Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I–II.


Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I–II. H. HLÔŠKOVÁ  – A. ZELENKOVÁ. (Eds.) Bratislava : Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Ústav etnológie SAV; Brno : Česká asociace slavistů : Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, 2008. 248 s. ISBN 978-80-969992-0-0. (ZBORNÍK)

"Predkladaná publikácia Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru
je výrazom skutočnej a metodologicky nosnej úcty a obdivu k mnohostrannému
dielu českého filológa, ktorý ako Gebauerov žiak stál pri zrode česko-slovenskej
literárnej komparatistiky." (H. Hlôšková - A. Zelenková)
 

Menu?: 
Nie