Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.

všeobecné otázky etnológie, kulinárna kultúra, etnokartografia, Slováci v zahraničí

VŠ vzdelanie: odbor národopis, FiF UK Bratislava, 1971
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1979), CSc. (1988), DrSc. (2003), mim. profesor (2005)
Komunikačné jazyky: poľský, anglický
Rok nástupu do ústavu: 1972

 

Vedecké projekty

Tradičná kultúra slovenských menšín v južnej Európe, VEGA, 1999–2002

Socio-kultúrne premeny slovenského vidieka, VEGA, 2000–2003

Heroen, Mythen, Identitäten, Institut fur Wirschafts-und Sozialgeschichte der Universitet Wien, 2000–2001

Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva, VEGA, 2003–2005

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy. Procesy konštruovania, reprodukcie a transformácie kolektívnych kategórií a identít, Centrum excelentnosti SAV, 2003– 2006

Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí, Vedecký projekt ÚEt SAV, 2004–2007

Slovensko-slovenské vzťahy v tradičnej kultúre, VEGA, 2007–2009

Tradičná kulinária ako súčasť kultúrneho dedičstva, Vedecký grant ÚEt SAV, 2007–2010

Etnológia na Slovensku v 2. polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia. VEGA, 2009–2010

Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. VEGA, 2010–2012

Stravovacie modely obyvateľstva Slovenska v období socializmu. VEGA, 2013-2015

 

Pedagogická činnosť

Etnológia Slovenska, etnológia Čiech a Moravy, každodenná kultúra v strednej Európe, Fakulta etnológie a pedagogickej edukácie, Sliezska univerzita Katowice, Cieszyn, Poľsko, od 2003/4.

 

Iná činnosť

Členka akreditačnej komisie vied III. oddelenia SAV.

Členka Rady programu CE SAV.

Členka Vedeckého kolégia SAV pre kultúrnohistorické vedy.

Členka komisie doktorandského štúdia pre odbor etnológia. Filozofická fakulta UKF, Nitra.

Členka Vedeckej rady Wydzialu etnologii a nauk o edukacji, Uniwersytet Śląski, Katowice, so sídlom v Cieszyne.

Členka redakčnej rady časopisu Infrastruktura i ekologia terénow  wiejskich.  Akademia rolnicza, Poľsko.

Členka redakčnej rady medzinárodného časopisu Ethnologia Europea Centralis.

Členka redakčnej rady časopisu Studia etnologiczne i antropologiczne. Sliezska univerzita, Poľsko.

Členka Komisie kultúrneho dedičstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Členka redakčnej rady časopisu Etnološka istraživanja. Etnografski muzej, Zagreb, Chorvátsko.

Členka Komisie PAN pre poľsko-české a poľsko-slovenské vzťahy.

Členka komisie doktorandské štúdia pre odbor etnológia. Filozofická fakulta UK, Bratislava.

Predsedníčka Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV 1996-2000, od 2012 - do súčasnosti

 

Ocenenia

Národná cena Slovenskej republiky - „Etnografický atlas Slovenska“ (členka autorského kolektívu), 1991 

Prémia Literárneho fondu - za „Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska“, 1995

Medzinárodná cena etnologických a antropologických štúdií G. Pitré – S. Marino, ktorú udeľuje Medzinárodné centrum pre etnohistóriu v Palerme za „Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska“, 1995

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť - za „Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska I. II.“ (členka autorského kolektívu), 1995

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za výskumy a spracovanie Atlasov ľudovej kultúry Slovákov v zahraničí (člen autorského kolektívu), 1999 

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za vedeckú syntézu „Slovakia. European Contexts of Folk Culture (vedúca autorského kolektívu), 1999

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť - za „Slovensko. Európske súvislosti ľudovej kultúry“ (vedúca autorského kolektívu), 2001

Prémia Literárneho fondu - za „Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry“, 2001

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska - 1. cena za vedecko-organizačnú činnosť, 2007 

Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách 2008 udeľovaná predsedníctvom SAV, 2008 

Cena Slovenskej akadémie vied v kategórii vedecko-popularizačná a vzdelávacia činnosť za elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom, sprístupnenú na internete v roku 2012, členka redakčného kolektívu, 2013
Encyklopédia je dostupná online tu. 

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii Publikácia za roky 2011-2013.

 

Bibliografia

Monografie

STOLIČNÁ, R.: Jedlá a nápoje našich predkov. Bratislava: Veda 1991.

STOLIČNÁ, R. a kol.: Slovakia. European Contexts of the Folk Culture. Bratislava: Veda 1997.

STOLIČNÁ, R.: Tradičná strava Slovenska. (Prírodné, historické, etnokulinárne, náboženské a sociálne aspekty). Bratislava: Veda 2000.

STOLIČNÁ, R. a kol.: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava: Veda 2000.

STOLIČNÁ, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava: Veda 2001.

STOLIČNÁ, R.: Slovenský rok. Martin: Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2004.

STOLIČNÁ, R.:  Jedlo ako kľúč ku kultúre. Martin: VMS 2004.

STOLIČNÁ, R. – BENŽA, M. – SLAVKOVSKÝ, P.: Atlas tradičnej kultúry  slovenských menšín v  strednej a južnej Európe. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2006, 282 s.

STOLIČNÁ, R.: Slovakia. European Contexts of the Folk Culture. Bratislava: Veda 2007 (druhé vydanie).

STOLIČNÁ,R.(ed.) – NOVÁKOVÁ,K.: Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. Bratislava: Veda 2012.

KŁODNICKI,Z.- LUKOVIĆ,M. – SLAVKOVSKÝ,P.- STOLIČNÁ,R.- VÁLKA,M. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Europy a Balkánu. Brno: Masarykova univerzita, Etnologické studie 12, 2012.

STOLIČNÁ,R.: Slovenský rok. Receptár na dni sviatočné, všedné i pôstne. Martin: Vydavateľstvo MS 2012. (druhé vydanie) 

BENŽA,M. - BIČANOVÁ,K. - FALŤANOVÁ,Ľ. - MLYNKA,L. - PARÍKOVÁ,M. - Slavkovský,P. - STOLIČNÁ, R. – VRZGUĽOVÁ,M. - ZAJONC, J. Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku. 318 s. ISBN 978-83-7490-855-9.

STOLIČNÁ, R.: Socializmus na tanieri. Možnosti a praktiky stravovania obyvateľstva Slovenska v rokoch 1948-1989. Bratislava: Veda, 2015. 160s. ISBN 978-80-224-1467-8.

 Editorstvo

Etnológia a kultúrne dedičstvo. Eds.: O. Danglová, R. Stoličná. Bratislava, ÚEt SAV 2001.

Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends. Eds.: G. Kiliánová, K. Köstlin, H. Nikitsch, R. Stoličná. Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005. ISBN 3-9-02029-10-2.

Chute a vône Slovenska. Zborník štúdií o kulinárnych tradíciách.. Ed: R. Stoličná. Slovenské národné múzeum,  2007. ISBN 978-80-8060-211-6.

Polska-Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne. Stoličná, R. – Pienczak, A. – Klodnicki, Z. (Eds.) Wrocław – Cieszyn: Polske towarzystwo ludoznawcze, 2009, 307s. Recenzovaný zborník z konferencie. ISBN 978-83-87266-77-6, ISSN 0066-6858.

Stoličná, R. – Droźdź, A.: Historie kuchenne. Rola i znaczenie poźywienia w kulturze. Cieszyn-Katowice-Brno: Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis, vol. II., 2010. ISBN 978-83-60431-51-1. Recenzovaný zborník z konferencie.

Slowacy – historia i kultura. Eds.: R. Stoličná, Z. Klodnicki. Szreniawa: Muzeum Rolnictwa i przemyslu rolno-spoźywczego, 2015, 320s. ISBN 978-83-64119-05-7. Recenzovaný zborník z medzinárodnej konferencie.

Aplikované výstupy

Autorka libreta a odborných textov výstavy SNM Chute a vône Slovenska (2007-2008).

Kapitoly v monografiách  

STOLIČNÁ, R.: Kapitola II. Rastlinná výroba: mapy č. 5, 33, s. 14, 19.
Autorka máp a kometárov: Kapitola VII. Strava a stravovanie: mapy č. 1-19, 24-33, s. 39-41. Autorka máp a komentárov: Kapitola: Regióny a oblasti: mapy č. 2b,3b,4b,5b, s. 102-103. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava, Veda, Slov. kartografia, 1990. (Ed.: S. Kovačevičová)

STOLIČNÁ, R.: heslá pod skratkou R.S. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, I., II. (1995) Bratislava, Veda, 1995 (Eds.: J. Botík, P. Slavkovský)

STOLIČNÁ, R.: mapy In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku.(1996)
A Magyaroszágiszlovákok népi kultúrájának atlasza. Békéscsaba. (Ed.: A. Gyivicsán):

STOLIČNÁ, R.: mapy In: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. ( 1998)
Culturii populare a slovacilor din Romania. Nadlac. (Ed. M. Benža)

STOLIČNÁ, R.: mapy In: Atlas ľudovej kultury Slovákov v Juhoslávii. (2002)
Atlas narodne kulture Slovaka u Jugoslaviji. Bački Petrovac. (Ed. M. Benža)

STOLIČNÁ, R.: Chlieb každodenný, Dni sviatočné, Viera, vedomosti a folklórne hnutie. In: Ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku. Našice, Zväz Slovákov v Chorvátsku 2002.

STOLIČNÁ, R.: Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine. Ed. M. Benža. Užhorod : Mystecka linia 2005. ISBN 966-8764-12-9, kapitoly: Jedlá a nápoje, Rodinné obyčaje, Kalendárne obyčaje, Ľudová viera a folklór.

STOLIČNÁ, R.: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku: Atlas narodne kulture Slovaka u Hrvatskoj. Ed. M. Benža. Našice : Zväz Slovákov v Chorvátsku 2005. ISBN 953-7277-01-1, kapitoly: Strava, Rodinné a výročné zvykoslovie, Hudba a tanec.

STOLIČNÁ, R.: Culinary cultures of Europe. Identity, diversity and dialoque. Ed. D. Goldstein, K. Merkle. Strasbourg Cedex : Council of Europe Publishing 2005. ISBN 92-871-5744-8, kapitola: The charakter of Slovak cuisine.

STOLIČNÁ, R.: Vidiek v procese transformácie. Výsledky etnografického výskumu jedného západoslovenského regiónu. Ed. O. Danglová. Bratislava: Zing Print 2005. ISBN 80-88997-25-9, kapitola: Metamorfózy jednej podhorskej dediny.

STOLIČNÁ, R.: Une cuisine de caractére e Slovaque. In: Cultures culinaires en Europe. Identité, diversité, dialoque. Eds. D. Goldstein, K. Merkle. Strasbourg Cedex:Council of Europe Publishing 2006. ISBN 92-871-5783-9, s. 391 - 396.

STOLIČNÁ, R.: Tradičná kuchyňa. In: Nováková, K. a kol.: Smolenice. Vlastivedná monografia obce.  Bratislava: DAJAMA, 2011, s. 355 - 367. ISBN 978-80-970736-5-7.

STOLIČNÁ, R.: Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom. sk. Autorka 121 hesiel. Dostupné online tu. 

Vedecké štúdie 

STOLIČNÁ, R.: Kukurica, jej rozšírenie a význam ako jedlej obilniny. In: Slovenský národopis, 1976, 24, s. 115-121.

STOLIČNÁ, R.: Uplatnenie zemiakov v systéme ľudovej stravy na Slovensku. In: Národopisné informácie, č. 1-2, 1977, s. 77-85.

STOLIČNÁ, R.: Obradové jedlá na fašiangy. In: Národopisné informácie, č. 4, 1977, s. 29-33.

STOLIČNÁ, R.: Zemiakové jedlá v ľudovej strave. In: Slovenský národopis, 26, 1978, s. 471-478.

STOLIČNÁ, R.: Poznámky k pokusnému modelovaniu vo výskume ľudovej stravy. In: Slovenský národopis, 26, 1978, s. 633-635.

STOLIČNÁ, R.: Poznámky k štúdii U. Tolksdorfa: Štrukturalistický výskum stravy. In: Národopisné informácie, č. 1, 1978, s. 32-37.

STOLIČNÁ, R.:  Obilninové jedlá. In: Slovenský národopis, 28, 1980, s. 308-319.

STOLIČNÁ, R.: Uplatnenie obilnín v ľudovej strave na Slovensku. In: Agricultura carpatica II., 1981, s. 41-45.

STOLIČNÁ, R.: Jedenie a jedlo. In: Etnografický atlas Slovenska. zv. 4. (Ed.: S. Kovačevičová). Bratislava, NÚ SAV, 1982, s. 6-46.

STOLIČNÁ, R.: Vývinové tendencie stravovacieho systému ľudových vrstiev na Slovensku. In: Slovenský národopis, 30, 1982, s. 327-332.

STOLIČNÁ, R.: Obradové jedlá na Slovensku. In: Výroční obyčeje. (Ed.: V. Frolec). Brno, 1982, s. 119-126.

STOLIČNÁ, R.: Vplyv rodiny na udržiavanie tradičných prvkov v stravovaní. In: Slovenský národopis, 31, 1983, s. 569-571.

STOLIČNÁ, R.:  Súčasná svadobná hostina v Sebechleboch. In: Svatební obřad – současný stav a proměny. (E.: V. Frolec). Brno, 1983, s. 83-86.

STOLIČNÁ, R.: Z histórie strukovín. In: Národopisné informácie, č. 3, 1983, s. 212-213.

STOLIČNÁ, R.: Včleňovanie nových prvkov do tradičného stravovacieho systému. In: Národopisné informácie, č. 2, 1984, s. 61-64.

STOLIČNÁ, R.: Vývinové tendencie stravovacieho systému na Slovensku. In: Agricultura Carpatica, III., 1985, s. 41-48.

STOLIČNÁ, R.: Niektoré výsledky etnokartografického štúdia ľudovej stravy na Slovensku. In: Slovenský národopis, 33, 1985, s. 599-602.

STOLIČNÁ, R.: Svadobné pečivo.(Z výsledkov EAS). In: Čas života. Rodinné a společenské svátky v živote člověka. (E.: V. Frolec), Brno, 1985, 135-138.

STOLIČNÁ, R.: Súčasné tendencie v stravovaní. In: Spôsob života družstevnej dediny. Bratislava, Veda. (Eds.: A. Pranda, B. Filová), 1986, s. 116-125,

STOLIČNÁ, R.: Ethnocartographic Research into popular Food in Slovakia: Some Results. In: Food in Change. (Eds.: A. Fenton, E. Kisbán) Edinburgh, 1987, s. 147-149.

STOLIČNÁ, R.: Tendencie zmien v stravovaní dedinského obyvateľstva pred a po 2. svetovej vojne. In: Slovenský národopis, 35, 1987, s. 91-104.

STOLIČNÁ, R.: Bratislavské ľudové kuchyne v prvej štvrtine 20. storočia. In: Slovenský národopis, 35, 1987, s. 341-346.

STOLIČNÁ, R.: The Ways Food Preservation in Slovakia. In: Food Conservation. (Eds.: A. Riddervold, A. Ropeid) London, 1989, s. 375-383.

STOLIČNÁ, R.: K problematike hostín a jedál v svadobnom obrade na Slovensku. In: Slovenský národopis, 37, 1989, s. 77-86.

STOLIČNÁ, R.: Der ethnografisches Atlas der Slowakei und die Kultur in Mitteleuropa. In: Panonia, 2, 1989, s. 29-32. Rakúsko

STOLIČNÁ, R.: K otázke štruktúry, obsahu a názvom jedenia dedinských spoločenstiev na Slovensku. In: Slovenský národopis, 39, 1991, s. 303-309.

STOLIČNÁ, R.: Nahrung und Beköstigung. In: Ethnographischer Atlas der Slowakei. (Ed.: S. Kovačevičová) Bratislava, NÚ SAV, Veda, Slov. kartografia, 1991, s.68-73.

STOLIČNÁ, R.: Niekoľko poznámok o živote židovskej komunity v Bratislave. In: Slovenský národopis, 40, 1992, s. 151-161.

STOLIČNÁ, R.: Tradičné židovské sviatky a ich charakter v bratislavskom prostredí. In: Slovenský národopis, 40, 1992, s. 454-465.

STOLIČNÁ, R.: Die Judengemeinde in Bratislava. In: Ethnokulturelle Processe in Gross-Städten Mitteeuropa. (Ed.: P. Salner). Bratislava, 1992, s. 100-108.

STOLIČNÁ, R.: Die Hauptdeterminanten des Charakters der volkstümlichen Nahrung in der Slowakei. In: Etnologia Slovaca et Slavica, 24-25, 1993, s. 428-434.

STOLIČNÁ, R.: Ľudia a prírodné prostredie v meniacej sa socioekonomickej situácii. In: Slovenský národopis, 41, 1993, s. 470-476.

STOLIČNÁ, R.: Ľudová kultúra Slovenska ako súčasť európskej kultúrnej identity: Zásadné kontexty výrazu. In: Slovenský národopis, 42, 1994, s. 402-412.

STOLIČNÁ, R.: Food and Diet. In: Ethnographic Atlas of Slovakia. (Ed.:S. Kovačevičová) Bratislava, Veda, 1994, s.94-99.

STOLIČNÁ, R.: Základná potravina chlieb u Slovákov v Maďarsku. In: Slovenský národopi, 43, 1995, s. 224-229.

STOLIČNÁ, R.: Etnokulinárny význam obilnín. In: Slovenský národopis, 43, 1995, s. 287-300.

STOLIČNÁ, R.: Význam mlieka v živote ľudí v oblasti Javorníkov. In: Etnologické rozpravy, 1, 1995, s. 84-88.

STOLIČNÁ, R.: Alimentárne tabu v svetových náboženských systémoch. In: Slovenský národopis, 44, 1996, s. 277-285.

STOLIČNÁ, R.: The Ethnographic Atlas of Slovakia – Contribution to European cultural Identity. In:Český lid, 84, 1997, s. 120-126.

STOLIČNÁ, R.: Tradičný stravovací systém v regióne Nitry. In: Etnologické rozpravy, 1-2, 1997, s. 161-170.

STOLIČNÁ, R.: Alternatívne zdroje rastlinnej stravy v strednej Európe. In: Slovenský národopis, 45, 1997, s. 285-294.

STOLIČNÁ, R.: A New Project of Slovak Ethnology. In: Human Affairs, 7, 1997, s. 97-98.

STOLIČNÁ, R.: Etnokulinárny význam strukovín. In: Slovenský národopis, 46, 1998, s. 278-285.

STOLIČNÁ, R.: Food as an Ethnic – Identity Indicator of the Slovaks in Hungary as Exempliefied by Bread. In: Food and the Traveller. (Ed.: P. Lysaght) Nicosia, 19998, s. 200-206.

STOLIČNÁ, R.: Tradičné príležitosti konzumácie a abstinencie mäsa v ľudovom stravovaní na Slovensku. In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. (Ed.: L. Sokolovský) Martin, Gradus, 1999, s. 217-222.

STOLIČNÁ, R.: Niektóre aspekty miedzypokoleniowego przekazu norm i wartości. (Na przykładzie współczesnych zwyczajów związanych z przygotowaniem i spożywaniem posiłków w Słowacji i w Polsce.) In: Lud, 83, 2000, s. 76-88.

STOLIČNÁ, R.: Niektoré aspekty medzigeneračného prenosu hodnôt a noriem kultúry.(Na príklade stravovania rodín súčasného Slovenska). In: Tradičná kultúra a generácie. (Ed.: H. Hlôšková), Bratislava, 2000, s. 29-40.

STOLIČNÁ, R.: The Ethnographic Atlases of Poland, Slovakia and Hungary – Posibilities of Comparisson. In: Slovenský národopis, 48, 2000, s. 83-92.

STOLIČNÁ, R.: Etnické vplyvy na charakter slovenskej ľudovej stravy. In: Etnos a materiálna kultúra. (Ed.: E. Krekovič), Bratislava, STIMUL – FiFUK, 2000, s. 55-63.

STOLIČNÁ, R.: Etnológia a antropológia-dva zdroje reflexie kultúry.In: Etnologia actualis Slovaca, I-1. (Ed.: O. Elschek), Trnava, UCM, 2000, s. 39-46.

STOLIČNÁ, R.: Fast Food: Globálny fenomén súčasného stravovania a spôsobu života. In: Slovenský národopis, 48, 2000, s. 305-313.

STOLIČNÁ, R.: Theoretico-methodological Problems of Contemporary Ethnology. In: Human Affairs, 10, 2000, s. 144-120.

STOLIČNÁ, R.: Alternative Sources of Food in Central Europe. In: Food from Nature. Attitudes, Strategiis and Culinary Practise. (Ed.: P. Lysaght) Upsala, 2000, s. 195-203.

STOLIČNÁ, R.: Tradičné nízkoalkoholické nápoje a ich význam v dejinách výživy. In: Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. (Eds.: Baďurík, J., Kónya, P., Pekník, R.), Prešov, 2001, s. 167-171.

STOLIČNÁ, R.: Sémantika potravín v svadobnom obrade. (Na príklade rurálneho prostredia Slovenska). In: Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zborník venovaný životnému jubileu S. Kovačevičovej. (Eds.: Danglová, O. Stoličná, R.), Bratislava, 2001, s. 91-97.

STOLIČNÁ, R.: Etnická príznakovosť v strave. In: Rozpravy k slovenským dejinám. Zborník venovaný nedožitým 75. rokom Pavla Horvátha. (Ed.: Čičaj, V.), Bratislava, 2001, s. 240-257.

STOLIČNÁ, R.: Strava ako etnoidentifikačný znak. In: Český lid, 2001, 88, 1-13.

STOLIČNÁ, R.: Die Slowakei als ethnokultureller Raum. In: Altagskulturen in Grenzräuemen. (Ed.: K. Dröge). Peter Lang GmbH, Europäischer Verlag der Wissentaschaften, Franfurkt am Main, 2002, s. 187-198.

STOLIČNÁ, R.: Súčasná podoba svadby v obci Jánošík v Juhoslávii. In: Slovenský národopis, 50, 1, 2002, s. 79-85.

STOLIČNÁ, R.: Od „nestráviteľného“ jedla k národnému symbolu. In: Etnologické rozpravy, 1, 2002, s. 8-27.

STOLIČNÁ, R.: Szlovákia mint etnokulturális tér. In: Forum. Társadalomtudományi Szemle. 2. Forum – Inštitút pre výskum menšín, Samorín, 2002, s. 97-103.

STOLIČNÁ, R.: Súčasný stav agroturistiky na Slovensku. In: Tradícia a spoločensko- politické zmeny na Slovensku po 2. svetovej vojne. (Ed.: Z. Škovierová). Katedra etnologie a kultúrnej antropologie, STIMUL, Bratislava, 2002, s. 98-107.

STOLIČNÁ, R.: Možnosti konštruovania obrazu tradičnej rurálnej kultúry kartografickou metódou. In: Slovenský národopis, 50, 3-4, 2002, s. 369-375.

STOLIČNÁ, R.: The ritual and symbolic meaning of foodstuffs in the wedding ceromony in Slovakia. In: Food and celebration. ( Ed.: P. Lysaght). ZRC Publishing, Ljubljana, 2002, s. 225-233.

STOLIČNÁ, R.: Strava ako etnoidentifikačný znak. In: Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej – jedność w różnorodności. (Ed.: H. Rusek). Katowice, 2002, s. 251-264.

STOLIČNÁ, R.: Recepcia svetovej módy v odevnej kultúre na Slovensku v 20. storočí z pohľadu etnológie. In: Slovenský národopis, 51, 2, 2003, s. 158-177.

STOLIČNÁ, R.: Von einer „unverdaulichen“ Speise zum Nationalsymbol. In: Heroen, Mythen, Identitäten. (Eds.: H. Stekl, E. Mannová). Wien, 2003, s. 319-350.

STOLIČNÁ, R.: Bryndzové halušky – Von einer „uverdaulichen Speise“ zum slowakischen Nationalsymbol.. In: Historische Sozialkunde. Nationale Mythen 3, 2003,s. 32- 39.

STOLIČNÁ, R.: Lokálna a regionálna identita ako predpoklad uchovania kultúrneho dedičstva. (Reflexia pred vstupom Slovenska do Európskej únie). In: Etnologické rozpravy, roč. XI, č. 1, 2004, s. 25-40.

STOLIČNÁ, R.: Rituálne pečivo v tradičnej kultúre. In: Remeslo, Umenie, Dizajn, 2004, roč. 5, č. 2, s. 44-46.

STOLIČNÁ, R.: Słowacka agroturystyka w świetle badań w Podhradie i Hornej Marikovej. In: Infrastruktura u ekologia terenów wiejskich, roč. 1, 2004, s. 95-106.

STOLIČNÁ, R: A táplálkozás mint etnoidentifikációs jegy. In: Acta Ethnologica Danubiana, 2003 - 2004,č. 5-6, s. 41-52.

STOLIČNÁ, R.: Nízkoalkoholické nápoje v stredovýchodnej Európe. In: Ethnologia Europae Centralis, č. 7, 2005, s. 41-48.

STOLIČNÁ, R.: Possible ways of constructing the picture of traditional rural cultur by using cartographic methods. In: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends. Eds. G. Kiliánová, K. Köstlin, H. Nikitsch, R. Stoličná. Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien . ISBN 3-9-02029-10-2, 2005, s. 128-135.

STOLIČNÁ, R.: Povedz mi čo ješ. In: Etnologické rozpravy, 2006, roč. 13, č. 1, s. 110-116.

STOLIČNÁ, R.: Slováci v Chorvátsku. In: Forum. Scientiae et Sapientiae, roč. XIV., č. 2, 2007, s. 26-28.

STOLIČNÁ, R.: Výsledky etnokartografických výskumov slovenskej minority v Európe. In: Ethnologia Europae Centralis, 2007, č. 8, s. 9-21.

STOLIČNÁ, R.: Faktory regionálneho obrazu tradičnej kultúry Slovenska. In: Kultura i przestrzeń. Dawne i nowe krajobrazy kulturowe w Polsce i na Slowacji. Eds: Z. Kłodnicki, A.Droźdź. Katowice,  2007, s. 49-58.

STOLIČNÁ, R.: Tradície kulinárnej kultúry Slovenska. In: Chute a vône Slovenska. Zborník štúdií o kulinárnych tradíciách. Ed.: R. Stoličná.  SNM, 2007, s. 9-23.

STOLIČNÁ, R.: Przy stole jak w kościele. Aspekt etyczny spoźywania posiłków w tradycyjnej kulturze ludowej na Słowacji. In: Sztuka źycia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze. Tromata Anthropologica nr. 4. Eds.: K. Łeńska- Bąk – M. Sztandara. Opole, 2008, s. 137-144.

STOLIČNÁ, R.: From Field to Hearthside: The National cuisine of the Slovaks. In: SLOVO, Publikation National Czech and Slovak Museum and Library, Cedar Rapids, Iowa, USA, 2008, roč. 9, č. 1, s. 8-12.

STOLIČNÁ, R.: Kulinárna kultúra ako identifikačný znak dolnozemských Slovákov. In: Slovenský národopis, 2009, roč. 57, č.1, s. 43-58. 

STOLIČNÁ, R.: Tradičná kulinárna kultúra etnických menšín na Slovensku. In: Národopisná revue, 2009, roč.XIX, č.3., s. 158-167.

STOLIČNÁ, R.: Charakter obradnej kulinárnej kultúry podtatranských regiónov. In: Polska-Slowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne. Eds. R. Stoličná – A. Pienczak – Z. Kłodnicki. Wrocław – Cieszyn: Polske towarzystwo łudoznawcze, 2009, ISBN 978-83-87266-77-6, ISSN 0066-6858, s. 171-176.

STOLIČNÁ, R.: PhDr. Michal Markuš, CSc. v súradniciach  50. – 70. rokov 20. storočia. In: Slovenský Národopis,  2010, roč. 58, č.4, s. 465-477. 

STOLIČNÁ, R.:  Metodologické problémy výskumu mesta.. In: Studia Etnologiczne i Antropologiczne vol. 10. Problemy spoleczne i kulturowe wspólczesnego miasta. Wydawnictwo Universytetu Śląnskiego, Katowice, 2010, s. 46-52.

STOLIČNÁ, R.: O metodologii badań nad poźywieniem. In: Historie kuchenne. Rola i znaczenie poźywienia w kulturze. Eds.: R. Stoličná, A. Droźdź. Cieszyn-Katowice-Brno: Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis, 2010, vol. II., s. 8-14.

STOLIČNÁ, R.:  Tworzenie się kultury kulinarnej Europejczyków. In: Studia etnologiczne i antropologiczne. Etnologia na granicy, 2011, roč. 11, s. 209-219.

STOLIČNÁ, R.:  Národné kulinárstvo v identifikačnom  procese obyvateľov stredoeurópskych krajín. In: Historie – Otázky – Problémy, 2011, č. 2, s. 104-113.

STOLIČNÁ, R.: Tradičný stravovací poriadok v rurálnych spločenstvách na Slovensku. In: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata-konteksty i interpretacje. (Eds.: H.Rusek, A. Pienczak). Uniwersytet Ślaski, Cieszyn-Katowice,  2011, s. 110-118.

STOLIČNÁ, R.: Agrotourism „The slowak way“. (The analysis of  the issue and two examples). In: Dilemmas of old and Contemporary culture in ethnolographical and athropological discourse. (Ed.: H. Rusek). University of Silesia, Cieszyn-Katowice, 2011, s. 155-168.

STOLIČNÁ, R.:  Rostlinná strava našich předků. In: Bio&Natur. Magazín zdravého životního stylu – jaro, 2011, s. 14-19.

STOLIČNÁ,R. : Tradycje kulinarnej kultury Slowacji. In: Przeglad historiczny, 2011, roč. CII, č. 4, s. 567-576.

STOLIČNÁ, R.: Kalendárna obradová kultúra v prostredí slovenskej menšiny v Chorvátsku. In: Folia ethnographica, 2012, 46/2, s. 141 - 153.

STOLIČNÁ,R.: Etnografické výskumy kulinárnej kultúry v Poľsku a na Slovensku. In: Ethnologia Europae centralis, 2013, roč. 11, s. 40 - 47.
 
STOLIČNÁ,R.: Moźliwości interpretacji kultury kulinarnej w świetle metody etnogeograficznej (na przykladzie Etnografického atlasu Slovenska) In: Regiony etnografii. Poznańskie studia etnologiczne č. 15, Poznań 2013, s. 106 - 117.

STOLIČNÁ, R.: A Pastor who loved Blackberries. Jozef Ľudovít Holuby (1836-1923). In Pioneers in European ethnobiology (Eds.: I. Svanberg, L. Luczaj), Upsala, 2014, s. 141-148.
 
STOLIČNÁ,R.: Tradičná kulinárna kultúra Oravy. In Kontakty, 2014, roč. XII, s. 13-18.
 
STOLIČNÁ,R.: Nutrition policy and reality of the first stage of constructing socialsm in Slovakia. In Exclusive e-Journal 1/2014.  

STOLIČNÁ, R.: Practices and changes in public nutrition in Slovakia during the period of construction of socialism. In Ethnologia Actualis Slovaca, 2015, roč. 15 č.2, s.19-29. ISSN 1339-7877.

STOLIČNÁ, R.: Charakterystyka tradycyjnej kultury ludowej Slowacji. In Slowacy – historia i kultura. Eds. R. Stoličná, Z. Klodnicki. Szreniawa, Muzeum Rolnictwa i przemyslu rolno-spoźywczego 2015. ISBN 978-83-64119-05-7, s. 23-30.

STOLIČNÁ, R.: Rezultaty etnokartograficznych badań slowackej miejszosci w Polsce. In Slowacy – historia i kultura. Eds. R. Stoličná, Z. Klodnicki. Szreniawa, Muzeum Rolnictwa i przemyslu rolno-spoźywczego, 2015. ISBN 978-83-64119-05-7, s. 205-239.