VEGA

Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)

2002 – 2004

VEGA projekt Transformation of minority indentities (Ethnological Analysis of Czech and Jewish Minority in Slovakia in the 20th Century)
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2075/23

Tradičná textilná kultúra – súvislosti a paralely

2002 – 2004

VEGA projekt - Traditional Textile Culture of Slovakia – Connections and Parallels
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2076/23

Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)

2002 – 2004

VEGA projekt -Transformation of minority indentities (Ethnological Analysis of Czech and Jewish Minority in Slovakia in the 20th Century) 
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2075/24

K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (Medzi literatúrou a folklórom – medzi folkloristikou a religionistikou)

2002 – 2004

VEGA Projekt - To the Problems of „traditional“ and „non-traditional“ Folklore Genres (Between Literature and Folklore – between Folkloristics and Religion Studies)
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2116/23

Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad

2003 – 2005

VEGA projekt - Global processes and every day culture in Slovakia. Ethnological Perspective
Meno zodpovednej riešiteľky: Oľga Danglová, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/3181/24 

Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva (Medzi enkulturáciou a akulturáciou)

2003 – 2005

Projekt Traditional culture of Slovak minorities in central and southern Europe as a part of their cultural heritage
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Mojmír Benža, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: 2/3182/24 

Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)

2002 – 2004

VEGA projekt -Transformation of minority identites (Ethnological Analysis of Czech and Jewish Minority in Slovakia in the 20th Century) 
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/2075/22 

Tradičná textilná kultúra – súvislosti a paralely

2002 – 2004

VEGA projekt -Traditional Textile Culture of Slovakia – Connections and Parallels
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.  
Evidenčné číslo projektu: 2/2076/22 

K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (Medzi literatúrou a folklórom – medzi folkloristikou a religionistikou)

2002 – 2004

VEGA projekt - To the Problems of „traditional“ and „non-traditional“ Folklore Genres (Between Literature and Folklore – between Folkloristics and Religion Studies)
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/2116/22

K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasných postmoderných európskych kultúr

2003 – 2005

VEGA projekt - On the history and dynamics of development of traditional spiritual culture in Slovakia in the context of the contemporary postmodern European cultures
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/3030/23