Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku

VEGA projekt

Ritual behaviour as a stretegic tool for group identification: the social and cultural contexts of contemporary holidays in Slovakia

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Katarína Popelková, PhDr. CSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0088/14

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2014 – 2016

Výsledky projektu (výber):
Usporiadanie samostatného panelu s názvom Ritual as a social practice in present-day society (private and public celebrating as a form of establishing personal or group/nation/state identity [Rituál ako sociálna praktika v súčasnej spoločnosti] na medzinárodnej konferencii Ethnology in the 3rd Millenium: Topics, Methods, Challenges; Organizátor: Ústav etnológie SAV; Smolenice, KC SAV, 19.-21.10.2016.
K. Popelková: vedúca panelu; J. Zajonc, V. Bahna, K. Popelková – aktívna účasť s prednesením príspevkov. 

K. Popelková a kolektív: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2014.320 s. ISBN: 978-80-970975-3-0.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2016
Typ projektu: