Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia

VEGA projekt

Roma in majority society: the research of models of mutual cohabitation

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Tatiana Podolinská, Mgr., CSc. 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0014/11 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2011 – 31.12.2014

Výsledky projektu:
PODOLINSKÁ. T. - HRUSTIČ, T. Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. ÚEt SAV, Bytča : Coreta, 2010. 174 s. ISBN-978- 80-89027-34-7. [229,2 rkp. str.+ 10 obrázkov, 18 máp, 7 grafov a schém; sumárne 247 rkp. str.]

PODOLINSKÁ, T. - HRUSTIČ. T. Religion as a Path to Change? The Possibilities of Social Inclusion of the Roma Through Religion in Slovakia. Bratislava : FES, 2011. [68,5 rkp. str.+ 6 grafov/schém; sumárne 71,5 rkp.str.] 

PODOLINSKÁ, T. Religious Change among Roma in Slovakia: Social Inclusion or Exclusion? 6rkp. str. + 18 str. ppt prezentácia. Konferencia: Annual Conference and Meeting of Gypsy Lore  

PODOLINSKÁ, T. Social Relations And Social Roles in Roma Hamlets in Slovakia After Religious Change. 5 rkp. str. + 15 str. ppt prezentácia. Konferencia: ESA 10th Conference, Social Relations in Turbulent Times. Organizátor: Department de sociologie, Faculté des sciences économiques et sociales, Université de Géneve, Ženeva. Ženeva, 7.-10.9.2011.

PODOLINSKÁ, T. New religious movements among Romanies in Slovakia – the way towards the social exclusion or inclusion? 8rkp. Str. + 10 str. ppt prezentácia. Konferencia: EASR 10th Conference, New Movements in Religion. Theories and Trends. Organizátor: Hungarian Association for Academic Study of Religions, Budapešť. Budapešť 18.-22.9.2011. 
 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2014
Typ projektu: