Medzinárodné

Migrácie a kultúrne interakcie (bulharsko-slovenské paralely)

2015 - 2017

Bilaterálny projekt
Migrations and Cultural Interactions (Bulgarian-Slovak parallels)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Institut za folklor, BAN, Sofia, Bulharsko

1997 - 2000

Medzinárodná dohoda
Téma: Etnologické aspekty transformácie kultúr Slovenska a Bulharska. Problémy etnokultúrnej identity.

MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapešť, Maďarsko

1995 - 2000

Medzinárodná dohoda
Platnosť dohody: 1995-2000

Mitteleuropa – Osteuropa. Oldenburger Forschungen zur Kulturgeschichte Ostmitteleuropas

2000

Medzinárodný projekt
Koordinujúca inštitúcia: Bundesinstitut für Ostdeutsche Kultur und Geschichte an der Calrvon Ossietzky Universität, Oldenburg, Nemecko
Odborný garant: Dr. Kurt Dröge, Universität Oldenburg

Historische Stereotypenforschung

1997 - 2000

Medzinárodný projekt
Koordinujúca inštitúcia: Universität Oldenburg, SRN
Koordinátorka za slovenskú stranu: PhDr. Elena Mannová, CSc., HÚ SAV

A living family photographic archive of Jewish Central Europe

1999 – 2001

Medzinárodný projekt
Koordinátor a finančné zabezpečenie: Centropa Pix, Central Europe Center for Research and Documentation, Viedeň;
Vedúci projektu: Ed Serotta; koordinátor slov. časti: PhDr. P. Salner, CSc.

Etnokultúrna identifikácia a folklór v inoetnickom prostredí

1998 - 2000

Medzinárodný Slov.-bulharský bilaterálny vedecko-výskumný projekt nadväzujúci na dohodu v rámci MAD
Náplň projektu: výskum slovenskej menšiny v Bulharsku a Bulharov na Slovensku
Spolupracujúca inštitúcia: Institut za folklor Bulharskej akadémie vied

Pamäť žien

1999 - 2001

Medzinárodný projekt
Koordinátor a finančné zabezpečenie: Open Society Fund
Koordinátorka za slovenskú stranu: Doc. PhDr. Z. Kiczková, CSc.; Filozofická fakulta UK

Múzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

1996 - 2001

Medzinárodná dohoda
Téma: Aspekty historického a súčasného vývoja rómskej kultúry v ČR a SR
Pracovníci ÚEt: Arne Mann, Eva Krekovičová
Platnosť dohody: 1996 - 2001

TEMPUS

2001

Medzinárodný program
Finančné zabezpečenie: Európske spoločenstvo
Koordinátor: Academia Istropolitana Nova, Sv. Jur, SR