Regionálna diferenciácia a regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov

Projekt Štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti

Koordinátor: Ľ. Falťan, Sociologický ústav SAV, Bratislava

Spoluriešiteľky z ÚEt SAV: Z. Beňušková, O. Danglová, Ľ. Falťanová, K. Popelková, M. Vrzgulová

Výstupy: realizácia terénnych výskumov, príprava a odovzdanie podkladových resp. prípadových štúdií podľa schváleného plánu riešenia projektu v roku 2003

Začiatok riešenia: 2003

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: