VEGA

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

2006 – 2009

VEGA projekt
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Profantová, Mgr., CSc. 

História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

2007 – 2009

VEGA projekt - History of the Slovak Lutheran Church
Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave – Katedra humánnej geografie 
a demogeografie 
Spoluriešiteľské organizácie: EBF UK Bratislava, PriF UPJŠ Prešov, ÚEt SAV 

Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

2006 - 2008

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Mojmír Benža, PhDr. PhD. 

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku /a/ Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

2006 - 2008

VEGA projekt
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc. 
Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV

​Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

2006 - 2008

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Mojmír Benža, PhDr. PhD. 

​Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku /a/ Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt.

2006 - 2008

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Profantová, Mgr., CSc. 

​Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie

2005 - 2007

VEGA projekt
Meno zodpovednej riešiteľky: Oľga Danglová, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/5104/25 

​Diverzifikácia ako faktor formovania identity

2005 - 2007

VEGA projekt
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/5105/25 

​Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické a antropologické aspekty výskumu folklóru

2005 - 2007

VEGA projekt
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/5103/25 

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

2019 - 2022

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0060/19