VEGA

Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

2008 – 2010

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and 
Leisure Activities in Slovakia
Nositeľ projektu: ÚVaV Univerzita Mateja Bela 
Spoluriešiteľské organizácie: Ústav etnológie SAV, Bratislava, Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica 

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky

2008 – 2010

VEGA projekt - The History of Ethnology in Slovakia in the 20th century. The Institutions, Personalities, Projects, and Result
Nositeľ projektu: UKF Nitra 
Spoluriešiteľské organizácie: KEKA FiFUK Bratislava, ÚEt SAV Bratislava 

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky

2008 - 2010

VEGA projekt - The History of Ethnology in Slovakia in the 20th Century. The Institutions, Personalities, Projects, and Result
Nositeľ projektu: Katedra etnológie a etnomuzikológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre 
Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.

Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

2008 - 2010

VEGA projekt - Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and 
Leisure Activities in Slovakia
Nositeľ projektu: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mgr. 
Ivan Chorváth, CSc.
Meno zodpovedného riešiteľa: Zuzana Búriková, Mgr., PhD.

Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia

2008 - 2010

VEGA projekt - Ethnology in Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.

Folklórne žánre a sociálna komunikácia

2008 - 2010

VEGA projekt - Folklore genres and social communication
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc.

Urbánne prostredie ako priestor diverzity

2008 - 2010

VEGA projekt - Urban environment as a space of diversity (in the conditions of open and totalitarian societies)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti

2008 - 2010

VEGA projekt - Socio-cultural Change and Adaptation: Transformative Processes in 
Contemporary Slovak Society
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovedného riešiteľa: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

2007 - 2009

Projekt VEGA
Číslo projektu: VEGA 1-4551-07 
Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave – Katedra humánnej geografie a demogeografie 

​História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

2007 - 2009

VEGA projekt - History of the Slovak Lutheran Church
Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave – Katedra humánnej geografie 
a demogeografie 
Spoluriešiteľské organizácie: EBF UK Bratislava, PriF UPJŠ Prešov, ÚEt SAV