S nošou za industrializáciou krajiny: Tradičné podoby dopravy na slovenskom vidieku


SLAVKOVSKÝ, Peter: S nošou za industrializáciou krajiny: Tradičné podoby dopravy na slovenskom vidieku. Bratislava: Veda, 2014. 127 s. Etnologické štúdie, 19. ISBN 978-80-224-1398-5.
 

Historicko-hospodársky vývin  Slovenska už od včasného stredoveku utváral jeho roľnícko-pastiersku kultúru, ktorej charakter podmienili predovšetkým dva faktory: geografické prostredie a nízky hospodársky potenciál územia. Tento roľnícky svet nadobúdal stáročiami svoje charakteristické znaky a vyhranil sa do mnohých regionálnych podôb. Im zodpovedali i spôsoby tradičného transportu a dopravy.

Hospodárenie obyvateľov slovenského vidieka v predindustriálnom období bolo určené predovšetkým pre vlastnú spotrebu a obchodovanie v najbližšom okolí. Pri organizovaní svojho materiálneho prostredia museli generácie žijúce na území Slovenska vyriešiť i problém transportu a dopravy osôb, potrebného poľnohospodárskeho náradia, rôznych druhov materiálu, ale i tovaru v existujúcej obchodnej výmene. Doprava mala v každom štádiu  civilizačného  vývoja spoločnosti veľa foriem, ktoré v čase a priestore  vytvárali zaujímavý obraz kultúrnej diverzity.  Kultúrna zotrvačnosť,  osvedčené spôsoby transportu a dopravy spôsobili, že aj v historicky následnom, civilizačne vyspelejšom období existovali vedľa  industriálnych foriem dopravy  i tie tradičné ako funkčná súčasť spôsobu života.

Ambíciou publikácie je priblížiť funkciu, tvar i hospodársky význam dopravných prostriedkov v materiálnej kultúre predchádzajúcich generácií obyvateľov Slovenska, ktoré sa v mnohých podobách uchovali až do druhej polovice 20. storočia, do obdobia industrializácie krajiny. Kultúrnohistorický text doplnený dobovými fotografiami uvedie súčasného čitateľa do tradičného roľníckeho sveta a poskytne ucelenú informáciu o tejto časti kultúrnej histórie Slovenska.

Menu?: 
Nie