Reštaurovanie a výskum súboru sakrálnych textílií 18. a 19. storočia zo zbierkového fondu SNM - Historického múzea v Bratislave

KEGA projekt

Restoration and research of collection of sacral textile 18th and 19th century from fundation of SNM - Historical museum in Bratislava

Nositeľ projektu: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

Evidenčné číslo projektu: KEGA 001VŠVU-4/2014

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2014 - 31.12.2016

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2016
Typ projektu: