Ostatné

Informačné centrum Malokarpatského regiónu – aktívny podporovateľ regionálneho rozvoja

2001 – 2002

Koordinátor: Akademia Istropolitana Nova, Svätý Jur; Ing. E. Horanská
Doba riešenia: 2001 – 2002 

A living family photographic archive of Jewish Central Europe

1999 - 2001

Koordinátor a finančné zabezpečenie: E. Serotta, nadácia Centropa Pix, Viedeň, Rakúsko
Koordinátor za slovenskú stranu: PhDr. Peter Salner, CSc, ÚEt SAV
Doba riešenia projektu: 1999 - 2001

Regionálna diferenciácia a regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov

2003

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
Koordinátor: Ľ. Falťan, Sociologický ústav SAV, Bratislava
Spoluriešiteľky z ÚEt SAV: Z. Beňušková, O. Danglová, Ľ. Falťanová, K. Popelková, M. Vrzgulová

Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti

2003

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti.
Koordinátor: Š. Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Spoluriešitelia z ÚEt SAV: M. Benža a P. Salner

Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti

2003

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
Koordinátor: Ľ. Plesník, FF UKF Nitra
Spoluriešiteľky z ÚEt SAV na 3. čiastkovej úlohe Etnologické súvislosti súčasných civilizačno-kultúrnych procesov a otázky identity v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti (koordinátorka V. Feglová): G. Kiliánová, E. Krekovičová

Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy

2003

Projekt Tematického štátneho programu výskumu a vývoja Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov, podprogramu Realizácia vynikajúcich projektov na podporu profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja.
Koordinátor: J. Marušiak, Ústav politických vied SAV

​Základy urbánnej antropológie: mesto a jeho ľudia ako objekt antropologického výskumu

2016 - 2017

Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

Demografická charakteristika južného Slovenska na základe výskumu rodiny

2014 - 2016

Vnútroústavný projekt
Demographic characteristics of Southern Slovakia based on the family research
Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV
Meno riešiteľky v ÚEt SAV: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Evidenčné číslo projektu: 34/2014

Reštaurovanie a výskum súboru sakrálnych textílií 18. a 19. storočia zo zbierkového fondu SNM - Historického múzea v Bratislave

2014 - 2016

KEGA projekt
Restoration and research of collection of sacral textile 18th and 19th century from fundation of SNM - Historical museum in Bratislava
Nositeľ projektu: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Evidenčné číslo projektu: KEGA 001VŠVU-4/2014

Význam fotografií Jozefa Kolarčíka-Fintického pre dnešok

2013 – 2015

Vnútroústavný projekt
Importance of photographs of Jozef Kolarčík Fintický for this day
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Arne Mann, PhDr., CSc.