Slovenská spoločnosť v časových a medzinárodných rodových porovnaniach

VEGA projekt

Slovak society in temporal and international comparisons

Nositeľ projektu: Sociologický ústav SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Vladimír Krivý, PhDr., CSc. 

Meno riešiteľky v ÚEt SAV: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD. 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0115/11 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2011–31.12.2013 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2013
Typ projektu: