Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

VEGA projekt

Family histories. Inter-generational transfer of representations of political and social changes

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0086/14

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2014 – 2017

Výsledky výskumu (výber):
VRZGULOVÁ, Monika. Nevyrozprávané susedské histórie: Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív. Bratislava: VEDA, Ústav etnológie SAV, 2016. 139 s. Etnologické štúdie, 25. ISBN 978-80-224-1542-2.
 
Spoluorganizovanie medzinárodnej konferencie Etnológia v treťom tisícročí: Témy, metódy, výzvy (Smolenice 19.-21.10.2016), v rámci ktorej projekt organizoval i diskusný panel s názvom Komunikácia a pamäť: medzigeneračný prenos / Communication and memory: inter-generational transfer (focus on shifting sets of values and behaviours – generation-based focus). 

Zorganizovanie medzinárodnej konferencie Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí, ktorá sa konala v Bratislave 20. a 21. novembra 2014. 

VOĽANSKÁ, Ľ. Ageing and Ageism in Slovakia [7 rkp. str.]. Organizátor: COST Action IS 1402 stretnutie - Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective, Working group V. viagra dose – Internalised Ageism, Dublin, 27.-28.4.2015. 

VOĽANSKÁ, Ľubica Referát o projekte Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácií politických a spoločenských zmien – work in progress. [7 rkp. str.] Referát v rámci Working group V – Internalised Ageism, Organizátor: COST Action IS 1402 Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective. Berlín, Nemecko, 10.-11.9.2015. 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2017
Typ projektu: