APVV

Mayský rituálny a astronomický komplex – výskum, konzervácia a prezentácia slovenského objavu svetového významu

2013 – 2017

APVV projekt
Maya ritual and astronomical complex – research, conservation and presentation of Slovak discovery of world importance
Evidenčné číslo projektu: Projekt APVV – 0864-12
Koordinujúca inštitúcia: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra porovnávacej religionistiky

​Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov

2016 - 2020

APVV projekt
The dimensions of revitalization of ethnic minority in Slovakia: Interdisciplinary salvage research of disappearing ethnic group of Huncokári
Nositeľ projektu: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta
Meno riešiteľky v UESA SAV: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0360
 

​Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách

2009 - 2010

Projekt APVV - účasť na novej výzve
Koordinátori: ÚEt SAV Bratislava, SR; Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ľubľana, Slovinsko 
Hlavné riešiteľky: Ingrid Slavec-Gradišnik, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 
Ľubľana; Gabriela Kiliánová, ÚEt SAV Bratislava 

Slovensko-slovinské paralely v etnologických štúdiách

2009 - 2010

Projekt APVV - Slovakian-Slovenian parallels in ethnology and folklore studies
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Zodpovedná riešiteľka z ÚEt SAV: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.

Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy

2007 - 2009

Projekt APVV - projekt prebieha na základe digitálneho spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FF UK. 
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Spoluriešiteľské organizácie: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK Bratislava 
Meno zodpovedného riešiteľa: Mgr. Daniel Luther, CSc. 

Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy

2007 - 2009

Projekt APVV - projekt prebieha na základe digitálneho spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FF UK. 
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Spoluriešiteľské organizácie: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK Bratislava 
Meno zodpovedného riešiteľa: Mgr. Daniel Luther, CSc. 

Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy

2007 – 2009

Projekt APVV - realizovaný na základe digitálneho spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie  a kultúrnej antropológie FF UK
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Spoluriešiteľské organizácie: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK Bratislava 
Meno zodpovedného riešiteľa: Mgr. Daniel Luther, CSc. 

Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie

2016 - 2020

APVV projekt
Intergenerational social networks in an aging city, continuity and innovation
Nositeľ projektu: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
Riešiteľky v UESA SAV: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD., Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0184
 

Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve

2018 - 2022

Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio-economic, geographic and socio-anthropological perspective
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ /vedúci: Mgr. Daniel Škobla, PhD.
Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0141

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka

2017 - 2021

APVV projekt
Socio-cultural capital of successful villages as a source of sustainable development of the Slovak countryside
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Daniel Luther
Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0115
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2017-2021