Medzinárodné

CEEPUS

2001

Medzinárodný program
Účastník z ÚEt SAV a výstup v roku 2001: M. Leščák – prednášková činnosť

Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov a spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy

2001

Medzinárodný projekt
Garant projektu: Akcia Rakúsko-Slovensko
Riešiteľ: Institut für Stadt- und Regionalforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

Civic Education Project (CEP)

2001

Medzinárodný projekt - CEP - medzinárodná organizácia zameraná na zvýšenie kvality vyššieho vzdelávania a presadzovanie alternatívnych spôsobov výučby na vysokých školách vo Východnej a Strednej Európe.

Historische Stereotypenforschung

1999 – 2001

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Carl von Ossietzky Institut, Universität Oldenburg, Nemecko; prof. H.H. Hahn.
Koordinátorka za slovenskú stranu: Historický ústav SAV, PhDr. E. Mannová, CSc.

Pamäť žien

2000 - 2001

Medzinárodný projekt
Koordinátorka: Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

Religiousness of Slovak Roma

2001 – 2002

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Budapeštianska pobočka OSF – Roma Culture a Husova nadace 
Koordinátorka za slovenskú stranu: T. Podolinská, PhD., Ústav etnológie SAV, Bratislava

Matica slovenská v Juhoslávii

1999 – 2002

Medzinárodná dohoda - Tradičná ľudová kultúra Slovákov v Juhoslávii ako kultúrne dedičstvo a etnoidentifikačný faktor v inonárodnom prostredí
Platnosť dohody: 1999 – 2002

Výskum kultúrnej orientácie Rómov v Gemeri

2002

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Ústav pre výskum menšín MAV 
Spoluriešiteľské inštitúcie: ÚEt SAV, Bratislava a Ústav pre výskum menšín MAV, Budapešť

Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov a spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy

2001 – 2002

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Institut für Stadt und Regionalforschung, ÖAW Wien, Dr. Vera Mayer 
Doba riešenia: sept. 2001 – máj 2002 

Matica slovenská v Juhoslávii

1999 – 2002

Medzinárodná dohoda - Tradičná ľudová kultúra Slovákov v Juhoslávii ako kultúrne dedičstvo a etnoidentifikačný faktor v inonárodnom prostredí
Platnosť dohody: 1999–2002