Rómski kováči na Slovensku - Roma Blacksmiths in Slovakia


MANN, Arne, B.: Rómski kováči na Slovensku - Roma Blacksmiths in Slovakia. Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava 2018, 400 s.
 

Bohato ilustrovaná publikácia v slovenskom a anglickom jazyku prináša celistvý, doteraz nepublikovaný pohľad na kováčstvo Rómov na Slovensku v kontexte ich etnokultúrneho vývoja, všíma si podoby a špecifiká materiálnej zložky kováčstva (pracovné postupy, výrobky) i spoločenskú stránku (postavenie kováčov v spoločenstvách Rómov i z pohľadu nerómskych obyvateľov). Kováčstvo a hudobníctvo vykonávané Rómami sa stretli so záujmom majoritného obyvateľstva a umožnili Rómom v priebehu 16.-18. storočia prejsť na trvalo usadlý spôsob života. V tom spočíva výnimočný význam tohto remesla ako pre Rómov, tak aj pre majoritné obyvateľstvo. Technológiu spracovania kovov si priniesli Rómovia z indickej pravlasti. Svedčia o tom prvky v technológii práce (napr. kovanie na zemi) i používané nástroje (napr. dvojica kožených mechov), ktoré dodnes v Indii používajú predpokladaní príbuzní európskych Rómov. Rómski kováči sa zameriavali na produkciu výrobkov, ktoré nevyrábali miestni nerómski kováči a preto nedochádzalo ku vzájomnej konkurencii. Do polovice 20. storočia to boli predovšetkým šindľové, krokvové, podkovové a železničné klince, nástroje pre roľníkov (okovanie pluhov, reťaze, sekery), debnárov, vareškárov, stolárov, kolárov, šindliarov, vinohradníkov i predmety do domácnosti (nože, sekáče, trojnožky, ocieľky na nietenie ohňa, pasce na chytanie zvierat a pod.), dokonca i hudobný nástroj – drumbľu. Na príklade folklóru (piesne, príslovia) autor ukazuje, že rómski kováči boli vážení tak príslušníkmi svojej komunity, ako aj zo strany majoritného obyvateľstva. Publikácia sleduje vývoj kováčstva Rómov aj od polovice 20. storočia, kedy lacné fabrické výrobky utlmili záujem o výrobky kováčov, a preto rómski kováči udržiavali svoje remeslo vytváraním kováčskych dielní, neskôr zameraním sa na umelecké kováčstvo.

Správa z prezentácie knihy.

 

Menu?: 
Nie