Ostatné

Židovská komunita, majoritná spoločnosť a štátna moc po roku 1945

2010 - 2012

Vnútroústavný projekt
Jewish Community, Majority Society and State Power
Číslo projektu: 25/2010  
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc.

Slovensko a jeho identita

2010 - 2012

Vnútroústavný projekt
Slovakia and its identity
Číslo projektu: 23/2010
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2010 - 2012

Popularizačný projekt elektronickej encyklopédie Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom
Hlavná redaktorka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Trvanie projektu: 2010 - 2012

Slovensko a jeho identita

2010 – 2011

Projekt bez grantovej podpory
Číslo projektu: 23/2010
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

​Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny

2011

Projekt bez grantovej podpory
Typ projektu: Multilaterálny projekt vo Washingtone (USA) organizačne i koncepčne 
zabezpečujúci a sumarizujúci výsledky práce expertných výskumných tímov v jednotlivých európskych krajinách. 

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 - 2010

Číslo projektu: 17/2007 
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupkyňa vedúcej projektu: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

2007 - 2010

Číslo projektu: 17/2007
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.
Zástupca vedúcej projektu: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Konštrukcia života židovskej minority Slovenska po roku 1945 v biografických naratívoch

2008 - 2010

Číslo projektu: 21/2008
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.,

​Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2009 - 2010

Podaný návrh projektu - Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska 
Nositelia projektu: Národné osvetové centrum, Bratislava a Ústav etnológie SAV 
Riešitelia za ÚEt SAV: G. Kiliánová, D. Luther, P. Slavkovský, J. Zajonc, K. Popelková 

Centrum excelentnosti COPART

2007 – 2010

Nositeľ projektu: KSBK SAV 
Spoluriešiteľské organizácie: SAV, FF UK Bratislava, Inštitút pre verejné otázky Bratislava, Centrum prevencie a riešenia konfliktov PDCS Bratislava, Občan a demokracia Bratislava