VEGA

Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad

2003 – 2005

Projekt VEGA - Global processes and every day culture in Slovakia. Ethnological Perspective
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/3181/23

Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva (Medzi enkulturáciou a akulturáciou)

2003 – 2005

VEGA projekt - Traditional culture of Slovak minorities in central and southern Europe as a part of their cultural heritage
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Mojmír Benža, PhD.
Evidenčné číslo projektu: 2/318223

K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasných postmoderných európskych kultúr

2003 – 2005

VEGA projekt - On the history and dynamics of development of traditional spiritual culture in Slovakia in the context of the contemporary postmodern European cultures
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.
Evidenčné číslo projektu: 2/3030/23

​Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, etnológii a historiografii

2004 - 2006

Projekt VEGA
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Michaela Ferencová (za ÚEt SAV) 
Evidenčné číslo projektu: 1/1218/25 

Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, etnológii a historiografii

2004 – 2006

VEGA projekt - Nationalism in Archaelogy, Ethnology and Historiography in Slovakia, and Hungary
Meno zodpovedného riešiteľa: Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (FF UK) 
Zástupkyňa vedúceho projektu: Mgr. Michaela Ferencová (za ÚEt SAV) 

Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie

2005 - 2007

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Oľga Danglová, CSc. 

Diverzifikácia ako faktor formovania identity

2005 - 2007

VEGA projekt
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/5105/26

Naratívna každodennosť obdobia socializmu

2010 - 2012

VEGA projekt 
Narrative Everyday Life of Socialism
Koordinátor projektu: Ústav etnológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.

​Kulinárna kultúra regiónov Slovenska

2010 - 2012

VEGA projekt
Culinary culture of Slovakia´s regions 
Meno zodpovednej riešiteľky: Rastislava Stoličná, Prof., PhDr., DrSc. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0002/10

Lokálne iniciatívy občianskej sféry v rozvoji sídiel

2011 - 2013

VEGA projekt
Local initiatives from civic area in settlements' developmentNositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0052/11