Semináre

Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku

28. 12. 2007

Odborný seminár pri príležitosti výstavy Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku.
Miesto konania: Martin

Tradičná kultúra v súčasných procesoch komunikácie

17. – 19. 9. 2007

Medzinárodný seminár zorganizovaný Ústavom etnológie SAV, Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave a Národopisnou spoločnosť Slovenska (NSS).
Miesto konania: Bratislava

Trendy miestneho a regionálneho rozvoja

21. – 23. 10. 2006

Interdisciplinárny seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Centrom pre európsku politiku a Katedrou etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Miesto konania: Častá-Papiernička

60. výročie vzniku Ústavu etnológie SAV

18. 5. 2006

Slávnostný seminár k 60. výročiu od založenia Ústavu etnológie Slovenskej Akadémie Vied. P
Miesto konania: Primaciálny palác, Bratislava

Borders and Boundaries. A Comparative View

4. – 6. 9. 2003

Medzinárodný vstupný seminár pre európskych doktorandov projektu 5.rámcového programu EÚ European Doctorate v šk. roku 2003/2004. Pr
Miesto konania: Bratislava

Hledání cest české slovesné folkloristiky II.

6. 6. 2002

Medzinárodný seminár, ktorého hlavným organizátorom bol Etnologický ústav ČR v Brne v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Brno