Seminár k informačnej platforme Danube Compass

27.6.2017 13:00
Ústav etnológie zorganizoval v utorok 27. júna 2017 informačný seminár s názvom Medzinárodná online informačná platforma Danube Compass: ako uľahčiť migrantom začlenenie na pracovný trh v krajinách Podunajského regiónu.
Tento seminár vychádzal z európskeho projektu v rámci Dunajského nadnárodného programu 2014 – 2020 s názvom Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (akronym DRIM, č. DTP1-1-183-4.1), ktorého je ÚEt SAV spoluriešiteľom. 

 

Ústav etnológie má záujem uľahčiť migrantom začlenenie na pracovný trh. 

Členovia projektového tímu Tatiana Podolinská, Boris Divinský a Zuzana Bargerová a Tomáš Hrustič predstavili ciele projektu, priebežné výstupy a proces tvorby informačnej platformy Dunajský kompas. Tatiana Podolinská na úvod predstavila štruktúru projektu, ktorý má za cieľ v ôsmich krajiných Podunajska vytvoriť informačnú webovú platformu, ktorá bude slúžiť migrantom a všetkým relevantným inštitúciám a kľučovým hráčom, ktorí poskytujú servis, alebo prichádzajú do kontaktu s migrantmi. Boris Divinský stručne predstavil tri základné plánované výstupy projektu: 1) informačné profily jednotlivých zapojených krajín, 2) Katalóg príkladov najlepšej praxe, a 3) samotnú informačnú platformu Podunajský kompas. Tomáš Hrustič potom predstavil vznikajúci informačný prehľad o profiloch zapojených krajín do projektu, ktorý prinesie základné informácie o migračných štatistikách a migračných a integračných politikách a prístupov k pracovným migrantom v zapojených krajinách.

Následne Zuzana Bargerová stručne prezentovala najlepšie príklady úspešných projektov (Katalóg príkladov najlepšej praxe) v zapojených krajinách, ktorými sú Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko, Česká republika a Slovensko a najmä predstavila samotnú informačnú platformu - jej obsah, metodoĺogiu napĺňania informáciami, systém prepojenia s jednotlivými fungujúcimi informačnými portálmi a s kľúčovými hráčmi v tejto oblasti. Publikum, ktoré pozostávalo prevažne zo zástupcov štátnych inštitúcií, mimovládneho sektora a akadémie, tak malo možnosť sa dozvedieť o vznikajúcej platforme a o potenciále, ktorý Podunajský kompas môže pre ich prácu predstavovať.

Galéria: