Recenzné konanie a pravidlá pre recenzentov

1. Prvotné posúdenie redakcie

Postúpenie rukopisu do recenzného konania a posúdenie rubriky

Poverený redaktor prostredníctvom elektronickej pošty autorovi potvrdí prijatie rukopisu predkladaného na publikovanie do redakcie. Rukopis je ďalej predložený na prvotné posúdenie redakcii časopisu (hlavný redaktor a redaktori), ktorá posúdi, či je rukopis vhodný z hľadiska profilu časopisu a či spĺňa náležitosti textu na publikovanie v časopise. Náležitosti textu publikovaného v časopise sú definované vo Vyhlásení o dodržiavaní publikačnej etiky a publikačnej praxe, v bode 1.1-1.5, 2.1-2.3. V prípade, že členovia redakcie zistia nedodržanie náležitostí textu, redakcia si vyhradzuje právo rukopis zamietnuť a nepostúpiť do ďalšieho recenzného konania. Autor je prostredníctvom elektronickej pošty oboznámený s výsledkom prvotného posúdenia, či jeho rukopis môže/ nemôže vtúpiť do recenzného konania. V prípade zamietnutia rukopisu bude autorovi poskytnuté stručné odôvodnenie. Redakcia tiež v prvotnom posúdení zváži rubriku, v ktorej navrhne publikovanie rukopisu.

2. Pravidlá výberu recenzentov

Príspevky, ktoré boli po prvotnom posúdení redakčným tímom časopisu (redaktori a hlavný redaktor) vyhodnotené ako štúdie alebo eseje/ diskusie/ prehľady vhodné na publikovanie, sú v anonymnej podobe zaslané dvom nezávislým (pokiaľ možno zahraničným) recenzentom. Recenzenti by mali byť odborníci v danej oblasti, nemali by byť s autorom osobne spriaznení, a zároveň by osoby autorov a recenzentov nemali byť v očividnom konflikte záujmov. Redaktori Slovenského národopisu nemôžu zastávať funkciu recenzentov textov predkladaných na publikovanie v tomto časopise, avšak recenzentmi môžu byť členovia redakčnej rady. Jeden príspevok posudzujú dvaja recenzenti. (Pre špeciálne prípady pozri nižšie časť 4, Zásadne rozdielne recenzné posudky.)

3. Pravidlá pre recenzentov

Oslovený recenzent elektronickou poštou potvrdí redakcii príjem rukopisu na recenzné konanie. Prijatím rukopisu na recenzné posúdenie sa recenzent zaväzuje dodržať stanovený termín a dodržať anonymitu recenzného konania. Posudok má byť zaslaný výhradne redakcii a o jeho výsledku sa recenzent nesmie písomne ani ústne zmieňovať tretím stranám. V prípade, ak recenzent nadobudne presvedčenie, že z jeho strany nie je možné dodržať anonymitu recenzného konania (napr. zistí identitu autora), je v konflikte záujmov (osobnom či odbornom) alebo sa necíti na posúdenie rukopisu odborne kompetentný, oznámi túto skutočnosť redakcii a zamietne vypracovanie recenzného posudku.

Recenzenti by mali uplatňovať nasledujúce zásady:

 • súhlasiť s recenzovaním príspevku len v prípade, že sú si vedomí svojej odbornosti v danej oblasti a schopnosti načas vypracovať posudok,
 • rešpektovať dôvernosť recenzného konania a nešíriť informácie o ňom (s výnimkou nevyhnutnej komunikácie s redakciou),
 • nezneužívať informácie z recenzného konania vo svoj prospech (resp. v prospech svojej organizácie) alebo v neprospech iných osôb,
 • uviesť vopred všetky prípadné konflikty záujmov alebo zaujatosť týkajúcu sa autora či témy príspevku,
 • vypracovať objektívny a konštruktívny posudok,
 • vyhýbať sa osobným útokom a znevažovaniu autora,
 • vypracovať posudok včas (t.j. v lehote dvoch týždňov od doručenia príspevku).

(Viď tiež bod 3 vo Vyhlásení o dodržiavaní publikačnej etiky a publikačnej praxe.)

Recenzenti, ktorí prijmú rukopis na posúdenie, postupujú v súlade so štandardizovaným formulárom, pričom hodnotia:

 • či je cieľ štúdie/ resp. materiálu, eseje/ diskusie/ prehľadu jasne definovaný,
 • jeho originalitu,
 • štruktúru a jazykovú úroveň príspevku,
 • použité metódy,
 • správnosť citovania literatúry,
 • výstižnosť abstraktu a kľúčových slov,
 • ako aj úroveň grafických príloh.

Zároveň by sa mali recenzenti uistiť, že príspevok spĺňa náležitosti textu publikovaného v časopise definované vo Vyhlásení o dodržiavaní publikačnej etiky a publikačnej praxe v bode 1.1-1.5, 2.1-2.3. Recenzenti sa tiež vyjadria o vhodnosti zaradenia rukopisu do príslušnej rubriky v časopise alebo navrhnú presunutie textu do iných rubrík. Na záver pripoja stručné a vecné zdôvodnenie svojho rozhodnutia.

4. Zásadné rozdielne recenzné posudky

Redakcia prijíma na publikovanie rukopisy, v ktorých oba recenzné posudky odporučia text na publikovanie (bez výhrad, s drobnými alebo zásadnejšími úpravami). V prípade dvoch zásadne rozdielnych recenzných posudkov, t.j. keď jeden z recenzentov rukopis odporučí bez výhrad alebo s drobnými či zásadnejšími úpravami a druhý odporučí celý príspevok prepracovať,  následne ponúknuť na publikovanie alebo odporučí na nepublikovanie, nechá redakcia vypracovať ďalší posudok tretiemu recenzentovi. V prípade, že tretí posudok posúdi rukopis ako prijateľný bez výhrad alebo s drobnými či zásadnejšími úpravami, je rukopis prijatý na publikovanie. V prípade, že tretí posudok odporučí celý rukopis prepracovať alebo ho nepublikovať, je rukopis zamietnutý.

5. Záverečné posúdenie redakciou

S prihliadnutím na posudky recenzentov redakcia rozhodne o prijatí či zamietnutí príspevku, ako aj o návrhu nutných (alebo odporúčaných) zmien v texte a o umiestnení textu v príslušnej rubrike. Poverený redaktor o tomto rozhodnutí elektronickou poštou upovedomí autora a pošle mu aj anonymné komentáre posudzovateľov. Autor má právo sa voči rozhodnutiu odvola, pričom konečné rozhodnutie je v kompetencii hlavného redaktora, ktorý o ňom upovedomí autora v primeranej lehote. V prípadoch porušenia Vyhlásenia o dodržiavaní publikačnej etiky a publikačnej praxe zo strany redakcie je možné odvolať sa u vydavateľa, t.j. štatutára Ústavu etnológie SAV. Povinnosti vydavateľa sú ďalej definované v bode 5 Vyhlásenia o dodržiavaní publikačnej etiky a publikačnej praxe.

Keď autor akceptuje pripomienky, zapracuje ich do textu so zapnutou funkciou "zaznamenávania zmien" (track changes). Prepracovaný článok následne odovzdá s vyplnenou tabuľkou, v ktorej sa vyjadrí ku jednotlivým komentárom a navrhovaným zmenám.
Zobraziť plávajúce menu