VEGA

Dejiny etnológie na Slovensku v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a diskontinuity v bádaní

2011 - 2013

VEGA projekt
The history of ethnology in Slovakia in the second half of the 20th century: continuties and discontinuities in scholarly enquiry
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc. 

​Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia.

2008 - 2010

VEGA projekt - Ethnology in Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking. 
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Kiliánová Gabriela, PhDr., CSc. 

​Folklórne žánre a sociálna komunikácia

2008 - 2010

VEGA projekt - Folklore genres and social communication
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc. PhDr., DrSc. 

Urbánne prostredie ako priestor diverzity

2008 - 2010

VEGA projekt - Urban environment as a space of diversity (in the conditions of open and totalitarian societies)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

​Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti

2008 - 2010

VEGA projekt - Socio-cultural Change and Adaptation: Transformative Processes in Contemporary Slovak Society.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Podoba Juraj, PhDr., CSc. 

​Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

2008 - 2010

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and Leisure Activities in Slovakia.
Nositeľ projektu: ÚVaV Univerzita Mateja Bela 
Spoluriešiteľské organizácie: Ústav etnológie SAV, Bratislava, Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica 

​Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky.

2008 - 2010

VEGA projekt - The History of Ethnology in Slovakia in the 20th century. The Institutions, Personalities, Projects, and Result.
Nositeľ projektu: UKF Nitra 
Spoluriešiteľské organizácie: KEKA FiFUK Bratislava, ÚEt SAV Bratislava 

Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia

2008 – 2010

VEGA projekt - Ethnology in Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Kiliánová Gabriela, PhDr., CSc. 

Folklórne žánre a sociálna komunikácia

2008 – 2010

VEGA projekt - Folklore genres and social communication
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc. PhDr., DrSc.

Urbánne prostredie ako priestor diverzity

2008 – 2010

VEGA projekt - Urban environment as a space of diversity (in the conditions of open and totalitarian societies)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.