Religion and Values: Central and Eastern European Research Network (REVACERN)

6. rámcový program Európskej únie, Náboženstvá a hodnoty: Stredo- a východoeurópska bádateľská sieť. Priorita 7. Občania a spravovanie spoločnosti založenej na vedomostiach Typ programu: Network

REVACERN; Sixth Framework Programme Priority 7 – 'Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society' 

Nositeľ projektu: Department of Religious Studies, University of Szeged, Hungary, Prof. Dr. András Máté-Tóth (academic coordinator), Csongor Sárközy (organisational manager). Spoluriešiteľské organizácie: University of Vienna UV (A), Pazmany Peter Catholic  University (H), Adam Mickiewicz University AMU, (PL), University of Ljubljana ULJ (SLO), University of Debrecen UD (H), Masaryk University MU (CZ), Institute for Social Research IDIZ (HR), Center for Interreligious Dialogue and Conflict Prevention NIS-SU (BG), Ukrainian Academy of Sciences UNAS (UA), Max Weber Foundation MWF (RO), Warsaw University WU (PL), Comenius University CU (SK); ÚEt SAV sa na základe zmluvy s riešiteľským pracoviskom v SR stal subriešiteľom. 

Riešiteľka z ÚEt SAV: T. Podolinská 

Evidenčné číslo projektu: 028899 

Doba riešenia: 2006 prípravná organizačná fáza, realizačná fáza 2007–2009 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: