Slovensko-slovinské paralely v etnologických štúdiách

Projekt APVV - Slovakian-Slovenian parallels in ethnology and folklore studies

Typ projektu: APVV, Medzivládna dohoda

Nositeľ projektu: ÚEt SAV

Zodpovedná riešiteľka z ÚEt SAV: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.

Evidenčné číslo projektu: SK-SI-0020-08

Dátum začatia/ukončenia projektu: 1.1.2009 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: