panczová
Anotácia: Sociálne skupiny v súčasnej spoločnosti Slovenska: medzigeneračná komunikácia o minulosti ako predpoklad riešenia akútnych sociálnych problémov; historická pamäť.
 

Holokaust

Kľúčoví riešitelia: Peter Salner, Monika Vrzgulová
Anotácia: Výskum metódou oral history, dokumentácia spomienok preživších holokaust.
 

Sociálna inklúzia a zamestnateľnosť

Kľúčoví riešitelia: Tatiana Zachar Podolinská, Tomáš Hrustič
Anotácia: Riešenie postavenia ekonomicky vylúčených skupín (problém chudoby), etnických, konfesionálnych, rodových a vekových skupín (problém starnutia, uplatnenia mladých ľudí) ako podmienka zabezpečenia kvality života a trvalo udržateľného sociálneho a ekonomického rozvoja Slovenska.
 

Kultúrna tradícia a kultúrna zmena – Pamäť a identita slovenskej kultúry

Kľúčoví riešitelia: Alexandra Bitušíková, Katarína Popelková
Anotácia: Kultúrne dedičstvo ako základ kreatívneho a kultúrneho priemyslu, rozvoja regiónov a turizmu.
 

Sociokultúrny vývoj po r. 1989 a urbánne prostredie

Kľúčové riešiteľky: Soňa G. Lutherová, Ľubica Voľanská
Anotácia: Problematika spoločenských premien po roku 1989 s dôrazom na urbánne prostredie; premeny mestského prostredia s ohľadom na rozličné skupiny obyvateľstva (spoločensko-kultúrne a ekonomické výzvy špecifických skupín obyvateľstva, nové sociálne skupiny, zmeny vekovej štruktúry obyvateľov mesta) a mestské prostredie (verejný priestor, suburbanizácia).
 

Náboženstvo v období neskorej modernity

Kľúčoví riešitelia: Tatiana Zachar Podolinská, Vladimír Bahna
Anotácia: Výskum súčasných foriem náboženstva, religiozity, spirituality a duchovna, vrátane fenoménov ne-náboženstva a ateizmu.
 

V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte, prosím, jednotlivých riešiteľov a riešiteľky podľa zvolenej výskumnej témy.
Galéria: 
Zobraziť plávajúce menu