Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania 

Reflexive Writing as a Method of Ethnographic Inquiry
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adam Wiesner, PhD. (2019 - 2020), Mgr. Soňa G. Lutherová (2021)
Číslo projektu: VEGA 2/0088/19 
Trvanie projektu: 2019-2021
 

Navrhovaný projekt sa úzko zameriava na otázku etnografie ako žánru, t. j. etnografickej esejistiky a rôznych formátov písania, čím nadväzuje na problematiku literárneho obratu a krízy reprezentácie v antropológii. Spoločným menovateľom projektu je cielené využitie reflexívneho písania ako vlastnej metódy etnografického skúmania, ktoré vychádza z postmodernej kritiky jazyka ako neutrálneho nástroja na prenos významu (Richardson, St. Pierre, 2005; Ellis, Bochner, 2000). Výsledné publikované výstupy (štúdie, autorská monografia a kolektívna monografia) majú za cieľ rozšíriť povedomie o možnostiach textuálnej reprezentácie v rámci etnografickej esejistiky v súvislosti s aplikáciou konkrétnych prístupov: CAP etnografia (Creative Analytical Practice), osobný naratív, evokačná autoetnografia, participatívny prístup, príbehy o písaní (writing stories), či iné experimentálne a inovatívne formáty a žánre (fikcia, dráma, poetická reprezentácia).
Typ projektu: